Statens IT

Samarbejdet mellem Statens It og Kulturministeriet.

Kulturministeriets Udvikling og Koncern It varetager den overordnede kontakt til Statens IT for de kulturinstitutioner, som modtager serviceleverancer fra Statens It. Udvikling og Koncern ITs opgaver omfatter koordineringen af it-leverancerne, opfyldelsen af servicemål samt øvrige aftalemæssige forpligtigelser. 

Nedenfor er en kort beskrivelse af de vigtigste roller hos Statens It, Udvikling og Koncern IT og kulturinstitutionerne, som er centrale i forhold til det daglige samarbejde og for opfyldelse af de aftalemæssige forpligtigelser. 

Samarbejdsfora

Samarbejdet mellem Kulturministeriet og Statens It er overordnet organiseret i følgende 3 fora: 

 • Kundestrategisk forum der er sammensat af én repræsentant for hvert ministerområde. Forummet er udelukkende et rådgivende organ og bistår Statens It i drøftelser af tværgående initiativer af strategisk karakter.
  Direktøren fra Slots- og Kulturstyrelsen repræsenterer Kulturministeriet.
 • Kundestyregruppen der er det overordnede samarbejdsforum for alle forhold af væsentlig eller forretningsmæssig karakter i forbindelse med principielle emner, heriblandt den overordnede økonomi.
  Enhedschef for Koncern It og Udvikling og koncern sikkerhedskoordinator fra Udvikling og Koncern IT deltager som it-ansvarlig på møderne, og varetager strategiske spørgsmål og forhold af betydning for opfyldelse af de aftalemæssige rammer herunder budgetter og økonomi.
 • Drifts- og ændringsforummet har det koordinerende ansvar for det løbende driftssamarbejde og behandler driftsopgaver, leverancerapportering, opfyldelsen af servicemål og opfølgningen på sager i Servicedesken.
  Koncern sikkerhedskoordinator og it-koordinator fra Udvikling og Koncern IT deltager som koordinator på møderne, og er i det daglige ansvarlig for den overordnede koordinering og dialog med Statens It om driftsmæssige forhold og serviceleverancer. 

Samarbejde og rapportering

I forhold til det løbende samarbejdet og den daglige drift skal institutionerne udpege en eller flere kontaktpersoner som Statens It og Udvikling og Koncern IT kan rette henvendelse til i forbindelse med:

 • Udmeldelse af planlagte servicevinduer, kritiske fejl og driftsforstyrrelser
 • Varsling om sikkerhedshændelser
 • Fremsendelse og godkendelse af rapporter om forbrugsopgørelse
 • Fremsendelse af rapporter om servicemål (SLA)
 • Godkendelse af bestillinger der eksempelvis ikke er standard it-udstyr og programmer
 • Godkendelse af ekstern konsulentadgang til it-systemer
 • Test og godkendelse af ændringer ved eksempelvis opdatering af programmer
 • Udsendelse af nyhedsbreve og generel information

Kontaktpersonerne skal desuden holde sig informeret på Statens It´s Serviceportal om blandt andet planlagte eller akutte driftsforstyrrelser, udrulning af opdateringer til it-arbejdspladserne samt brud på sikkerheden. 

Supportsager

I det daglige skal brugerhenvendelser om driftsfejl, supportsager og bestillinger af f.eks. it-udstyr ske direkte til Statens It på telefon 72 31 00 01 eller via Servicedesken.

Gå til Servicedesken