Tilsynsforpligtigelse

Kulturministeriets departement er, som overordnet myndighed, ansvarlig for at føre tilsyn med it-styringen samt it-anvendelsen i statsinstitutionerne på ministerområdet.

It-tilsynet er en integreret del af departementets ledelses- og styringsopgaver og varetages i det daglige af Slots- og Kulturstyrelsen. 

Det primære formål med tilsynet er at vurdere institutionernes varetagelse af informationssikkerhed og yde rådgivning om, hvordan kravene til ansvarlighed, forsvarlighed, god forvaltningsskik og databehandling efterleves. 

I praksis handler det om at beskytte og bevare de fysiske og digitale ressourcer, som Kulturministeriet og dets institutioner har ansvar for. Det kunne eksempelvis dreje sig om bøger, forskningsresultater, musikinstrumenter, museumsgenstande og tilhørende dataregistrering samt administrativ it-understøttelse såsom uddannelses-, journal- og personalesystemer. 

Tilsynsformen er baseret på en konstruktiv dialog der understøtter forvaltningen af institutionernes kerneopgaver og it-styring. Ved tilsynet drøftes og vurderes såvel de overordnede politiske, strategiske og forretningsmæssige mål som efterlevelse af gældende lovgivning, sikkerhedsstandarder og Rigsrevisionens anbefalinger.

Læs om omfang, vurderingsgrundlag, udførelse og rapportering i departementets tilsynsnotat fra marts 2012.