Aftalelicensgodkendelser

Her på siden offentliggøres Kulturministeriets godkendelser vedrørende forvaltning af ophavsrettigheder i forhold til aftalelicenser.

Download godkendelserne i pdf-format:

Copydan Tekst & Node – Danske Kunsthåndværkere & Designere

Copydan Arkiv – Arkivaftalen

Copydan Arkiv – brug af klip i sociale medier

Copydan Tekst & Node – Samvirke

Copydan AVU-medier – Museumsaftalen

Copydan AVU-medier – TV/Radio-aftalen

Musikproducenternes Forvaltningsorganisation – TV 2-aftalen

Copydan Tekst & Node – Danske Slægtsforskere

Godkendelse af Copydan AVU-medier i medfør OPHL § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, og § 13

Copydan Tekst & Node – tillæg til Aftale om tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet avismateriale på biblioteker

Godkendelse af Copydan Tekst & Node i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, vedrørende aftale om eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af Det Kgl. Biblioteks billedsamlinger indgået mellem Det Kongelige Bibliotek, VISDA og Copydan Tekst og Node 

Copydan Tekst & Node - Lex

Godkendelse af Musikproducenternes Forvaltningsorganisation i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 (audio- og TV-aftalen) 

Godkendelse af Copydan AVU-medier - Aftale mellem Undervisningsministeriet og Copydan AVU-medier om klarering af audiovisuelt materiale til eksamensbrug

Copydan AVU-medier – Filminstituttet

Copydan Tekst & Node - Det Administrative Bibliotek

Copydan Tekst & Node – Dansk Skovforening

Copydan Tekst & Node - Den Arnamagnæanske Kommission

Godkendelse af Forfatternes Forvaltningsselskab i henhold til ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2 – oplæsning af litterære værker

Copydan Tekst & Node og Syddansk Universitet (SDU) og Det Kgl. Bibliotek, aftale om eksemplarfremstilling og udlevering af ophavsretligt beskyttet materiale

Copydan Tekst & Node og fonden Wormianum, der udgiver Skalk, aftale om digital eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse for almenheden af ophavsretligt beskyttet materiale

Copydan Tekst & Node, aftale om digitalisering og tilgængeliggørelse af Lægeforeningens tidsskrifter

Copydan Tekst & Node beskyttet, aftaler om brug af ophavsretligt musikmateriale i forbindelse med arrangementer

Copydan Tekst & Node og Det Kgl. Bibliotek Kunstbiblioteksaftale

Copydan Tekst og Node og Det Digitale Folkebibliotek

Copydan Tekst og Node (Tidsskriftet Kritik)

Copydan Tekst og Node (digital kopiering til intern brug i undervisningsinstitutioner)

Copydan Tekst og Node (Danske Medier)

Godkendelse af Copydan Tekst og Node - Aftale mellem Teknologiens Mediehus A/S og Copydan Tekst og Node

Copydan AVU-medier - Danske Handicaporganisationer

Copydan AVU-medier - KL

Copydan AVU-medier - Statsbiblioteket

Copydan Tekst & Node - Det Kongelige Bibliotek

Copydan Tekst & Node - Rammeaftale om digital kopiering m.v. i erhvervsvirksomheder

Copydan Tekst & Node - Eksamensaftalen

Copydan Tekst & Node - Københavns Universitet

Nedenfor fremgår igangværende ansøgninger om aftalelicensgodkendelse, som offentliggøres i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 5. Dette sker med henblik på at gøre rettighedshavere – særligt ikke-repræsenterede rettighedshavere – opmærksom på, at en forvaltningsorganisation har søgt om godkendelse til at indgå aftale med aftalelicensvirkning, således at rettighedshaverne forud for Kulturministeriets eventuelle godkendelse får mulighed for at nedlægge forbud (opte ud), såfremt de ønsker at stå uden for aftalen og dermed hindre, at deres rettigheder benyttes i henhold til den pågældende aftale.

1.
Copydan Tekst & Node har den 15. maj 2024 anmodet Kulturministeriet om godkendelse som organisation til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning, jf. ophavsretsloven § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2, inden for de områder, der er defineret i "Aftale om kopiering og tilgængeliggørelse af sangtekster og noder ved offentlige arrangementer (arrangør-aftale)" og "Aftale om kopiering af sangtekster og noder for kor og orkestre (offentlig brug)".

Med arrangør-aftalen får arrangøren mulighed for at anvende kopierede sangtekster og noder til koncerter og lignende kulturelle arrangementer. Dog omfattes ikke arrangementer i partipolitisk øjemed, med et reklamemæssigt formål eller lignende. Der må kopieres op til 20 % af et materiale, dog højst 20 sider af samme materiale pr. arrangement.

Med kor/orkester-aftalen får kor og orkestre ret til kopiering af sangtekster og noder til korets/orkestrets eget brug ved koncerter og lignende kulturelle arrangementer i Danmark. Dog omfattes ikke arrangementer i partipolitisk øjemed, med et reklamemæssigt formål eller lignende. Der må kopieres op til 20 % af et materiale, dog højst 20 sider af samme materiale pr. kor/orkester medlem pr. kalenderår.

2.
Ved e-mail af 3. maj 2024 har Copydan Tekst & Node anmodet om at blive godkendt som organisation til at indgå aftaler med aftalelicensvirkning inden for området defineret i Kunstbiblioteksaftale om "Eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse af ophavsretligt beskyttet materiale."

Med aftalen får Det Kgl. Bibliotek mulighed for på aftalelicensvilkår at foretage digital eksemplarfremstilling, lagring og tilgængeliggørelse for almenheden (tilrådighedsstillelse on demand) af historisk materiale fra perioden 1880-1950 i form af bøger, tidsskrifter og udstillings- og auktionskataloger, som indgår i Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek. Tilgængeliggørelsen for almenheden sker ved at give adgang via Det Kgl. Biblioteks bibliotekssystem og adgangsplatforme, herunder tidsskrift.dk.

Baggrunden for anmodningen er, at Det Kgl. Biblioteks kunstbibliotek har digitaliseret et større antal litterært materiale af historisk og bevaringsmæssig værdi, som ønskes tilgængeliggjort gennem en aftale baseret på den generelle aftalelicens.

Aftalelicensen omfatter både autor- og udgiverrettigheder for værker omhandlende Danmarks kunsthistorie. VISDA er aftalepart for så vidt angår billedrettigheder, som klareres gennem ophavsretslovens § 24a.

_____________________________________________________________________________

Copydan Tekst & Node – anmodning i henhold til § 50, stk. 4 jf. § 50, stk. 2 – supplement til § 14.

”Copydan Tekst & Node har ved mail den 18. april 2024 anmodet Kulturministeriet om at blive godkendt som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2.

Med aftalen ønsker Copydan Tekst & Node, at deres muligheder for licensering af erhvervsvirksomheders, statslige institutioners m.fl. brug af materiale til intern brug, udvides til at omfatte kopiering og tilgængeliggørelse af hele rapporter, manualer, vejledninger, årsregnskaber, brugervejledninger og pjecer, der lovligt ligger frit tilgængeligt for almenheden på internettet.

Der er derfor tale om et supplement til de udnyttelsesmuligheder, der kan finde sted efter ophavsretslovens § 14.

Der anmodes om en godkendelse frem til 31.12.2027.

_____________________________________________________________________________

Forfatternes Forvaltningsselskab har ved mail af 15. januar 2024 anmodet Kulturministeriet om at blive godkendt som organisation, der kan indgå aftaler med aftalelicensvirkning i medfør af ophavsretslovens § 50, stk. 4, jf. § 50, stk. 2.

Anmodningerne kommer i forlængelse af eksisterende godkendelser som udløb 31. december 2023.

Aftale mellem Forfatternes Forvaltningsselskab og LOUD Kulturradio Danmark A/S giver LOUD adgang til offentlig fremførelse af litterære værker i radio samt via  tilrådighedsstillelse on-demand i forbindelse med LOUD’s almindelige udsendelsesaktiviteter.

Aftalen omfatter ikke afspilning af allerede udgivne lydoptagelser, fx lydbøger. 

Aftalen mellem Forfatternes Forvaltningsselskab og Danmarks Radio (kendt som Radiokasseaftalen) giver DR ret til at udsende litterære udgivne værker på DR’s platforme uanset den anvendte udsendelsesteknologi og via såvel nuværende som fremtidige fremførelsesformer, herunder via. DAB og simulcast.

Aftalen omfatter on-demand tilrådighedsstillelse samt dertil hørende relevant eksemplarfremstilling.

Opdateret 17. maj 2024