Uffe Elbæk (RV)

Kulturminister 3. oktober 2011 - 6. december 2012

Udvalgte resultater på kulturområdet 

Dansk idræt sættes under lup
Kulturministeriet sætter gang i en udredning, som skal komme med forskellige ideer til, hvordan dansk idræt kan organiseres og finansieres i fremtiden. Udredningen af idrættens struktur og økonomi skal kortlægge overordnede tendenser for dansk idræts økonomi og struktur, analysere pengestrømme og omkostningseffektivitet i de store danske idrætsorganisationer og belyse kommuners og foreningers syn på de store idrætsorganisationers arbejde. I udredningsarbejdet skal der også beskrives en række mulige scenarier for, hvordan idrætten i Danmark kan organiseres og finansieres i fremtiden, så Danmark også fremover kan være hjem for en af verdens mest idrætsaktive befolkninger.

Finanslov 2013: penge til Statens Museum for Kunst, Den Gamle By og Fregatten Jylland
I forbindelse med finansloven for 2013 indgik regeringen en aftale med Enhedslisten, der giver 20 millioner kroner mere til kulturens område. Aftalen opretholder blandt andet den gratis adgang på Statens Museum for Kunst, forhøjer bevillingen til Fregatten Jylland med 1,7 millioner kroner i forhold til regeringens finanslovsforslag og opretholder støtten til Den Gamle By i Aarhus, Gl. Estrup og Arbejdermuseet på 2012-niveau. Desuden gives der støtte til Skibsbevaringsfonden og en forsøgsuddannelse i nycirkus. Der er tale om fireårige bevillinger.

Danskernes kulturvaner kortlagt
Rapporten ”Danskernes Kulturvaner 2012” kortlægger danskernes kulturvaner, medieforbrug og fritidsaktiviteter. Undersøgelsen er lavet for Kulturministeriet af Epinion og Pluss Leadership og er den syvende i rækken af de traditionsrige undersøgelser af danskernes kulturvaner. Undersøgelsen viser, at kulturen har det rigtig godt, og at den betyder mere og mere for flere og flere danskere. Danskerne er rigtig aktive inden for kulturlivet og har stor appetit på både den brede kultur med alt fra idræt til internet til den mere klassiske finkultur, især inden for musik, litteratur, scenekunst og museer. Især børnene er meget aktive og læser for eksempel markant flere bøger end i 2004, hvor den forrige kulturvaneundersøgelse blev offentliggjort.

UMTS aftale giver 18 mllioner kroner. til digital kulturarv
Midlerne vil over tre år gå til digitalisering og digital formidling af samlinger på de store statslige kulturarvsinstitutioner. I samme aftale er der i øvrigt fundet midler til, at Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) kan fortsætte. UMTS-midlerne stammer fra det provenu, der indkom ved auktionen i 2001 over licenser til 3G-mobiltelefoni.

Ny medieaftale for 2012-2014
Indgået oktober 2012 med samtlige partier på nær Liberal Alliance. Aftalen dækker de elektroniske medier og lever op til regeringsgrundlagets målsætning om at styrke de danske public service-medier – både ved mindre detailregulering og ved tilførsel af licensmidler til bl.a. en styrket indsats over for børn og unge og i forhold til dansk musik. Desuden skal den digitale radio fortsat udbygges.

Biblioteksafgiften får et digitalt eftersyn
Der nedsættes et udvalg, som skal se på biblioteksafgiftsreglerne i lyset af bibliotekernes stigende brug af digitale udgivelser. Udvalget skal se på, om de digitale udgivelser kan inddrages direkte i biblioteksafgiftsordningen eller på anden måde omfattes af en supplerende ordning. Udvalget begynder sit arbejde den 1. oktober 2012 og forventes at afgive rapport til kulturministeren senest den 1. juli 2013.

Bred politisk aftale om reform af kunststøttesystemet
En reform af det statslige kunststøttesystem, som samler Statens Kunstfond og Statens Kunstråd i en organisation.

Politisk aftale om reform af de livsvarige ydelser
Med kulturminister Uffe Elbæk i spidsen indgik regeringen samt Venstre, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om reform af de livsvarige ydelser.

Musikhandlingsplan
Planen ’En musikscene – mange genrer’ fokuserer på at stimulere samarbejdet mellem musikgenrerne og arbejde på at styrke alle led i den musikalske fødekæde, fra folkeskole til verdensscene. Planen stimulerer både væksten, kreativiteten og det internationale aspekt i dansk musikliv.

10 millioner kroner til klima- og energiforbedringer på højskolerne
Kulturministeriet har initieret, at højskolerne kan søge om af få del i en pulje på i alt 10 millioner kroner til klima- og energirenoveringer.

Team Culture 2012: Europa satser på kulturen
Kulturminister Uffe Elbæk og EU-kommissær Androulla Vassiliou tog i forbindelse med det danske EU-formandskab initiativ til at starte en dialog om kulturens rolle i en krisetid.

Tværministeriel konference om musikundervisning i folkeskolen
Kulturministeriet initierede, sammen med Ministeriet for Børn og Undervisning og Ministeriet for Forskning, Innovation, Videnskab og Uddannelse, en konference om perspektiverne for en styrkelse af musikundervisningen i folkeskolen.

Enighed om direktiv om forældreløse værker
Under det danske EU-formandskab er Rådet, Europa-Parlamentet og Kommissionen blevet enige om et direktiv, der giver kulturinstitutioner mulighed for at udbrede af Europas kulturarv på tværs af EU’s landegrænser.

8 konkrete tiltag i bekæmpelsen af doping i motions- og fitnesscentre
På baggrund af rapport fra arbejdsgruppe om dopingkontrollen i motions- og fitnesscentre. Som opfølgning på rapporten fremlægger regeringen 8 konkrete tiltag på området.

Tre aftaler mellem Kina og Danmark på kulturområdet
I forbindelse med præsident Hu Jintaos besøg (juni 2012) indgik Danmark og Kina tre samarbejdsaftaler på kulturområdet – en om gensidig oprettelse af kulturcentre, en om samarbejde på museumsområdet og en om at oprette verdens første Musik Confucius Institut på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Danskernes Digitale Bibliotek
I et samarbejde lancerede Kulturministeriet, KL og Kulturstyrelsen rapport om Danskernes Digitale Bibliotek. Rapporten kommer med en række bud på, hvordan der kommer mere digitalt materiale på hylderne i fremtidens bibliotek. Målet er, at alle kommuner er med i det frivillige samarbejde, og at op mod 90 % af befolkningen får adgang til Danskernes Digitale Bibliotek de næste tre år.

Politisk aftale om Det Kongelige Teater
Regeringen indgik en fireårsaftale med Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015. Aftalen sikrer, at Det Kongelige Teater fremadrettet spiller skuespil, opera og ballet af høj kunstnerisk kvalitet i et stort og varieret udbud. Udbuddet bliver til glæde for både det publikum, der kommer i teatrets egne huse, og det publikum, som møder Det Kongelige Teater på turné.

8 initiativer for styrkelse af udbuddet af lovligt kreativt indhold på internettet
Udspillet indeholder en række initiativer, som har til formål at styrke udviklingen og udbredelsen af lovlige tjenester med kreativt indhold på internettet og samtidig bidrage til at begrænse den ulovlige piratkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale.

Charlottenborgfusion
Kunsthal Charlottenborg fusionerer med Kunstakademiets Billedkunstskoler. Kunsthal Charlottenborgs profil vil med fusionen få en ny retning med fokus på de unge og på talenterne i dansk billedkunst.

Organisatoriske ændringer på Kulturministeriets område
Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme er blevet etableret som to nye styrelser i Kulturministeriet. Og yderligere et der sket en fusion af de administrative opgaver på tværs af Kulturministeriets koncern. Ændringerne sker for at kunne udnytte faglig synergi og håndtere Kulturministeriets fremadrettede økonomiske udfordringer.

Ændring af lov om børneattester
Et bredt flertal i Folketinget vedtog et lovforslag, der ændrer børneattestloven. Formålet ved lovændringen er at udvide pligten til at indhente børneattest. De nye regler trådte i kraft den 1. juni 2012.

Aftale om Sport Event Danmark
For at sikre en stærk og målrettet indsats for at tiltrække store idrætsbegivenheder til Danmark justeres arbejdet i Sport Event Denmark. Elitefacilitetsudvalgets opgaver overføres til Lokale- og Anlægsfonden, og samtidig udpeges nye bestyrelser for Sport Event Denmark og Lokale- og Anlægsfonden.

Opbakning til EU-støtte til de kulturelle og kreative sektorer
Et flertal af EU-landenes ministre med ansvar for kultur, audiovisuelle spørgsmål og sport har på rådsmødet i dag i Bruxelles bakket op om formandskabets tekst til Kommissionens forslag til et nyt støtteprogram, ”Et Kreativt Europa”, for 2014-2020, der er målrettet de kulturelle og kreative sektorer.