Internationalt samarbejde

Danmark bedriver international idrætspolitik i kraft af Danmarks medlemskab i en række internationale organer: Den Europæiske Union, Europarådet og Unesco.

Den Europæiske Union

Med Lissabontraktatens ikrafttræden i december 2009 fik Den Europæiske Union (EU) for første gang en formel kompetence inden for sportsområdet.

Bestemmelserne om EU’s sportspolitik er nedfældet i artikel 165 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Artikel 165 fastsætter, at Unionen skal bidrage til fremme af sport i Europa under hensyntagen til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. 

EU-ARBEJDSPLANEN FOR SPORT

EU-arbejdsplanen for sport er et centralt dokument i europæisk sportspolitik. Arbejdsplanen fokuserer på EU's nøgleaktiviteter på området og fungerer som et vejledende instrument til fremme af samarbejdet mellem EU-institutionerne, medlemsstaterne og interessenter på idrætsområdet.

Den 1. december 2020 vedtog Rådet af europæiske ministre for sport den fjerde EU-arbejdsplan for sport (2021-2024).

Europarådet

Danmark deltager i idrætssamarbejdet i Europarådet, herunder i samarbejdet om antidoping og bekæmpelse af matchfixing.

ANTIDOPING I REGI AF EUROPARÅDET

Danmark undertegnede og ratificerede i 1989 Europarådets antidoping-konvention samt tillægsprotokollen i 2002. Dette samarbejde går forud for WADA, der blev etableret i 1999. 

Danmark deltager i Europarådets arbejde med at monitorere og udvikle samarbejdet omkring bekæmpelse af doping i regi af monitoreringskomitéen. Det arbejde, som bliver gjort her, bidrager til at videreudvikle dopingbekæmpelsen på verdensplan.

Europa har 5 medlemmer af World Anti Doping Agency’s (WADA) bestyrelse og 1 medlem af WADA’s forretningsudvalg. Forud for møder i WADA’s bestyrelse og forretningsudvalg koordineres et fælles europæisk mandat i Europarådets ad hoc komité for WADA (CAHAMA). Kulturministeriet deltager sammen med Anti Doping Danmark i dette arbejde. 

Læs mere om Europarådets antidopingarbejde på rådets hjemmeside

 

MATCHFIXING

Europarådet åbnede i september 2014 Europarådets konvention om manipulation af idrætskonkurrencer for undertegnelse. Danmark var blandt de første lande til at undertegne konventionen.

Europarådets konvention er det første internationale dokument, der adresserer matchfixing. Formålet med konventionen er at bekæmpe manipulation af idrætskonkurrencer med henblik på at beskytte integriteten og etikken i idrætten i overensstemmelse med princippet om idrættens autonomi. I den forbindelse har konventionen følgende målsætninger:

  • At forebygge, opdage og skride ind over for national eller tværnational manipulation af nationale og internationale idrætskonkurrencer.
  • At fremme samarbejdet mellem de relevante offentlige myndigheder og organisationer på idræts- og spilområdet om bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer. 

Danmark har endnu ikke ratificeret konventionen.

UNESCO

Danmark deltager i idrætssamarbejdet i UNESCO.

ANTIDOPING

Danmark undertegnede og ratificerede UNESCO’s internationale konvention mod doping i idræt i 2005. Konventionen forpligter de underskrivende lande til at bekæmpe doping og bidrager til at sikre Det internationale antidopingkodeks’ virkning. Hvor idrætsorganisationerne skal efterleve kodeks, udgør den internationale konvention mod doping i idræt den juridiske ramme, som landene forpligter sig til at efterleve. Konventionen bidrager således til at formalisere de internationale antidopingregler.

Læs UNESCO’s internationale konvention mod doping her:

Den internationale konvention mod doping i idræt (pdf)

International convention against doping in sport (pdf)

Læs mere om UNESCO’s antidopingarbejde på unesco.org

Opdateret 23. januar 2024