Økonomikonsulenter

Økonomiservice varetager økonomikonsulentordningen i forhold til et antal mindre statsinstitutioner

Der ydes konsulentbistand på følgende områder:

• Udarbejdelse af finanslovsbidrag, totalrammeredegørelser og bevillingsafregning

• Budgetlægning og budgetopfølgning, herunder udarbejdelse af lønbudgetter og prognoser

• Udarbejdelse af likviditetsbudgetter og opfølgning på likviditet

• Bidrag til årsrapporter

• Investeringsbudgetter, anlægsadministration og opfølgning på lånerammer

• Ekstern og intern rapportering, fx central regnskabsopfølgning

• Besvarelse af revisionshenvendelser samt medvirken ved revisionsbesøg

• Økonomiske analyser på institutionerne

• Udarbejdelse af procedurer og forretningsgange i økonomistyringen på institutionerne

• Repræsentation af institutionerne i kundeforholdet til Statens Administration/ØSC

• Udarbejdelse af grundlag for regnskabsgodkendelse i Statens Koncern System (SKS), herunder gennemgang af regnskabserklæringer fra Statens Administration/ØSC.