Dekoreringer

Kulturministeriet behandler indstillinger til ordner samt Fortjenst- og Belønningsmedaljer inden for skabende kunst, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder, videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder samt inden for områderne almenkulturelle formål, idræt, ophavsret samt radio og tv.

Dronningens Fortjenstmedalje 

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv (FM) kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme beskæftigelsesområde i den offentlige sektor (det vil sige inden for samme ansættelsesmyndighed).

Den Kongelige Belønningsmedalje

Den Kongelige Belønningsmedalje (BM) kan tildeles efter 50 års fortjenstfuld ansættelse eller i forbindelse med udtræden af arbejdsmarkedet efter mindst 40 års ansættelse i samme private virksomhed.

Indstilling til ordner til udenlandske statsborgere skal ske via Udenrigsministeriet.

Om indstillingerne

Kulturministeriet behandler indstillinger til ordner samt Fortjenst- og Belønningsmedaljer inden for skabende kunst, musik, teater, film, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder samt videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder. Hertil kommer almenkulturelle formål, idræt, ophavsret samt radio og tv. Det er kun i forbindelse med egentlige ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Det er således arbejdsgiveren, der indstiller en medarbejder til dekorering.

Personer med en akademisk uddannelse samt chefer/medarbejdere aflønnet (grundløn + evt. tillæg, minus pensionsbidrag) i statslig LR 34+ (løntrin 47+) eller svarende dertil kan ikke indstilles til Fortjenst- eller Belønningsmedalje. For personer, der er ansat i en kommune, skal indstillingen stiles til Indenrigsministeriet.

Ansøgning

Hvis du ønsker at indstille en kandidat, skal din indstilling til ministeriet indeholde følgende oplysninger:

  • Den ansattes fulde navn, bopælsadresse, cpr-nummer samt aktuelle stillingsbetegnelse.
  • Den ansattes konkrete ansættelsessted på indstillingstidspunktet.
  • Dokumentation for ansættelsesforholdets varighed (så vidt dette er muligt at fremskaffe).
  • Redegørelse for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats.
  • Jubilæumsdato og dato for ønsket overrækkelse af medalje (jf. nedenfor om sagsbehandlingstid). Ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden, således at jubilæumsdagen rykkes tilsvarende.
  • Bekræftelse på, at beskæftigelsesgraden i hele ansættelsesperioden har været på minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm.
  • Såfremt jubilæum er afholdt, anføres – under behørig hensyntagen til sagsbehandlingstid – dato for en senere overrækkelse. Du skal være opmærksom på, at overrækkelsesdatoen ikke kan placeres før jubilæumsdato.
  • Tidspunktet for arbejdsophør, hvis der ved privat ansættelse anmodes om tildeling af en medalje (BM) efter mindre end 50 års ansættelse.
  • Konkret adresse, hvortil en eventuel medalje skal sendes, samt angivelse af navn på attention-person.

Der gøres opmærksom på, at sagsbehandlingstiden er op mod 5 måneder fra modtagelsen af indstillingen – dog er sagsbehandlingstiden 6-7 måneder i sommerperioden. Fastlæggelse af dato for overrækkelse skal derfor tilpasses denne sagsbehandlingstid. Det henstilles dog, at indstilling modtages i ministeriet i så god tid som muligt.

Indstilling fremsendes skriftligt på officielt brevpapir fra organisationen eller institutionens ledelse med originalunderskrift(er) og stiles til departementschefen, Kulturministeriet, Nybrogade 2, 1203 København K. Afsenderadresse og kontaktperson skal fremgå tydeligt af brevet.

Når en indstilling til ordner samt Fortjenst- eller Belønningsmedalje er modtaget i ministeriet, fremsendes straks kvitteringsbrev for modtagelsen til indstiller. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål o.a. kontakter ministeriet indstiller.

I sagsbehandlingen sker der ikke yderligere tilbagemeldinger fra ministeriet, fordi det er Kabinetssekretariatet (Dronningen), der tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenst- eller Belønningsmedalje. Indstiller får direkte besked fra Kabinetssekretariatet, såfremt indstillingen imødekommes. Dette sker normalt ca. en uge før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev udarbejdet af Kabinetsekretariatet.

Opdateret 05. november 2020