Forældreløse værker

For at få status som forældreløst værk, er der en række krav, der skal være opfyldt. Hvis din organisation er omfattet af reglerne om forældreløse værker, eller hvis du er rettighedshaver, kan du have en særlig interesse i indholdet på denne side.

Den 29. oktober 2014 trådte reglerne om forældreløse værker i kraft. Reglerne om forældreløse værker findes i ophavsretslovens kapitel 6 b og i bekendtgørelsen om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker.

Reglerne indfører en undtagelse til ophavsretten. Det vil sige, at hvis det efter en omhyggelig søgning ikke har været muligt at identificere og lokalisere rettighedshaveren til et værk eller en lydoptagelse, er det tilladt at benytte værket eller lydoptagelsen uden rettighedshaverens samtykke. Lovgivningen stiller en række krav til, hvad den omhyggelige søgning skal indeholde. Se bl.a. Ophavsretslovens § 75 j og bekendtgørelsen om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker.

Find bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Når der er udført en omhyggelig søgning efter rettighedshaveren, er det en betingelse, at oplysninger om værket eller lydoptagelsen bliver registreret i den fælleseuropæisk database om forældreløse værker: Orphan Works Database.

Databasen er oprettet og drives af Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (OHIM). 
Databasen er udelukkende af informationsmæssig karakter og muliggør, at både rettighedshavere og de organisationer, der må benytte de forældreløse værker, kan søge i databasen efter værker og lydoptagelser, der er konstateret forældreløse.

  1. værker i form af bøger, tidsskrifter, aviser, blade og andet materiale i skriftlig form, som findes i samlingerne hos de begunstigede organisationer, og som først er udgivet i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  2. filmværker og lydoptagelser, som findes i samlingerne hos de begunstigede organisationer, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
  3. filmværker og lydoptagelser som findes i arkiverne hos public service-radio- og -fjernsynsforetagender, og som er produceret af dem før den 1. januar 2003, og som først er udgivet eller, såfremt udgivelse ikke har fundet sted, udsendt i et land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Det er kun det materiale, der er nævnt oven for, der kan få status som forældreløst værk. Fx er billeder, der ikke er inkorporeret i en bog eller artikel, ikke omfattet af reglerne. 

Hvis en begunstiget organisation som f.eks. et bibliotek ønsker, at et værk, som findes i dets samling, skal have status som forældreløst værk, skal der først udføres en omhyggelig søgning efter rettighedshaverne for hvert enkelt værk eller lydoptagelse. En omhyggelig søgning omfatter bl.a., at man konsulterer de relevante kilder for værkets kategori. En oversigt over de relevante kilder findes i bilag 1 i bekendtgørelsen om den omhyggelige søgning for og registrering af forældreløse værker.

Læs mere i bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Herefter registrerer organisationen sig i databasen hos OHIM og indtaster de krævede oplysninger om det forældreløse værk. Oplysningerne er ikke tilgængelige for offentligheden endnu. Via et elektronisk system videresendes der nu information til Kulturministeriet i Danmark om, at en organisation har indtastet oplysninger om et forældreløst værk i databasen.

Kulturministeriet er herefter som nationalt kontaktpunkt ansvarlig for at ”videresende” oplysningerne til OHIM med henblik på offentliggørelse i databasen. Systemet kan virke snørklet, men det skyldes, at det er et juridisk krav, at Kulturministeriet så at sige agerer som mellemled mellem den begunstigede organisation og databasen.

Kulturministeriet er ikke ansvarlig for at gennemgå de indtastede oplysninger eller godkende rigtigheden af oplysningerne. Det er den begunstigede organisation, der er ansvarlig for, at søgningen rent faktisk er omhyggelig, og at de øvrige betingelser er opfyldt. 

Det er den organisation, der er i besiddelse af det forældreløse værk, der skal registrere oplysninger om det forældreløse værk i databasen.

Kulturministeriet fungerer som nationalt kontaktpunkt og er ansvarlig for at videresende oplysningerne til OHIM, men ministeriet er ikke ansvarlig for at gennemgå oplysningerne eller godkende rigtigheden af dem, herunder om der rent faktisk er tale om et forældreløst værk.

Offentligt tilgængelige biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer samt arkiver, film- og lydarvsinstitutioner og public service-radio og fjernsynsforetagender har mulighed for at bruge reglerne om forældreløse værker.

Fælles for samtlige af disse begunstigede organisationer er, at de alle skal varetage almennyttige opgaver, hvilket navnlig vil være at bevare og restaurere værker og lydoptagelser i deres samlinger og give adgang til værkerne og lydoptagelserne med kulturelle og uddannelsesmæssige formål for øje. Biblioteker, uddannelsesinstitutioner og museer skal være offentligt tilgængelige. Dette krav gælder ikke for arkiver.

Ved film- og lydarvsinstitutioner forstås organisationer, der er udpeget til at indsamle, katalogisere, bevare og restaurere film og andre audiovisuelle værker eller lydoptagelser, der udgør en del af kulturarven.

Ved public service radio- og fjernsynsforetagender forstås foretagender med public service-opgaver, der er tildelt, fastsat og tilrettelagt i medfør af dansk lovgivning.

Hvis du repræsenterer en begunstiget organisation

Hvis man som begunstiget organisation har et værk eller en lydoptagelse i sin samling og ønsker, at værket eller lydoptagelsen får status som forældreløst værk, kan man søge i databasen for at finde ud af, om en anden begunstiget organisation allerede har foretaget en omhyggelig søgning og gjort værket eller lydoptagelsen forældreløst. Hvis det er tilfældet, er det ikke nødvendigt at foretage endnu en omhyggelig søgning [og værket kan umiddelbart bruges.?]  

Hvis du er rettighedshaver til et forældreløst værk

Som rettighedshaver har du mulighed for at foretage en søgning i databasen, for at undersøge om netop dit værk eller din lydoptagelse har status som forældreløst værk.

Hvis dette er tilfældet kan du gøre krav på dine rettigheder.

Henvendelser fra en rettighedshaver om, at vedkommende er rettighedshaver til et forældreløst værk, skal sendes til den organisation, som benytter det forældreløse værk. Dette kan enten ske gennem databasen eller ved direkte kontakt til den organisation, som benytter det forældreløse værk.

Kulturministeriet er ikke den rette modtager af henvendelsen, da ministeriet blot fungerer som mellemled mellem den organisation, der benytter det forældreløse værk, og databasen.

Opdateret 03. august 2021