Internationalt kultursamarbejde

Danmark deltager i samarbejdet i en lang række internationale organisationer.

Udveksling af kunst og kultur med udlandet bidrager til at styrke dansk kunst og kultur, men også til at markedsføre Danmark som land, fremme eksporten af kunst- og kulturprodukter og skabe dialog med andre landes kulturer.

Internationalt samarbejde på mange kulturpolitiske områder

Internationalt kultursamarbejde foregår på alle kulturpolitiske områder, bl.a. idræt, ophavsret, kunst, kulturarv, film og medier. Samarbejdet foregår både mellem Danmark og et eller flere lande og via samarbejde i internationale organisationer som for eksempel UNESCO, EU og Nordisk Ministerråd.

Samarbejdsaftalen

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har i 2022 fornyet deres samarbejdsaftale om varetagelsen af det internationale kultursamarbejde. Samarbejdsaftalen har til formål at styrke det internationale kultursamarbejde, der ønsker at fremme:

  • Danmarks kultureksport til udlandet
  • Den interkulturelle dialog mellem danske og udenlandske aktører
  • Markedsføringen af Danmark som land
  • Fornyelsen af dansk kunst og kultur gennem internationalt samarbejde

I tillæg til samarbejdsaftalen udfærdiges en strategisk ramme, der sætter retningen for det internationale kultursamarbejde med definerede prioriteter. Rammen aftales mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet og vil som udgangspunkt tages op til revision hvert andet år efter dialog med relevante danske aktører, herunder bl.a. Erhvervsministeriet, Statens Kunstfond, brancheorganisationer samt relevante institutioner under ministerområderne. Styregruppen tager løbende stilling til metoder for aktørinddragelsen med henblik på at sikre en bred forankring af rammens prioriteter. Inddragelsen kan bl.a. ske på årlige møder, ved høringer, løbende dialog og kommunikation.

Opdateret 14. december 2022