Mimi Stilling Jacobsen (CD)

Minister for kulturelle anliggender 10. september 1982 - 12. marts 1986

Andre politiske poster

Folketingsmedlem
Socialminister
Minister for erhvervspolitisk samordning
Industri- og samordningsminister
Erhvervsminister
Medlem af Gladsaxe Kommunalbestyrelse

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEBIBLIOTEKER M.V. OG AF LOV OM FOLKESKOLEN (lov nr. 242 af 8. juni 1983)
Statsrefusion på folkebiblioteksområdet erstattes af bloktilskud. Formål præciseres.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BIBLIOTEKSAFGIFT (lov nr. 197 af 25. maj 1983)
Dyrtidsregulering af grundbeløb og rådighedsbeløb for 1983 og 1984 ændres til en årlig 4% regulering.

LOV OM MUSEER M.V. (lov nr. 291 af 6. juni 1984)
Samlet lovgivning for hovedparten af de statslige og statsstøttede museer. tilskud til forskellige permanente fællesinstitutioner. Efter ressortomlægning omfatter loven også bestemmelser om arkæologiske opgaver.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TEATERVIRKSOMHED (lov nr. 292 af 6. juni 1984)
Statens udgifter til teatrene forøges med ca. 9,5 mio.kr., herunder forøgelse af statsstøtten til eksperimenterende teatervirksomhed ved landsdelsscenerne og Det rejsende Landsdelsteater, børneteatrene, opsøgende teatre samt amatørteatre.

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM IDRÆTSPOLITIK (ELITEIDRÆT)

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (Fordeling af radio- og fjernsynsprogrammer ved hjælp af fællesantenneanlæg m.v.) (lov nr. 276 af 6. juni 1985)
Øget modtagning af udenlandske radio- og fjernsynsprogrammer over fællesantenneanlæg. Sikring af kvalitetssikker fordeling af Danmarks Radios fjernsynsprogrammer og andre fremtidige danske programmer i fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg.

LOV OM ELITEIDRÆTTENS FREMME (lov nr. 643 af 19. december 1984)
Oprettelse af en selvejende institution til fremme af eliteidrætten i Danmark, finansieret af staten og idrætten i fællesskab. Bygger på ministerens redegørelse om eliteidræt fra 1983-84 og på Betænkning 992/1983 afgivet af eliteidrætsudvalget.

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM IDRÆTTEN I BREDDEN

LOV OM FJERNSYNSVIRKSOMHED I SYD- OG SØNDERJYLLAND (TV-SYD) (lov nr. 590 af 19. december 1985)
DR's forsøg med regional-TV i Syd- og Sønderjylland videreføres uden for DR.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TEATERVIRKSOMHED (lov nr. 591 af 19. december 1985)
Teaterrådet får kompetence til at træffe endelig beslutning om fordeling af støtte i henhold til teaterloven på en række områder, hvor rådet hidtil har afgivet indstilling til ministeren.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSEER (lov nr. 592 af 19. december 1985)
Statens museumsnævn får kompetence til fordele den særlige rådighedssum i museumslovens § 34. Kompetencen har hidtil været ministerens.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATSTILSKUD M.V. TIL ZOOLOGISKE HAVER (lov nr. 593 af 19. december 1985)
Tilsynsrådet for zoologiske haver får kompetence til at fordele den særlige rådighedssum i Zoo-lovens § 5. Kompetencen har hidtil været ministerens.

LOV OM TIL- OG OMBYGNING AF NATIONALMUSEET (lov nr. 330 af 4. juni 1986)
Ministeren bemyndiges til at anvende 150 mio.kr. til om- og tilbygningsarbejder m.v. på Nationalmuseet, betinget af tilskud på mindst 100 mio.kr. fra anden side (Egmont Fonden).

LOV OM SIKRING AF KULTURVÆRDIER I DANMARK (lov nr. 332 af 4. juni 1986)
Forbud mod udførsel af kulturgenstande fra før 1600 eller med en værdi på 100.000 kr. eller derover og som er ældre end 100 år, samt fotografier med en værdi på 30.000 uden særlig tilladelse fra kulturværdiudvalget.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK (lov nr. 333 af 4. juni 1986)
Musikrådet får kompetence til at træffe endelig beslutning om fordeling af støtte i henhold til musikloven på en række områder, hvor rådet hidtil har afgivet indstilling til ministeren.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DET KGL. TEATER OG OPRETTELSEN AF EN KULTUREL FOND (lov nr. 334 af 4. juni 1986)
Afgiften på 10 pct. til den kulturelle fond aftrappes over 10 år. Musikrådet overtager fordelingen af kulturfondsmidlerne til tonekunsten fra ministeren.