Bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

Forfatter: Udvalget vedrørende bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v.
Årstal: 2000
Udgiver: Kulturministeriet
ISBN: 87-90801-87-3
Elektronisk ISBN: 87-9081-88-1
Antal sider: 140
Publikationstype: Betænkning
Udgivelsesform: Elektronisk
Akkvisition: Gratis, Elektronisk, Trykt, Købes
Introduktion: 

Betænkning nr. 1385

 

Udvalgets opgaver er defineret på følgende måde i kommissoriet:

 

Udvalget skal på baggrund af en vurdering af krænkelsernes omfang undersøge de særlige omstændigheder, der gør sig gældende ved bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder, navnlig på edb-området.

 

Udvalget skal vurdere de eksisterende bevissikringsmuligheder i gældende dansk lovgivning i lyset af Danmarks forpligtelser efter TRIPS-aftalen. Udvalget bør herunder belyse retstillingen i andre lande vedrørende bevissikring i immaterialretssager.

 

Udvalget skal endelig vurdere, om der er behov for ændringer i lovgivningen, og i givet fald fremkomme med konkrete forslag til lovændringer.

PDF-version