Antidoping-kommuner

I forbindelse med satspuljeforliget 2014-2017 på sundhedsområdet, blev der på Kulturministeriets område forhandlet midler til projektet ”Antidoping-kommuner”.

Den 19. december 2014 blev de fire udvalgte anti dopping-kommuner 2015-2018 offentliggjort: Hjørring, Holbæk, Odense og Aalborg. De fire kommuner deler puljen på i alt 6,08 mio. kr., som satspuljepartierne har afsat til formålet. Kommunerne yder en betydelig medfinansiering og vil i de kommende tre år sætte en række spændende initiativer i gang. 

Læs mere om de enkelte kommuners projekter nedenfor.

Formålet med at udvikle kommunalt forankrede antidoping-initiativer er at udvikle, motivere og engagere de eksisterende kommunale kompetencer, der i forskellig sammenhæng arbejder med unge, sundhed, trivsel, forebyggelse og misbrug. Formålet er at forebygge og bekæmpe dopingmisbrug og dermed reducere konsekvenserne af dopingmisbrug for den enkelte og de økonomiske konsekvenser for samfundet til fx behandling og sociale ydelser. 

Antidoping-kommunerne skal fremadrettet fungere som inspiration og læring for andre kommuner, derfor er der afsat 0,3 mio. kr. til evaluering af projektet.

Aalborg

Aalborg Kommune har siden 2011 i tæt samarbejde med ADD arbejdet med dopingforebyggelse ud fra forskellige vinkler. Arbejdet har bl.a. været motiveret af, at både fagfolk, brugere og politi har indikeret, at doping er særligt udbredt i Aalborg. Arbejdet har været forankret i en bredt sammensat lokal styregruppe med repræsentanter fra kommune, politi, foreningsorganisationer og både private- og foreningsfitnesscentre. 

Projektet for perioden 2015-2017 er udviklet således, at det bygger videre på den indsats, der i forvejen har været i Aalborg. Dermed udbredes de igangværende indsatser samtidig med at nye projekter igangsættes.

Udvidelse af igangværende indsatser: 

 • Videreuddannelse af frontmedarbejdere (fra fritidsklubber, ungdomsklubber, skoler, SSP og politi)
 • Forebyggelse målrettet unge potentielle brugere (undervisning om hvordan kroppen naturligt trænes og bygges op sundt)
 • Udarbejdelse af lokal platform
 • Kampagner og offentlige arrangementer. 

Nye indsatser:

 • Indsatser for unge på ungdomsuddannelser (samarbejde med ungdomsuddannelserne om kropskultur og doping forankret i Team Sund Ung)
 • Monitorering af unges brug af doping (samarbejde med skolesundhed.dk om at udvikle et modul til monitorering af unges sundhedstilstand)
 • Særlig indsats i forhold til forældre (evt. udvikling af informationsmateriale)
 • Tilbud til dopingmisbrugere om behandling (del af Misbrugscentrets misbrugsbehandlingstilbud). 

Hjørring

Målet med projektet i Hjørring kommune er at skabe kompetenceudvikling for og opkvalificering af personale på ungdomsuddannelserne, i ungdomsklubberne, i SSP-samarbejdet og blandt frivillige indsatsledere.

Hjørring kommune vil gennemfører følgende aktiviteter for at nå målet:

 • Udvikling af behandlingstilbud på lige fod med stof-, tobak og alkoholområdet i ønsket samarbejde med ADD
 • Dopingtest
 • Samarbejde med interesserede partnere EUC Nord (erhvervsskole) og Hjørring Produktionsskole.

Holbæk

Holbæk kommune ønsker i løbet af projektperioden at gennemfører følgende aktiviteter:

 • Afdække omfang af dopingmisbruget/det potentielle misbrug blandt de 13-25-årige ved spørgeskema- og interviewundersøgelser
 • Afprøvning af konkrete indsatser med henblik på at finde de bedste lokale forebyggelsestiltag (opbygning af fællesviden og strukturering af indsatser, uddanne rollemodeler i fitnesscentre, skabe ungeambassadører, tilpasse og udvikle undervisningsmateriale, foretage opsøgende arbejde)
 • Finde måder, hvorpå dopingforebyggelsen efter projektets afslutning kan implementeres i kommunens eksisterende ungeindsats (afholde lokal antidopingdag). 

Odense 

Målet med projektet i Odense kommune er følgende:

 • At forebyggelse af dopingmisbrug sidestilles med den generelle forebyggelse, der i dag findes på for eksempel stof-, tobak- og alkoholområdet.
 • Alle lokale handleplaner i de 15 SSP-lokalbestyrelser indeholder forebyggelse af dopingmisbrug
 • Systematisk tilgang til håndtering af risikoadfærd, der kan føre til dopingmisbrug
 • Der skal findes tilbud, der kan håndtere behandling af dopingmisbrug
 • Stigning i antallet af unge der via SSP Odenses ungeprofilundersøgelse fortæller om et sundt kropsideal og sundt forhold til dopingmidler er steget ved projektet udløb
 • De kommunale fritids- og foreningstilbud har en politik omkring forebyggelse og håndtering af doping misbrug og at alle øvrige fritids- og foreningstilbud kender kommunens strategi overfor forebyggelse og håndtering af dopingmisbrug.

Odense kommune vil gennemfører følgende aktiviteter for at nå målet:

 • Udvikle et praktisk værktøj i samarbejde med ADD, der skal gøre det nemmere for faggrupper i nærmiljøet omkring børn og unge at åbne dialogen om dopingmidler, mistrivsel og usunde kropsidealer
 • Gennemføre kompetenceudvikling i Odenses 15 SSP-lokalbestyrelser samt i Odenses fritids- og foreningsliv
 • Implementering af antidoping-projektet ”UNG Odense” i nærmiljøet via lokale handlepartnere (fritids- og foreningslivet).