Landsdelsorkestre

Formål mv.

Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Copenhagen Phil – hele Sjællands Symfoniorkester skal som landsdelsorkestre medvirke til at fremme musiklivet i landsdelene.
Det er landsdelsorkestrenes hovedopgave at afholde orkesterkoncerter omfattende et alsidigt repertoire af såvel ældre som nyere og nye musikalske værker, herunder nordiske og i særdeleshed danske værker, der er komponeret efter år 1900.

Landsdelsorkestrenes formål mv. er beskrevet i rammeaftaler med Kulturministeriet og de større kommunale tilskudsydere. Der henvises desuden til orkestrenes hjemmesider og til Landsdelsorkesterforeningens hjemmeside på www.symphony.dk.

Budget og årsrapport

Landsdelsorkestrene indsender budget og årsrapport i henhold til driftstilskudsbekendtgørelsen.

Budget indsendes til den tilsynsførende myndighed som én samlet pdf-fil med dokumenterne i flg. rækkefølge: (A) Budgetindledning, som opsummerer institutionens forventede økonomi og målopfyldelse i relation til gældende rammeaftale, opregner de vigtigste forventede begivenheder i budgetåret samt udtrykker institutionens forventninger til budgetåret set i forhold til tidligere år og perspektiver for årene fremover. Indledningen påtegnes med erklæring om, hvem der for institutionen har godkendt budgettet (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) samt dato for godkendelsen. (B) Driftsbudget i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel. Der skal være sammenligningskolonner for hvert af de to år før budgetåret. År 1 før budgetåret oplyses med budgettal, år 2 før budgetåret oplyses med regnskabstal. (C) Driftsbudgetnoter efter behov.

Årsrapport indsendes til den tilsynsførende myndighed som én samlet pdf-fil med dokumenterne i flg. rækkefølge: (A) Revideret årsregnskab og ledelsesberetning, underskrevet af institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder) og med revisors påtegning. Resultatopgørelsen skal være i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens budget- og regnskabsmodel og indeholde fyldestgørende noter. (B) Revisionsprotokollat underskrevet af revisor samt institutionens ledelse (for selvejende institutioner mv. er det bestyrelsen og den daglige leder, for kommunale institutioner typisk den daglige leder).

Rapportering af målopfyldelse i forhold til rammeaftalen sker gennem ledelsesberetningen. Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning kan findes her:

Vejledning til udarbejdelse af ledelsesberetning (pdf)

Budget- og regnskabsmodel for landsdelsorkestre (word)

Nøgletalsskabelon (excel)

Frister

Medmindre andet er aftalt, gælder de frister, som er fastsat i driftstilskudsbekendtgørelsen.

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner.

Formålet med anbefalingerne er, at styrke de ledelsesmæssige kompetencer og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold.

Anbefalingerne kan findes her: God ledelse

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse

Læs lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Læs bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Musikloven

LBK. nr 32 af 14/01/2014:

Læs Musikloven på retsinformation.dk

Finansloven

Landsdelsorkestrene er omfattet af Finanslovens § 21.22.01

Læs Finansloven