Musikalske Grundkurser

 

FORMÅL MV.

Der er 8 MGK-centre fordelt over hele landet.

MGK-centrene modtager tilskud fra en særlig finanslovsbevilling, og det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, der fordeler midlerne. Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde. MGK-centrenes formål er beskrevet i rammeaftaler med Statens Kunstfond. Der henvises desuden til kursernes egne hjemmesider. For MGK-centrene gælder fra juni 2016 en række fælles kursusfaglige retningslinjer:

Fælles kursusfaglige retningslinjer, Musikalske Grundkurser i Danmark

BUDGET OG ÅRSRAPPORT

Budget og årsrapport udarbejdes og indsendes i henhold til Driftstilskudsbekendtgørelsen, se under Lovgrundlag. Budget og årsrapport skal desuden opfylde følgende formkrav:

Budget

Vejledning for budgetrapportering, MGK

Slots- og Kulturstyrelsens Budget- og Regnskabsmodel, MGK

Budgettet indsendes som én samlet pdf-fil til Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsførende myndighed senest 15. november inden pågældende tilskudsår:

Årsrapport

Vejledning for årsrapport, MGK

Slots- og Kulturstyrelsens Budget- og Regnskabsmodel, MGK

Årsrapporten indsendes som én samlet pdf-fil til Slots- og Kulturstyrelsen som tilsynsførende myndighed senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb

Bemærk at der sammen med årsrapporten skal indsendes en udfyldt og underskrevet tjekliste:

Slots- og Kulturstyrelsens tjekliste af 12. december 2017 for udarbejdelse af årsrapport

Bemærk også at MGK-centrene samlet skal indsende særlige nøgletal om optag og dimittender mv. på MGK-centrene i regnskabsårene (jf. juni 2016).

Se også

Vejledning om årsrapportens ledelsesberetning (pdf)

God ledelse

Kulturministeriets anbefalinger for god ledelse i selvejende kulturinstitutioner retter sig mod bestyrelser og direktioner på de selvejende kulturinstitutioner. Formålet med anbefalingerne er at styrke de ledelsesmæssige kompetencer og at ledelsen tager dem i anvendelse med de nødvendige tilpasninger til institutionens forhold. Mange elementer i anbefalingerne kan også bruges på kommunale institutioner. Se

God ledelse

Rammeaftaler

Der er indgået flerårige aftaler med MGK-centrene frem til og med 2020. Rammeaftaler for og evalueringer af de 8 MGK-centre findes i den grå kolofon til højre.

Lovgrundlag

Lov om Statens Kunstfonds virksomhed, LBK nr. 458 af 8. 5. 2013

Bekendtgørelse af lov om musik, LBK nr. 32 af 14.1. 2014

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen), LOV nr. 1531 af 21. 12. 2010

Bekendtgørelse af økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (driftstilskudsbekendtgørelsen), BEK nr. 1701 af 21. 12. 2010

Finansloven