Betænkning om teaterstøtte i Danmark

Forfatter: Teaterudvalget
Årstal: 1999
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-90801-26-1
Elektronisk ISBN: 87-90801-28-8
Antal sider: 164
Publikationstype: Betænkning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis
Introduktion: 

Betænkning nr. 1373

I februar 1999 nedsatte kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen et lovforberedende udvalg, der skulle analysere de nuværende teaterstøtteordninger og komme med forslag til forenklinger. Udvalgets overvejelser og forslag foreligger i denne betænkning.

Teaterudvalget skal analysere den nuværende brede vifte af teaterstøtteordninger.

Udvalget skal komme med forslag til, hvordan man kan forenkle de eksisterende støtteordninger. Målet er større overskuelighed på teaterlovens område og en klarereansvarsfordeling mellem stat, amter og kommuner. Udvalget skal i den forbindelse vurdere hvorvidt den eksisterende lovgivning på området skal revideres.

Udvalget skal bl.a. belyse følgende spørgsmål:

     

  • Hvordan sikrer og styrker vi bedst et kvalitetsudbud af teater til både børn og voksne i hele landet?
  • Hvordan fremmer vi eksperimenter og nytænkning i dansk teater samtidig med, at det bedste i dansk teatertradition fastholdes og videreudvikles?
  • Kan støtte til fremme af publikums teaterinteresse forbedres?
  • Hvordan kan man bedst støtte det turnerende teater? Er der behov for et turnerende danseteater?
  • Kan Teaterrådet overtage flere af statens opgaver på teaterområdet?
  • Hvordan kan den offentlige støtte til teater bedst koordineres og afgrænses over for tilgrænsende områder (revy, kabaret, artistforestillinger etc.), sådan at mulighederne for udvikling på tværs af de traditionelle genrer ikke hindres?
  •  

PDF-version