Små Storbyteatre

Formålet med ordningen

Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg, der som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrager til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

Teatrenes drift er helt eller delvist finansieret af den kommune de ligger i, og kommunen modtager tilskud hertil fra staten. Kulturministeriet har indgået budgetaftaler om små storbyteatre med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune. I Århus og Odense indgår de små storbyteatre i de regionale kulturaftaler med Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de statslige bevillinger til kommunerne.

Årshjul

  • Aftaler: Senest 1. september forud for det finansår, hvor aftalen om driftstilskud træder i kraft, fremsender kommunen et forslag til aftale til Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på forelæggelse for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst.
  • Regnskaber: Årsrapporter for de Små Storbyteatre fremsendes til Slots- og Kulturstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ved sæsonregnskab er fristen den 1. december, ved kalenderårsregnskab den 1. juni.
  • Budgetter: Slots- og Kulturstyrelsen skal ikke godkende budgetter for de små storbyteatre.

Årsrapporter

Årsrapporter indsendes digitalt af den kommunale tilsynsmyndighed således:

Dokumenterne indsendes som én samlet pdf-fil i flg. rækkefølge: (a) Kommunens godkendelse af årsrapporten, (b) Revideret årsrapport underskrevet af bestyrelse, daglig leder og med revisors påtegning, (c) Revisors underskrevne revisionsprotokollat.

Teatrenes regnskaber skal aflægges efter den til enhver tid gældende kommunale regnskabsinstruks og bør som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtage budgettal.

Årsrapporten skal indeholde en ledelses- eller årsberetning, som gør rede for teatrets aktiviteter, økonomiske udvikling i regnskabsåret og fremtidsplaner. Ledelsesberetningen skal indeholde en beskrivelse af målopfyldelsen af de i rammeaftalen fastsatte opgaver for teatret, herunder oplysninger om antal forestillinger/opførsler, solgte billetter, nye produktioner, egen- co- eller gæsteproduktioner mv.

Slots- og Kulturstyrelsen opfordrer til, at teatret skaber åbenhed og transparens om sin virksomhed og offentliggør årsrapporterne på teatrets hjemmeside.

Husleje
Det skal af årsrapporten tydeligt fremgå hvor stor en procentvis andel, huslejen udgør af det samlede offentlige driftstilskud, jf. bekendtgørelsen om små storbyteatre, BEK nr. 700:

§ 5. Ved fordelingen af budgetrammen efter § 3, stk. 1, kan tilskud til husleje maksimalt udgøre 15 pct. af det tilskudsberettigede kommunale driftstilskud til det enkelte lille storbyteater.

Stk. 2. Ved husleje forstås i denne bekendtgørelse lejeudgifter eller tilsvarende udgifter til lokaler og bygninger, som teatret disponerer over. Udgifter til lokale- og bygningsdrift som f.eks. udgifter til lys, vand, varme og rengøring betragtes ikke som husleje.

Hvis huslejen overstiger 15 pct. af det samlede offentlige driftstilskud skal revisor godtgøre for, hvordan den resterende del af huslejen dækkes af teatrets andre indtægter.

Afrapportering for projektilskud i reviderede årsregnskaber
Driftsstøttede institutioner mv. på Kulturministeriets/Statens Kunstfonds område modtager i mange tilfælde tillige særskilte projekttilskud fra projektstøtteudvalgene under Statens Kunstfond. I denne vejledning beskrives, hvordan man som tilskudsmodtager på fyldestgørende vis kan aflægge regnskab og afrapportere på målopfyldelsen for et eller flere projekttilskud i institutionens/foreningens ordinære årsregnskab/årsrapport. Excel-skabelon

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Tjekliste til regnskaber for Små Storbyteatre (word)

Lov om scenekunst

LBK nr. 30 af 14/01/2014 (OBS! Før: LBK nr. 526 af 04/06/2012)

Læs Lov om scenekunst

Bekendtgørelse om små storbyteatre

BEK nr. 700 af 27/06/2012

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til små storbyteatre kan findes under Finanslovens § 21.23.21

Læs Finansloven for finansåret 2012 (pdf)