zoologisk anlæg

Læs om mulighederne for støtte til zoologiske anlæg på Kulturministeriets område og hent ansøgningsmateriale.

Zoologiske haver, akvarier og andre tematisk opbyggede anlæg, der udstiller levende dyr af vilde dyrearter for offentligheden, kan ansøge om statstilskud.

Rådet for Zoologiske Anlæg rådgiver kulturministeren om godkendelse af zoologiske anlæg til at modtage statstilskud samt fordeling af den årlige tilskudsbevilling. Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for rådet.

Næste ansøgningsfrist er 1. november 2019.

Hent en oversigt over støttede anlæg (pdf)

Materiale til brug for ansøgning og indberetning finder du i boks til højre.

Krav til modtagere af statsstøtte

For at et zoologisk anlæg kan anerkendes som modtager af statstilskud, skal det opfylde en række krav. Kravene er defineret i L 255 af 12. april 2000 om statstilskud til zoologiske anlæg, § 3, stk. 1.

Kravene er:

 • Anlægget skal være godkendt i henhold til den gældende lovgivning for indretning og drift af zoologiske anlæg.
 • Anlægget skal være en selvejende institution eller ejes af en forening eller fond, hvis formål er anlæggets drift.
 • Anlæggets vedtægter skal være godkendt af kulturministeren.
 • Anlæggets budget og regnskab skal være godkendt af kulturministeren.
 • Anlægget skal beskæftige mindst en fuldtidsansat zoolog (cand.scient.).
 • Anlægget skal være åbent for offentligheden i videst muligt omfang og på forud bekendtgjorte tidspunkter.
 • Anlægget skal have en høj standard og et økonomisk grundlag, der gør det muligt at opretholde denne.
 • Anlægget skal virke til fremme af formidling af kendskabet til vilde dyr og deres bevarelse og til støtte for forskning og undervisning. Anlægget skal have særlige formidlingsprogrammer rettet mod børn og unge, såvel når de besøger anlægget i skolesammenhæng som uden for skolesammenhæng. Ligeledes skal anlægget have en tilfredsstillende formidling til gavn for de øvrige gæster.
 • Anlægget skal medvirke aktivt i arbejdet med at bevare truede vilde dyrearter.
 • Anlægget skal indgå i relevante nationale og internationale samarbejder med andre anlæg af tilsvarende art.
 • Anlægget skal udarbejde en arbejdsplan, hvoraf det skal fremgå, hvilke opgaver anlægget vil forpligte sig til at udføre. Planen indsendes hvert fjerde år til Rådet for Zoologiske Anlæg.
 • Anlægget skal have en nedskrevet miljøpolitik.
 • Anlæggets dyrebestand skal have en bredde, der sikrer, at den biologiske mangfoldighed belyses, samtidig med at bestanden repræsenterer en vis bredde i geografisk forstand.
 • Anlægget skal løbende foretage en fuldstændig registrering af køb, salg, fødsler og dødsfald inden for dyrebestanden. For arter, der holdes i anonyme grupper, registreres gruppen og ikke enkeltindividerne.

Zoologiske anlæg, som opfylder ovenstående krav, kan søge om at blive godkendt til at modtage statstilskud.