Frivilligt foreningsliv

Det overordnede formål med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er, med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Frivilligt foreningsarbejde foregår blandt andet i idrætsforeninger. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde tilbydes typisk af idrætsforeninger og idébestemte (politiske eller religiøse foreninger) børne- og ungdomsforeninger. Reglerne for det frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde fremgår primært af folkeoplysningslovens kapitel 5.

Folkeoplysende forening som grundlag for tilskud

En folkeoplysende forening skal være demokratisk opbygget med blandt andet en bestyrelse, der er valgt af medlemmerne. Foreningen skal have en vedtægt, der blandt andet beskriver foreningens formål og reglerne for valg til bestyrelsen.

En folkeoplysende forening skal også være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.

Tilskud

Det er kommunen, der ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed afgør, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der er tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven. Det er ligeledes kommunen der udbetaler økonomisk støtte til de enkelte foreninger.

Kommunalbestyrelsen afsætter og fordeler årligt en beløbsramme, som fastsættes i den enkelte kommune til aktiviteter i det folkeoplysende foreningsliv, jf. folkeoplysningslovens kapitel 3. Derudover anviser kommunen lokaler og yder lokaletilskud til egne eller lejede lokaler, jf. folkeoplysningslovens kapitel 6 og 7.

Distriktsforeninger

Kommunalbestyrelsen stiller lokaler til rådighed og yder tilskud til private lokaler m.v. til distriktsforeningers foreningsarbejde for børn og unge – det tidligere foreningsarbejde på amtsplan for børn og unge. Kommunalbestyrelsen kan endvidere på frivillig basis yde tilskud til foreningsarbejdet for børn og unge.

Du kan kontakte din kommune for nærmere informationer.

Opdateret 06. oktober 2020