Dekoreringer

Kulturministeriet behandler indstillinger til ordner samt Fortjenst- og Belønningsmedaljer inden for:

– skabende kunst, biblioteker, arkiver, museer, bygningsfredning og -bevaring, arkæologi og fortidsminder, videregående uddannelser inden for de kunstneriske områder, områderne almenkulturelle formål, idræt, ophavsret samt radio og TV.

Læs mere om Kongens Fortjenstmedalje, Den Kongelige Belønningsmedalje og Dannebrogordenens Ridderkors:

Kongens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse inden for samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

Det er kun i forbindelse med et egentligt ansættelsesforhold, at der kan tildeles en medalje. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling. Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været fuld tid eller minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Fortjenstmedaljen kan udelukkende tildeles danske statsborgere.

Personer med overordnede ledelsesbeføjelser og personer med universitetsuddannelse kan ikke indstilles til Kongens Fortjenstmedalje. Grundløn må max være ca. 40.000 kr. (+ pension, div. tillæg). Lønseddel skal fremsendes sammen med indstilling og ansøgningsskema. Kriterierne er vejledende, og sagerne vil blive afgjort efter en individuel og samlet vurdering.

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Kongens Fortjenstmedalje. En indstilling skal sendes til Kulturministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvist senest 3 måneder efter ansættelsesophøret. 

Særligt om orlov og anciennitet

Bevilget orlov, som ikke indgår i beregninger af minimum 40 års ansættelse og derfor skal tillægges ancienniteten, kan f.eks. være værnepligt, midlertidig ansættelse ved anden ansættelsesmyndighed, uddannelsesorlov m.m.

Bevilget orlov er ikke en afbrydelse af den uafbrudte ansættelse. Imidlertid skal orlovsperioden lægges til, således at den pågældende skal have arbejdet på stedet i 40 år. Omskoling med løn sidestilles med arbejdet og kan derfor indgå i ancienniteten.

Hvis der ikke har været orlov, men den pågældende er fratrådt, derefter i en periode ansat ved anden offentlig ansættelsesmyndighed, og herefter på nyansættes ved den første myndighed, starter ancienniteten først ved genansættelsen.

Ressortændringer m.m. afbryder ikke ancienniteten, da medarbejderen ikke er årsag til de ændrede ansættelsesforhold. 

Indstillingen til ministeriet består af to dele

En indstilling består både af en begrundet indstilling til departementschefen i Kulturministeriet og udfyldelsen af et elektronisk ansøgningsskema

Den skriftlige indstilling til departementschefen skal:

 • være på arbejdsgivers brevpapir med logo og underskrives af indstilleren
 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområder og faglig kunnen m.m.
 • ved flere ansættelsessteder (inden for samme kommune/region) være anført med overskuelig og tydelig dato for ansættelsesperioderne
 • ved dokumenteret bevilget orlov fra arbejdsgiver tillægges orlovstiden, således at jubilæumsdagen rykkes tilsvarende
 • sendes som en PDF-fil.

Den skriftlige indstilling skal indsendes sammen med det elektroniske ansøgningsskema

Indstillingen skal sendes til Kulturministeriet på medaljer@remove-this.kum.dk

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 4-6 måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen modtages i ministeriet. Datoen for overrækkelse bør derfor tilpasses sagsbehandlingstiden. Det anbefales, at indstillingen sendes i så god tid som muligt. En indstilling bør dog ikke indsendes mere end 8 måneder før overrækkelsesdatoen.

Vær særlig opmærksom på, at indstillinger med overrækkelsesdato i juni, juli, august, september til og med medio oktober bedes være ministeriet i hænde senest medio februar måned grundet sagsbehandlingstid i ministeriet samt sommeraktiviteter i Kongehuset. Bemærk, at den første mulige overrækkelsesdato ved indsendelse senere end medio februar er den 18. oktober.

Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller. 

Ministeriet og Kabinetssekretariatet kan fravige den oplyste sagsbehandlingstid.

Sagsbehandlingen

Indstillingen (ansøgningsskema og indstillingsbrev) indsendes via Kulturministeriets mailadresse (medaljer@remove-this.kum.dk). Ministeriet sender herefter en kvitteringsmail.

Hvis indstillingen (og medarbejderen) lever op til kravene for tildeling af Kongens Fortjenstmedalje, sendes en samtykkeerklæring til indstilleren. Indstilleren bedes sørge for at indhente samtykke hos den indstillede, således ministeriet kan indhente oplysninger om vedkommende i kriminalregistret. I sagsbehandlingen indhenter ministeriet eventuelle supplerende oplysninger om medarbejderen fra arbejdsgiveren.

Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse. Datoen bedes tilpasset ministeriets og Kabinetssekretariatets samlede sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

Hvis der ikke er oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, som hindrer dekorering, oversendes indstillingen til Hans Majestæt Kongen.

Kabinetssekretariatet har 2 måneders sagsbehandlingstid (det er indregnet i ministeriets samlede 4-6 måneders sagsbehandlingstid). Hans Majestæt Kongen tager endelig stilling til eventuel tildeling af Fortjenstmedaljer. Arbejdsgiveren får direkte besked fra Ordenskapitlet, såfremt indstillingen imødekommes. Det sker normalt 1-2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev m.v. udarbejdet af Kabinetssekretariatet.

Det er fast praksis, at overrækkelse sker af (en repræsentant for) arbejdsgiveren/ledelsen af den offentlige institution, virksomhed m.v., hvor den pågældende arbejder.

Gebyr

Arbejdsgiveren opkræves et gebyr på aktuelt 2.800 kr. pr. fortjenstmedaljeekspedition. Gebyret opkræves af Kulturministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Audiens hos Hans Majestæt Kongen

Læs om tilmelding til og deltagelse i offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

Hvornår kan medaljen bæres?

Der findes ikke særlige retningslinjer for, hvornår Kongens Fortjenstmedalje kan bæres. Det er op til medaljemodtageren selv. 

Indstillinger vedr. fortjenstmedaljer til andre ministerier

 • Ansatte på skoler henvises til Børne- og Undervisningsministeriet
 • Ansatte inden for det sociale område behandles af Social- og Boligministeriet
 • Ansatte på kommunalområdet henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Ansatte på hospitaler og klinikker henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Vedr. fortjenstmedaljer til ansatte på Grønland og på Færøerne henvises til hhv. Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne samt til Statsministeriet

Kontakt Kulturministeriet

medaljer@remove-this.kum.dk

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års fortjenstfuld uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed, eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse i samme private virksomhed.

Det er kun i forbindelse med egentligt ansættelsesforhold, der kan tildeles en medalje. Beskæftigelsesgraden skal i hele ansættelsesperioden have været fuld tid eller minimum halv tid af den til enhver tid gældende fuldtidsnorm. Selvstændig erhvervsvirksomhed eller frivilligt arbejde giver ikke grundlag for tildeling. 

Det er alene arbejdsgiveren, der har kompetence til at indstille en medarbejder til Belønningsmedaljen. Indstillingen skal være sendt til ministeriet, mens arbejdsforholdet stadig består eller undtagelsesvist senest 3 måneder efter ansættelsesophøret.

Personer med overordnede ledelsesbeføjelser og personer med universitetsuddannelse kan ikke indstilles til Den Kongelige Belønningsmedalje. Kriterierne er vejledende, og sagerne vil blive afgjort efter en individuel og samlet vurdering.

En ejer eller medejer, herunder en person med en betydelig aktiepost i virksomheden eller en person, der har væsentlig indflydelse i øvrigt eller er gift med en sådan, kan ikke modtage en medalje.

Indstillingen til ministeriet består af to dele

En indstilling består både af en begrundet indstilling til departementschefen i Kulturministeriet og udfyldelsen af et elektronisk ansøgningsskema

Den skriftlige indstilling til departementschefen skal:

 • være på arbejdsgivers brevpapir med virksomhedslogo og underskrives af en tegningsberettiget for virksomheden.
 • redegøre for, at den ansatte har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats, herunder en egentlig beskrivelse af beskæftigelsesområde og faglig kunnen m.m.
 • Sendes som en PDF-fil

Den skriftlige indstilling skal indsendes sammen med det elektroniske ansøgningsskema.

Indstillingen skal sendes til Kulturministeriet på medaljer@remove-this.kum.dk 

Sagsbehandlingstiden

Det tager gennemsnitligt 4-6 måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen bliver modtaget i ministeriet. Datoen for overrækkelse bør derfor tilpasses sagsbehandlingstiden. Det anbefales, at virksomheden sender indstillingen i så god tid som muligt. En indstilling bør dog ikke indsendes mere end 8 måneder før overrækkelsesdatoen.

Vær særlig opmærksom på, at indstillinger med overrækkelsesdato i juni, juli, august, september til og med medio oktober, bedes være ministeriet i hænde senest medio februar måned grundet sagsbehandlingstid i ministeriet samt sommeraktiviteter i Kongehuset. Bemærk, at den første mulige overrækkelsesdato ved indsendelse senere end medio februar er den 18. oktober.

Ved eventulle tvivlsspørgsmål kan ministeriet kontakte indstiller.

Sagsbehandlingen

Indstillingen (ansøgningsskema og indstillingsbrev) indsendes via Kulturministeriets mailadresse (medaljer@remove-this.kum.dk). Ministeriet sender herefter en kvitteringsmail.

Hvis indstillingen (og medarbejderen) lever op til kravene for tildeling af en Belønningsmedalje, sendes en samtykkeerklæring til indstilleren. Indstilleren bedes sørge for at indhente samtykke hos den indstillede, således at ministeriet kan indhente oplysninger om vedkommende i kriminalregistret. I sagsbehandlingen indhenter ministeriet eventuelle supplerende oplysninger om medarbejderen fra arbejdsgiveren.

Hvis jubilæet er afholdt, skal der anføres en dato for senere overrækkelse. Datoen bedes tilpasses ministeriets og Kabinetssekretariatets samlede sagsbehandlingstid på 4-6 måneder.

Hvis der ikke er oplysninger om den indstillede i kriminalregistret, som hindrer dekorering, oversendes indstillingen til Hendes Majestæt Dronningen.

Kabinetssekretariatet har 2 måneders sagsbehandlingstid (det er indregnet i ministeriets samlede 4-6 måneders sagsbehandlingstid). Hendes Majestæt Dronningen tager endelig stilling til eventuel tildeling af Den Kongelige Belønningsmedalje. Arbejdsgiveren får direkte besked fra Ordenskapitlet, såfremt indstillingen imødekommes. Det sker normalt 1-2 uger før datoen for medaljeoverrækkelse i form af selve medaljen samt følgebrev m.v. udarbejdet af Kabinetssekretariatet.

Det er fast praksis, at overrækkelse sker af (en repræsentant for) arbejdsgiveren/ledelsen af den virksomhed m.v., hvor den pågældende arbejder.

Gebyr

Den indstillende virksomhed opkræves et gebyr på aktuelt 2.200,- kr. pr. belønningsmedaljeekspedition. Gebyret opkræves af ministeriet på Kabinetssekretariatets vegne. Gebyret kan ikke efterfølgende afkræves medaljemodtageren.

Audiens hos Hendes Majestæt Dronningen

Læs om tilmelding til og deltagelse i offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

Indstillinger vedr. belønningsmedaljer til andre ministerier

 • Ansatte på skoler henvises til Børne- og Undervisningsministeriet
 • Ansatte inden for det sociale område behandles af Social- og Boligministeriet
 • Ansatte på kommunalområdet henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Ansatte på hospitaler og klinikker henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Vedr. fortjenstmedaljer til ansatte på Grønland og på Færøerne henvises til hhv. Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne samt til Statsministeriet

Kontakt i Kulturministeriet

medaljer@remove-this.kum.dk

 

Indstillingen til ministeriet skal bestå af følgende

En skriftlig begrundet indstilling til departementschefen i Kulturministeriet.

Den skriftlige indstilling til departementschefen skal:

 • indeholde den indstilledes fulde navn, adresse og stillingsbetegnelse samt fødselsdato og mailadresse
 • redegøre for, at den indstillede har ydet en (særlig) fortjenstfuld indsats
 • indeholde den indstilledes CV og oplyse, hvor længe den indstillede har haft sit hverv
 • oplyse, hvem ordenen skal sendes til, hvis der ønskes overrækkelse

Indstillinger vedrørende Dannebrogordenens Ridderkors skal sendes til Kulturministeriet på medaljer@remove-this.kum.dk

Sagsbehandlingen

Indstillingen bør sendes til ministeriet, mens hvervet eller arbejdet består - eller undtagelsesvist senest 3 måneder efter ansættelsesophøret. 

Indstillingen indsendes via Kulturministeriets mailadresse (medaljer@remove-this.kum.dk). Ministeriet sender herefter en kvitteringsmail til indstilleren. Indstilleren kan ikke forvente at få yderligere besked om sagsbehandlingen eller den videre proces for sagsbehandlingen. Ved eventuelle tvivlsspørgsmål kontakter ministeriet indstiller.

Det tager gennemsnitligt 4-6 måneder at behandle en indstilling fra den dato, hvor indstillingen modtages i ministeriet.

Kabinetssekretariatet har 2 måneders sagsbehandlingstid (det er indregnet i ministeriets samlede 4-6 måneders sagsbehandlingstid). Hendes Majestæt Dronningen tager endelig stilling til eventuel tildeling af Dannebrogordenens Ridderkors. Den indstillede får direkte besked fra Ordenskapitlet, hvis indstillingen bliver imødekommet.

Audiens hos Hendes Majestæt Dronningen

Læs om tilmelding til og deltagelse i offentlig audiens på Kongehusets hjemmeside

Indstillinger vedr. Dannebrogordenens Ridderkors til andre ministerier

 • Ansatte på skoler henvises til Børne- og Undervisningsministeriet
 • Ansatte inden for det sociale område behandles af Social- og Boligministeriet
 • Ansatte på kommunalområdet henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Ansatte på hospitaler og klinikker henvises til Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 • Vedr. fortjenstmedaljer til ansatte på Grønland og på Færøerne henvises til hhv. Rigsombudsmanden i Grønland og Rigsombudsmanden på Færøerne samt til Statsministeriet

Kontakt i Kulturministeriet

medaljer@remove-this.kum.dk

 

Kontakt Kulturministeriet angående dekoreringer på: medaljer@remove-this.kum.dk

 

Opdateret 12. april 2024