Ole Vig Jensen (RV)

Kulturminister 3. juni 1988 - 18. december 1990

Andre politiske poster

Medlem af Store Tåstrups Sogneråd
Medlem af Tølløse Kommunalbestyrelse
Folketingsmedlem
Undervisningsminister

Udvalgte kulturpolitiske resultater

FILMLOV (lov nr. 218 af 5. april 1989)
26 mio.kr. ekstra årligt til en ny 50/50 ordning. 7,2 mio.kr. ekstra til Statens Filmcentral til videoformål. Forlig mellem regeringen og S.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEBIBLIOTEKER M.V. OG LOV OM OPHAVSRETTEN TIL LITTERÆRE OG KUNSTNERISKE VÆRKER (lov nr. 377 af 7. juni 1989)
Mulighed for at kommunerne kan kræve vederlag for udlån af musik og video. Forventede indtægter på 32,2 mio.kr. skulle ifølge forslaget modsvares af reducerede bloktilskud, men et ændringsforslag fra S, SF, CD og KRF blev vedtaget, så der ikke sker reduktion.

LOV OM ÆNDRING AF OPHAVSRETSLOVEN (lov nr. 378 af 7. juni 1989)
Præcisering af lovens anvendelighed på edb-området. Forbedringer i ophavsmændenes retlige stilling inden for billedkunst, herunder en afgiftsordning i forbindelse med erhvervsmæssigt videresalg af kunstværker.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSEER (lov nr. 380 af 7. juni 1989)
Museumsbevillingerne fastsættes til 108,8 mio.kr. til museumsformål i 1990, hvilket er 4,2 mio.kr. højere end oprindeligt foreslået af kulturministeren efter forlig mellem alle partier undtagen FP. Mindre ændringer af beregning af statstilskud.

LOV OM VOKSENUDDANNELSESSTØTTE (lov nr. 336 af 24. maj 1989)
Mulighed for uddannelsesstøtte i 1-16 uger til voksne med en kortvarig uddannelse til deltagelse i undervisning uden for arbejdstiden.

LOV OM ALMEN VOKSENUDDANNELSE (lov nr. 335 af 24. maj 1989)
Rammer for den almene voksenuddannelse til erstatning for enkeltfagskursernes folkeskoleniveau. opfølgning på folketingsbeslutning om 10-punktsprogram for voksenundervisning og folkeoplysning fra 1983-84.

LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK (lov nr. 407 af 13. juni 1990)
Ændring af den ordinære tilskudsordning for landsdelsorkestrene fra automatisk underskudsdækning til fast tilskud. Delvis genfremsættelse fra 1983-84 og 1986-87. Forlig om forslaget mellem regeringen, S, SF, CD og KRF.

TEATERLOV (lov nr. 408 af 13. juni 1990)
Bygger på betænkning 1132/88 fra teaterlovrevisionsudvalget. Opretholdelse af de eksisterende støtteordninger, men visse omprioriteringer mellem ordningerne. Det Kongelige Teaters Tilsynsråd erstattes af et kontaktudvalg.

LOV OM STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING (lov nr. 410 af 13. juni 1990)
Afløser lov om fritidsundervisning. Bedre muligheder for styring af de offentlige udgifter til folkeoplysning. Kommunerne får ansvaret for den offentlige støtte. Forhøjelse af bloktilskud. Bygger bl.a. på betænkning 1164/89 fra folkeoplysningsudvalget.

REDEGØRELSE OM DEN DANSKE KULTURUDVEKSLING MED UDLANDET