Vejledninger om aflæggelse af regnskab.

Driftstilskudsloven

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er fra og med 2011 reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.

Læs Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

Læs Bek. nr. 1701 af 21/12/2010

Tjeklister for årsrapporter

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Institutioner, der modtager over 10 mio. kr. om året i driftstilskud (word)
Institutioner, der modtager 10 mio. kr. eller mindre om året i driftstilskud (word)

Afleveringsfrister og årshjul

  • Frist for budget og regnskab: 1. nov. / 30. juni

Lov om statstilskud til zoologiske anlæg

Lov nr. 255 af 12/04/2000:

Læs lov om statstilskud til zoologiske anlæg på retsinformation.dk

Finanslovshenvisning

Det samlede budget for driftstilskud til de statsanerkendte zoologiske anlæg kan findes i Finanslovens § 21.33.54

Læs § 21 i Finansloven 2012 (pdf)

Formål med ordningen

Kulturstyrelsen administrerer en række driftstilskud til forskellige institutioner på det zoologiske område. Det drejer sig om institutioner, der er statsanerkendte og får tilskud fra Finansloven.