Bred aftale skal skabe ro om de kunstneriske uddannelser

Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, og Kristendemokraterne har indgået en aftale om at styrke de kunstneriske uddannelser. Det skal bl.a. ske ved at sætte kunsten i fokus og oprette bestyrelser for at styrke ledelsen.

Pressemeddelelse
22.12.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Vi skaber nu ro om de kunstneriske uddannelser, så kunsten igen kan komme i fokus. De kunstneriske uddannelser er vigtige uddannelses- og kulturinstitutioner, som bidrager til et rigt dansk kunst og kulturliv. Med aftalen sikrer vi, at der nu kommer professionelle bestyrelser, så vi kan styrke ledelsen på uddannelserne. Derudover betyder aftalen, at uddannelserne fremover vil få mere fokus på den kunstneriske praksis.”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet:

”De kunstneriske uddannelser spiller en vigtig rolle for dansk kunst- og kulturliv. Derfor skal vi sikre, at de har de bedst mulige rammer for at sætte kunsten i fokus. Med indførelsen af kompetente, uafhængige og fagkyndige bestyrelser skabes der nu ledelsesrum med forbedret plads til strategisk udvikling. Samtidig giver vi uddannelserne en større frihed i tilrettelæggelsen af undervisningen, og styrker det vigtige fokus på den kunstneriske og håndværksmæssige praksis på uddannelserne.”

Jan E. Jørgensen, Venstre:

"For Venstre er det vigtigt at sikre, at der er en forbindelse med de kunstneriske uddannelser og verden udenfor. Vi har desværre set en række eksempler, hvor nogle af uddannelserne ikke været i stand til at varetage deres opgaver betryggende. Mest berygtet er sagen med Kunstakademiet, hvor en institutleder i et mærkværdigt stunt destruerede en buste af Frederik V, men der har været andre sager blandt andet om chikane og dårligt arbejdsmiljø. Det rettes der nu op på – alle kunstneriske uddannelser får tilknyttet professionelle bestyrelser med kompetente medlemmer, så vi forhåbentlig undgår lignende sager fremover."

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti:

“Dansk Folkeparti ser med tilfredshed, at der med denne aftale sikres professionelle bestyrelser for de kunstneriske uddannelser, som et væsentligt element i at sikre kvaliteten og den kunstneriske udvikling af uddannelserne.”

Charlotte Broman Mølbæk, SF:

“SF er glade for, at vi nu har sikret bestyrelser på de kunstneriske uddannelser og dermed skabt en bedre ledelsesstruktur, der kan sikre en god drift, men især også sikre en mere demokratisk styreform. Det har været vigtigt for SF at sikre de studerendes indflydelse, ved at de får plads i bestyrelserne mens vi samtidig sikrer en stærk kunstfaglig forankring. Vi ser frem til evalueringen af ændringerne, da vi mener, at de studerendes studiemiljø kan styrkes yderligere. Vi er også optaget af, at armslængden til det politiske lag kan styrkes ved at fjerne udpegningsretten fra ministeren og dermed sidestille med de andre videregående uddannelser.”

Zenia Stampe, Radikale Venstre:

”Stormen har raset over vores kunstneriske uddannelser de sidste år, men med de nye uafhængige bestyrelser bliver uddannelserne forhåbentligt bedre til både at håndtere interne tvister og modstå eksternt pres. Vi har i forhandlingerne især lagt vægt på at sikre bestyrelsernes kunstfaglige profil og forankring i kulturbranchen. De kunstneriske uddannelser er kronjuvelerne i dansk kulturliv, og de skal ikke kun ledes professionelt, men også ud fra en grundlæggende forståelse af kunstens væsen og vilkår.”

Søren Søndergaard, Enhedslisten:

”Enhedslisten har længe arbejdet for etablering af selvstændige bestyrelser på de kunstneriske uddannelser, hvor også de studerende og de ansatte kan være direkte repræsenteret. Denne vigtige målsætning er blevet sikret med denne aftale. Selvom aftalen på nogle punkter ville være formuleret anderledes, hvis vi alene kunne bestemme, så bakker vi op om dette demokratiske fremskridt.”

Birgitte Bergmann, Det Konservative Folkeparti:

"Det glæder mig at se den store politiske opbakning til konservatives forslag om nedsættelse af bestyrelser på de kunstneriske uddannelser. Der er et behov for, at der indsættes uafhængige og fagligt kompetente bestyrelser, der inden for den politiske ramme sikrer ledelsen stærk opbakning og institutionerne en selvstændighed, som kan værne mod tidens kastevinde - uanset om de er partipolitiske eller identitetspolitiske og uanset, om de kommer indefra eller udefra.
Der påhviler nu kulturministeren et vigtigt ansvar i at udpege de rigtige kompetencer, som kan styrke de kunstneriske uddannelser, og sikre en langt mere ansvarlig styring af nogle meget betydningsfulde institutioner i det danske samfund." 

Uffe Elbæk, Frie Grønne:

"Professionelle bestyrelser, afbureaukratisering og fokus på kunstnerisk udviklingsarbejde er et skridt i den rigtige retning for vores kunstneriske uddannelser. Derfor bakker Frie Grønne op om aftalen. Også selv om det ikke er nogen hemmelighed, at vores ambition var et egentligt kunstuniversitet."

Jens Rohde, Kristendemokraterne:

"Yderligere kommentarer fra Kristendemokraterne kan ske ved henvendelse til politisk ordfører Jens Rohde, tlf. 3337 5873."

Om aftalen

Aftalen bygger på rapporten fra udvalget for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser (strukturudvalget). Aftalen omfatter følgende indsatsområder:

  • Styrkelse af ledelsen – Bestyrelser på de kunstneriske uddannelser
  • Styrkelse af uddannelsernes kunstneriske praksisbasering
  • Forbedring af rammer for de studerendes trivsel og klagemuligheder
  • Afbureaukratisering af de kunstneriske uddannelser
  • Uddannelse til bæredygtigt arbejdsliv i kunst- og kulturlivet

Styrkelse af ledelsen – bestyrelser på de kunstneriske uddannelser

Loven om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet ændres, så der indføres en ny ledelsesmodel med professionelle bestyrelser på de syv statslige kunstneriske uddannelsesinstitutioner.  Bestyrelserne skal være kompetente, uafhængige og fagkyndige og skal styrke institutionernes strategiske udvikling, yde ledelsesmæssig sparring for institutionernes rektorer og supervisere institutionernes drift. Kompetencemæssigt skal bestyrelserne dække: Ledelse og strategi, kunstfaglig og branchemæssig indsigt, uddannelsesfaglig viden og økonomi, jura, HR mv.

Bestyrelserne skal have syv medlemmer. hvoraf fire skal være eksterne. Derudover skal studerende og medarbejdere være repræsenteret i bestyrelsen. Bestyrelsernes eksterne medlemmer, herunder bestyrelseslederen, udpeges af kulturministeren efter en åben annoncering, hvor brancheorganisationer, studenterorganisationer og andre kan indgive forslag.

Styrkelse af uddannelsernes kunstneriske praksisbasering

Det skal tydeliggøres i loven, at uddannelserne er baseret på kunstnerisk praksis og kunstnerisk udviklingsvirksomhed. Den forskningsforpligtelse, som pt. gælder for Kunstakademiets Billedkunstskoler, ændres til en "kan"-bestemmelse som på de øvrige kunstneriske uddannelsesinstitutioner. Ledelsen på Kunstakademiets Billedkunstskoler opfordres til at følge Strukturudvalgets anbefalinger om at reducere de akademiske forskningsaktiviteter. Der skal desuden etableres en fleksibel kunstnerisk uddannelsesstruktur, sådan at blandt andet Den Danske Filmskole kan beholde sine fireårige uddannelser. Den Danske Scenekunstskoles bekendtgørelse skal ændres, så institutionen kan sikre bedre sammenhæng og adgang mellem bacheloruddannelserne og kandidatuddannelserne på institutionen.

Forbedring af rammer for de studerendes trivsel og klagemuligheder

De studerendes trivsel skal tages alvorligt, og der skal etableres trygge og klare henvendelses- og klageveje på uddannelserne. Uddannelserne skal samarbejde om en forbedring af evalueringskulturen. Desuden skal de studerende have mulighed for at modtage oplysning og vejledning om deres rettigheder i klagesituationer, og uddannelserne skal oprette en studenterambassadør.

Afbureaukratisering af de kunstneriske uddannelser

Kulturministeren skal sikre, at akkrediteringskonceptet for de kunstneriske uddannelsers kvalitet og relevans afbureaukratiseres og lettes. Det skal formålsrettes og tilpasses de særlige træk, der kendetegner de kunstneriske uddannelser.

Uddannelse til bæredygtigt arbejdsliv i kunst- og kulturlivet

Forretningsforståelse og forberedelse til et kommende arbejdsliv som kunstner skal være en integreret del af undervisningen i kunstnerisk praksis, blandt andet med inddragelse af aftagermiljøer. Musikkonservatoriernes arbejde med pædagogisk udviklingsvirksomhed skal udbredes på de øvrige kunstneriske uddannelser, og uddannelsesinstitutionerne vigtige rolle i forhold til kunst-og kulturlivet og samfundet som helhed skal synliggøres. Og så skal der stilles krav til uddannelsesinstitutionerne om bedre beskæftigelsesanalyser, der kan give øget indsigt i de kunstneriske dimittenders arbejdsliv.

Aftaleteksten kan læses her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16