Metoder

Medieverdenen er en relativt veldokumenteret branche med en række brancheanerkendte målinger af mediebrugen på forskellige platforme. En stor del af mediebrugsanalyserne i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark er baseret på kvantitative data fra disse brancheanerkendte målinger.

De brancheanerkendte målinger, der er tale om er:

  • Seermålingen (Nielsen Media Denmark)
  • Radio-Meter (Kantar Gallup)
  • Index Danmark/Gallup (Kantar Gallup)
  • Dansk Online Index (Gemius)

Mediebrugsdatabaserne udgør på hvert deres felt den branchevedtagne standard, som mediebranchen anerkender og anvender til måling af danskernes medieadfærd. Mediebrugsdatabaserne benyttes i branchen blandt andet som en fælles valuta til afregning af reklamer, samt til at planlægge og evaluere produktionen og distributionen af indhold. Derudover bidrager mediebrugsdatabaserne endvidere med en generel viden om mediebrug, som blandt andet kan være med til at understøtte den offentlige regulering af medieområdet.

I rapporten om metode, begreber og definitioner, som du finder link til nedenfor, gennemgås de forskellige mediebrugsdatabaser nærmere. Der er dog en række forhold på tværs af de forskellige databaser, det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvad afdækker branchemålingerne, og hvad afdækker de ikke

Helt overordnet afdækker mediebrugsdatabaserne danskernes medieadfærd. Gennem databaserne er det dermed muligt at kortlægge brugernes adfærd i forhold til forskellige medier, fx hvorvidt og hvor hyppigt de bruger de pågældende medier. Samtidig er det på visse områder muligt at se på, hvordan brugen fordeler sig på forskellige nedbrydninger som demografi, holdninger og adfærd i øvrigt.

Hvad brugerne får ud af at bruge medierne, hvordan de fortolker indholdet, og hvordan indholdet eventuelt påvirker dem, siger mediebrugsdatabaserne ikke noget om i sig selv. Til gengæld giver de mulighed for at belyse sammenhænge mellem mediebrug og målgrupper, hvormed de bidrager til at afdække disse faktorer. Derfor spiller målingerne af medieadfærd en vigtig rolle i forhold til at forstå hvordan, hvorfor og med hvilke konsekvenser mennesker bruger medier.

Udfordringer ved at måle medieadfærden

Selvom mediebranchen er relativt veldokumenteret, er der imidlertid også nogle udfordringer i forhold til at måle medieadfærden. Det skyldes, at medierne generelt er under forandring, hvor særligt fremkomsten af digitale medier har gjort mediebrugen mere sammensat og interaktiv. I kraft af den mediekonvergens, der foregår mellem gamle og nye medier, arbejder stadig flere medievirksomheder tværmedialt, hvilket betyder, at de formidler det samme indhold på tværs af forskellige medieplatforme, men tilpasset de enkelte platforme. Derfor er forbruget af et program eller en nyhed ikke nødvendigvis kortlagt ved at se på brugen af enkelte medier hver for sig.

Eksempelvis er det i dag blevet vanskeligere at kortlægge tv-forbruget i Danmark, da stærkt voksende del af tv-forbruget foregår online gennem tv-selskabernes video on demand-tjenester samt via online udbydere som Netflix, HBO og YouTube. Ligeledes er måling af eksempelvis webtrafik også vanskeliggjort af den teknologiske udvikling, som gør det svært at samle en persons trafik på tværs af enheder. I takt med, at smartphones og tablets støder til, bliver måling af webtrafik således mere kompliceret at gennemføre.

Mediekonvergensen og -udviklingen udfordrer således de eksisterende målinger af de traditionelle medier, samtidig med at det bliver nødvendigt med nye metoder til at måle brugen af de nyere medier. Derfor sker der også løbende ændringer af de forskellige mediebrugsdatabaser for at forsøge at imødekomme disse ændringer. De forskellige medier analyseres dog fortsat i høj grad hver for sig – fx trykte medier i Index Danmark/Gallup, internettrafik i Dansk Online Index osv. – idet der endnu ikke er etableret en løbende tværmedial målemetode.

De anvendte mediebrugsdatabaser er således ikke uden begrænsninger, men dels udgør de officielle markedsstandarder, der fastlægger den eksisterende valuta for de enkelte platforme, dels er de solide redskaber til afdækning og analyse af mediebrug, der kan bidrage til en udvidet forståelse af, hvordan danskernes mediebrug former sig.

Andre datakilder for Rapportering om mediernes udvikling i Danmark

Foruden de brancheanerkendte mediebrugsdatabaser suppleres analyserne i Rapportering om mediernes udvikling i Danmark desuden af målinger, dataudtræk og rapporter fra for eksempel Danmarks Statistik (for eksempel i rapporterne om medievirksomheders økonomi og beskæftigelse), Kantar Gallup, Reuters Institute for the Study of Journalism, Danske Medier (annoncestatistik) m.fl. Der kan læses mere om de anvendte metoder i kapitlet om metode, begreber og definitioner.

Opdateret 25. januar 2024