Marianne Jelved (RV)

Kulturminister 6. december 2012 - 28. juni 2015

Første fælles vision for scenekunsten

Kulturminister Marianne Jelved og en bredt sammensat kreds af aktører fra scenekunstmiljøet lancerede en fælles vision for udviklingen af scenekunstområdet. Det er første gang, der er lavet en sådan fælles vision for scenekunsten.

Public service-udvalg med Connie Hedegaard som formand

Kulturminister Marianne Jelved udnævnte den tidligere EU-kommissær Connie Hedegaard til formand for public service-udvalget. Udvalget skal se på, hvordan man sikrer et stærkt public service-tilbud i en tid, hvor mange selv vælger, hvad de vil se, og hvornår de vil se det. 

Ny lov for Kulturministeriets kunstneriske uddannelser

Et flertal i Folketinget vedtog lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Med loven samles scenekunstuddannelserne i en landsdækkende institution, og de vil på sigt overgå til at blive bachelor- og kandidatuddannelser.

Underholdningsorkestret lukkede

Kulturminister Marianne Jelved underskrev public service-kontrakten med DR. Underholdningsorkestret var ikke nævnt i kontrakten. Det skete, efter at kulturministeren konstaterede, at partierne bag medieaftalen ikke kan nå til enighed om, hvordan orkestret skulle finansieres.

Ny national vision for folkeoplysningen

Kulturminister Marianne Jelved lancerede en ny vision for folkeoplysningsområdet, der skulle styrke de forpligtende fællesskaber. 

Bred aftale om film

Kulturminister Marianne Jelved indgik en aftale om fremtiden for dansk film med alle Folketingets partier. 

Med aftalen fik filmbranchen mulighed for at producere flere film, styrke filmøkonomien og give de danske filmtalenter bedre muligheder for at prøve sig selv af. Aftaleparterne fordoblede desuden støtten til udvikling af computerspil og søsatte et nyt spilkontor, der skulle skabe et innovativt og udviklende spilmiljø. Aftalen løber fra 2015 til 2018.

Til kamp mod matchfixing 

Kulturminister Marianne Jelved tog initiativet til en række tiltag, der skal begrænse matchfixing i Danmark. 

Blandt initiativerne kan nævnes:

  • Etablering af et nyt organ med deltagelse af idrætten, spiludbyderne og politiet. Organet skal blandt andet koordinere indsatsen mod matchfixing og analysere mistanker om aftalt spil.
  • Kriminalisere bestikkelse inden for idrætten. Matchfixing kan i forvejen straffes som bedrageri, men bedrageri dækker ikke den situation, hvor der ikke er personer eller juridiske personer, som lider et økonomisk tab. Derfor finder regeringen det nødvendigt at indføre en ny bestemmelse, der supplerer straffelovens bedrageribestemmelse.
  • Igangsættelse af en kampagne mod matchfixing. Det sker i samarbejde med idrætsorganisationerne og spiludbyderne. Formålet er at skabe en kultur, hvor ingen føler sig fristet til at snyde, og hvor det er legitimt at fortælle, hvis man har mistanke om eller oplever matchfixing. 

Bred mediepolitisk aftale

Regeringen indgik en fireårig aftale med alle Folketingets partier om blandt andet DR og TV 2-regionernes fortsatte virke.

Aftalen betød, at DR fremover skal have flere danskproducerede programmer til de unge seere, at erhvervslicensen afskaffes, og at der nedsættes et udvalg, der skal bidrage til at ruste dansk public service til fremtidens medieverden. 

Jelved lancerede strategier for børn og unges kulturmøde

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med Kulturministeriets børne- og ungestrategier, ”Det begynder med børn og unge”. Der er i alt sat 40 mio. kr. af til konkrete initiativer i børne- og ungestrategierne, og hensigten er at give kommuner, kulturinstitutioner og dagtilbud endnu bedre mulighed for, at børn, skolebørn og unge kommer i kontakt med de lokale kulturtilbud og oplever og bruger kunsten og kulturen som en naturlig del af deres dagligdag.

Styrkelse af dansk tegnsprog

Samtlige partier i Folketinget vedtog, at der skulle oprettes et Dansk Tegnsprogsråd fra 1. januar 2015. Det styrker dansk tegnsprogs status i Danmark. Dansk Tegnsprogsråd får til opgave at udarbejde principper og retningslinjer for arbejdet med at følge og dokumentere det danske tegnsprog og med at give råd og oplysninger om dansk tegnsprog. Dansk Tegnsprogsråd sekretariatsbetjenes af Dansk Sprognævn.  

Idrætspolitisk stemmeaftale

Et bredt flertal i Folketinget indgik en aftale om, hvordan støtten til idrætten skal fordeles fremover. Med aftalen styrkes indsatsen mod doping, Team Danmark får mulighed for at fastholde det høje niveau i det danske talentarbejde, Sport Event Danmark gøres permanent, og Idrættens Analyseinstitut får en øget bevilling. 

Kulturminister Marianne Jelved nedsatte bog- og litteraturpanel

Bog- og litteraturpanelet skal i de næste 4 år følge udviklingen på det danske bogmarked, indsamle statistik og komme med forslag til forbedringer af statistikken – og generelt medvirke til at fremme debatten om litteraturens situation i Danmark. 

Ny national portal giver bedre mulighed for at inddrage kunst og kultur i undervisningen 

Fremover kan lærere med den nye nationale portal skoletjenesten.dk hurtigt kunne få overblik over de undervisningstilbud, der findes på landets kulturinstitutioner, og bruge dem til at skabe en mere varieret skoledag for eleverne. Portalen er lavet i samarbejde mellem Kulturministeriet og Undervisningsministeriet som led i Det nationale netværk af skoletjenester.

Ny arkitekturpolitik satte mennesker i centrum

Med kulturminister Marianne Jelved i spidsen lancerede fire ministre regeringens nye arkitekturpolitik. Den nye arkitekturpolitik satte fokus på tidlig involvering af borgerne, når der sker ændringer i deres lokalområde, lavere ressourceforbrug og renovering og vedligeholdelse af bygningerne i landdistrikterne. Målet er at skabe bygninger, byrum og byer, som det er rart for danskerne at leve i og med. 

Højskolerne fik bedre udviklingsmuligheder

Med den kommende finanslov styrkes højskolernes muligheder for udvikling, synlighed og engagement i lokale, europæiske og globale forhold.

Aftale mellem Kina og Danmark om udveksling af kulturcentre 

Kulturminister Marianne Jelved og førstevicekulturminister Yang Zhijin indgik en aftale om etablering af et dansk kulturcenter i Beijing og et kinesisk kulturcenter i København. 

Danmark og Kina indledte i efteråret 2014 en særlig kultursatsning, der involverede en række toneangivende kulturaktører i begge lande. Indsatsen strakte sig fra oktober 2014 til maj 2015. I løbet af de 9 måneder samarbejdede de danske og kinesiske institutioner om at præsentere et massivt og ambitiøst kulturprogram. Satsningen udmøntede sig bl.a. i udstillinger, koncerter, filmfestivaler, litteraturarrangementer, symposier, scenekunst og teater, arrangementer med fokus på design, arkitektur og kunsthåndværk samt særlige tiltag med fokus på børn og unge.  

Styrket antidopingindsats i kommunerne 

Med satspuljeaftalen på sundhedsområdet besluttede regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og SF) sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at styrke antidopingindsatsen i kommunerne. 

Styrkelse af egnsteatre og ny pulje til åben scene

Der blev indgået en tillægsaftale til den politiske aftale om dansk teater. Med aftalen gennemførtes en række ændringer i statens støtte til egnsteatrene, og der blev afsat midler til at sikre bedre adgang for de frie grupper og provinsens teatre til at gæstespille i hovedstaden. 

18 mio. kr. til digitalisering af kulturarv

Kulturminister Marianne Jelved udmøntede en pulje på 6 mio. kr. årligt i 2013-15 til digitalisering og digital formidling af kulturarven på de nationale kulturarvsinstitutioner.

Bredt samarbejde om sikring af kulturen på nettet

Det skal være slut med den løftede pegefinger. Et nyt initiativ – Share With Care – indleder nu en storstilet oplysningskampagne, der har til formål at styrke kendskabet til de mange muligheder for lovligt kulturforbrug på nettet. Uden hård og dialogdræbende retorik. 

Mere idræt og motion i kommunerne

Kulturministeriet og Nordea-fonden lancerede initiativet ”Idræt for alle”. Med en pulje på 20 mio. kr. er bolden givet op til, at kommunerne kan tænke nye løsninger og samarbejder, der kan få endnu flere til at dyrke motion og idræt.

Vilkårene for syns- og læsehandicappede i hele verden forbedres

I Marrakesh i Marokko blev der blandt størstedelen af verdens lande opnået enighed om en verdensomspændende traktat, som skal sikre syns- og læsehandicappede i hele verden adgang til ophavsretligt beskyttet materiale. 

Jelved lancerede stort læseinitiativ, Danmark Læser

Kulturministeren lancerede initiativet Danmark Læser, som over de næste fire år skal give flere danskere lyst til at læse skønlitteratur. Initiativet indeholder blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag og dermed få flest folk til at læse. 

Ny public service-kontrakt for DR

Som opfølgning på medieaftalen for 2012-2014 indgik kulturministeren og DR en ny public service-aftale for DR for 2013-2014. Med den nye kontrakt er der gennemført mindre detailregulering af DR’s public service-virksomhed. Samtidig er der indført større gennemsigtighed i forhold til DR’s fordeling af ressourcer på forskellige public service-formål. 

Etablering af Videncenter for Folkeoplysning

Videncenter for Folkeoplysning etableres nu som en del af Idrættens Analyseinstitut med en bevilling på 2 mio. kr. årligt fra 2013 til 2015.

Omlægning af mediestøtten på plads

Der indgås en aftale mellem regeringspartierne og Enhedslisten, hvor man går fra distributionsstøtte til produktionsstøtte – støtte til journalister og redaktionelt indhold i stedet for papir og tryksværte. På den måde kommer at støtten til at afspejle samtidensmediebillede, hvor nyheder formidles gennem både papiravis, internet og mobile platforme.