Niels Matthiasen (S)

Minister for kulturelle anliggender 11. oktober 1971 - 19. december 1973 og 13. februar 1975 - 16. februar 1980

Andre politiske poster

Folketingsmedlem
Minister for offentlige arbejder
Miljøminister

Udvalgte kulturpolitiske resultater

LOV OM FILM OG BIOGRAFER (lov nr. 236 af 7. juni 1972)
Delvis genfremsættelse af og sammenlægning af to forslag fra 1970-71. Regler om opgaver og styrelse af Det danske Filminstitut (afløser for filmfonden).

LOV OM STATENS OVERTAGELSE AF MUSIKKONSERVATORIERNE I ESBJERG, ODENSE OG ÅLBORG (lov nr. 111 af 29. marts 1972)
Staten overtager de selvejende institutioner.

LOV OM RADIO- OG FJERNSYNSVIRKSOMHED (lov nr. 421 af 15. juni 1973)
Adgang til en lokalt begrænset radioprogramspredning og fordeling gennem kabelanlæg. Ændring i Radiorådets sammensætning. DR's formål beskrives mere udførligt.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TEATERVIRKSOMHED (lov nr. 411 af 13. juni 1973)
Abonnementsordningen udvides til hele landet. Regler om teaterrådet.

LOV OM STATSTILSKUD M.V. TIL MUSEER (lov nr. 304 af 10. juni 1976)
Bygger på betænkning nr. 727/1975. Samler de to museumslove i én for at understrege enheden i museumsvæsenet. Revision af tilskudsordningen, hvorefter statstilskuddet ikke kan stige mere end 15 pct. i forhold til nærmest foregående år.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TEATERVIRKSOMHED (lov nr. 308 af 10. juni 1976)
Forbedring af forholdene for børneteatrenes og de opsøgende teatres forhold. Teaterrådets funktionsperioden forlænges til 3 år og der åbnes mulighed for genbeskikkelse.

LOV OM MUSIK (lov nr. 306 af 10. juni 1976)
Decentralisering i musiklivet. Styrkelse af musikformidlingen, så alle grupper af befolkningen kan stifte bekendtskab med musikkens forskellige udtryksformer og så brede kredse af befolkningen kan deltage i musikalske aktiviteter.

LOV OM STATSTILSKUD M.V. TIL ZOOLOGISKE HAVER (lov nr. 199 af 18. maj 1977)
Statstilskud til zoologiske haver. Etablering af tilsynsråd.

LOV OM STATENS KUNSTFOND (lov nr. 163 af 12. april 1978)
Nyt grundlag for Statens Kunstfond. Bygger på betænkning nr. 783/76 (Wechselmannudvalget).

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM TEATERVIRKSOMHED (Børnetater og opsøgende teater) (lov nr. 211 af 23. juni 1979)
Bygger på forslag fra udvalget om børneteater og opsøgende teater. Statens refusion til kommuner og amter forhøjes fra 25% til 50%. Staten refunderer endvidere 50% af amternes udgifter til opsøgende teater