Internationalt samarbejde

Danmark bedriver international idrætspolitik i kraft af Danmarks medlemskab i en række internationale organer: Den Europæiske Union, Europarådet og Unesco.

Med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 fik Den Europæiske Union (EU) for første gang en formel kompetence inden for sportsområdet.

Bestemmelserne om EU’s sportspolitik er nedfældet i artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Artikel 165 fastsætter, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa under hensyntagen til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. 

EU-arbejdsplanen for sport

Rådet vedtog i foråret 2017 en EU-arbejdsplan for sport, som danner rammen for det europæiske samarbejde på sportsområdet i perioden 2017 – 2020. EU-arbejdsplanen fokuserer på tre overordnede temaer:

  • Sportens integritet omhandler antidoping, god forvaltningspraksis, beskyttelse af mindreårige, og sportens særlige karakter.
  • Sportens økonomiske dimension omhandler innovation inden for sport og sport og det digitale indre marked.
  • Sport og samfund omhandler sport og medier, trænerens rolle, uddannelse inden for og gennem sport, social inklusion, sport og sundhed, sport og miljø og sportsdiplomati.

Hent EU-arbejdsplan for sport (pdf)

Danmark deltager i idrætssamarbejdet i Europarådet, herunder i samarbejdet om Antidoping og matchfixing.

Antidoping i regi af Europarådet

Danmark undertegnede og ratificerede i 1989 Europarådets antidoping-konvention samt tillægsprotokollen i 2002. Dette samarbejde går forud for WADA, der blev etableret i 1999. 

Danmark deltager i Europarådets arbejde med at monitorere og udvikle samarbejdet omkring bekæmpelse af doping i regi af monitoreringskomitéen. Det arbejde, som bliver gjort her, bidrager til at videreudvikle dopingbekæmpelsen på verdensplan.

Europa har 5 medlemmer af World Anti Doping Agency’s (WADA) bestyrelse og 1 medlem af WADA’s forretningsudvalg. Forud for møder i WADA’s bestyrelse og forretningsudvalg koordineres et fælles europæisk mandat i Europarådets ad hoc komité for WADA (CAHAMA). Kulturministeriet deltager sammen med Anti Doping Danmark i dette arbejde. 

Læs mere om Europarådets antidopingarbejde på rådets hjemmeside  

Matchfixing

Europarådet åbnede i september 2014 Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer for undertegnelse. Danmark var blandt de første lande til at undertegne konventionen.

Europarådets konvention er det første internationale dokument, der adresserer matchfixing. Formålet med konventionen er at bekæmpe manipulation af idrætskonkurrencer med henblik på at beskytte integriteten og etikken i idrætten i overensstemmelse med princippet om idrættens autonomi. I den forbindelse har konventionen følgende målsætninger:

  • At forebygge, opdage og skride ind over for national eller tværnational manipulation af nationale og internationale idrætskonkurrencer.
  • At fremme samarbejdet mellem de relevante offentlige myndigheder og organisationer på idræts- og spilområdet om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer. 

Danmark har endnu ikke ratificeret konventionen, og konventionen er endnu ikke trådt i kraft.

Danmark deltager i idrætssamarbejdet i UNESCO, herunder antidoping og CIGEPS: Den intergovernmentale komité for idræt.

Antidoping

Danmark undertegnede og ratificerede UNESCO’s internationale konvention mod doping i idræt i 2005. Konventionen forpligter de underskrivende lande til at bekæmpe doping og bidrager til at sikre Det internationale antidopingkodeks’ virkningsfuldhed. Hvor idrætsorganisationerne skal efterleve kodeks, udgør den internationale konvention mod doping i idræt den juridiske ramme, som landene forpligter sig til at efterleve. Konventionen bidrager således til at formalisere de internationale antidopingregler.

Læs her UNESCO’s internationale konvention mod doping:

Den internationale konvention mod doping i idræt (pdf)

International convention against doping in sport (pdf)

Læs mere om UNESCO’s antidopingarbejde på unesco.org

CIGEPS: Den intergovernmentale komité for idræt

CIGEPS blev etableret i 1978 med henblik på at fremme idrættens rolle og værdier, samt idrættens inklusion i offentlige politikker. CIGEPS består af eksperter, som repræsenterer idrætsområdet fra 18 UNESO-medlemslande herunder Danmark. CIGEPS’ permanente rådgivende komité består af nøgleidrætsorganisationer som den Internationale Olympiske Komite og Det Internationale Antidoping Agentur samt FN-organer og NGO’er. 

CIGEPS bidrager blandt andet til at følge op på resolutioner fra UNESCO’s konferencer for ministre med ansvar for idræt samt at fremme UNESCO’s internationale charter for idræt. 

Læs mere om CIGEPS på unesco.org

UNESCO's internationale    charter

Hent det Internationale charter om idrætsundervisning og fysisk aktivitet (pdf)

Opdateret 24. juni 2022