Vejledninger om aflæggelse af regnskab

Her finder du vejledninger for budget og regnskab samt tjekliste til aflæggelse af årsrapport. Vejledningerne gælder institutioner, som modtager driftsstøtte via Finanslovsbevillinger, Udlodningsmidler eller tilskud fra Statens Kunstfond.

Drifttilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.

Læs Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Læs Bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Tjeklister for årsrapporter

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Institutioner, der modtager over 10 mio. kr. om året i driftstilskud (word)

Institutioner, der modtager 10 mio. kr. eller mindre om året i driftstilskud (word)

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1.kvartal. 1. maj / 31. dec.

Lov om scenekunst

LBK 30 af 14/01/2014:

Læs Lov om scenekunst

Bekendtgørelse om Det københavnske teatersamarbejde

BEK nr. 1130 af 25/09/2014

Læs Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde kan findes under Finanslovens § 21.23.11

Læs Finansloven

Formålet med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer en række driftstilskud til forskellige institutioner på scenekunstområdet. Det drejer sig om institutioner, der får tilskud under Finansloven.

Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution. Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde indgår rammeaftaler med en række teatre i København. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til Det Københavnske Teatersamarbejde og fører det økonomiske tilsyn med teatersamarbejdet.