Organisationer

Aktører og organisationer der spiller en væsentlig rolle i det daglige arbejde med international kulturudveksling mellem Danmark og udlandet:

De nordiske kulturministre samarbejder i Nordisk Ministerråd.

En hjørnesten i fællesskabet

Kunst og kultur er en hjørnesten i det fællesskab, som binder de nordiske lande sammen. Den danske kulturminister samarbejder i Nordisk Ministerråd for Kultur med sine nordiske kolleger fra de nordiske lande, Sverige, Norge, Finland og Island, og de tre selvstyreområder, Grønland, Åland og Færøerne, om fælles initiativer og indsatser inden for kulturområdet.

Temaer og indsatsområder

Det nordiske kultursamarbejde indeholder en bred vifte af temaer og indsatser; fra folkelige fællesskaber til den individuelle kunstners virke. Begge dele skal have forudsætninger for at udfolde og udvikle sig, og de fællesnordiske institutioner og ministrenes programmer skal skabe gode og fleksible rammer for dette.

Det nordiske kultursamarbejde inddrager også den baltiske region, herunder de baltiske lande, Rusland, Polen og Tyskland.

Mål for det nordiske kultursamarbejde

De overordnede mål for det fællesnordiske kultursamarbejde er at:

 • samarbejdet skal afspejle de prioriteringer inden for kultur- og kunstområdet, som er fælles for de nordiske lande
 • samarbejdet skal fremme et nordisk perspektiv i de enkelte lande,
 • samarbejdet skal fremme vekselvirkningen mellem det nordiske og det internationale

Læs mere på Nordisk Ministerråd for Kultur på norden.org

I EU samarbejder vi med de øvrige medlemsstater om en lang række kulturområder. Samarbejdet fokuserer på at finde fælles løsninger på fælles problemstillinger. Typisk gennem udveksling af erfaringer og viden.

Ministerrådet træffer afgørelser med kvalificeret flertal og efter den almindelige lovgivningsprocedure med Europa-Parlamentet. Der samarbejdes primært om følgende emner:

 • Medier og film
 • Kultur
 • Sport
 • Ophavsret
   

Europarådet blev oprettet i 1949 med det hovedformål at fremme demokrati og respekt for menneskerettigheder. Europarådet har i dag 47 medlemslande.

Danmark var blandt medstifterne af Europarådet i 1949, og medlemskabet har siden indtaget sin naturlige plads i Danmarks vidtforgrenede internationale engagement, hvor multilateralisme (medlemskab af internationale organisationer) altid har haft en høj prioritet.

Den europæiske menneskerettighedskonvention er fundamental for arbejdet i Europarådet. I løbet af årene er Europarådet kommet til at beskæftige sig med meget mere end menneskerettigheder. Det drejer sig for eksempel om sociale rettigheder, lokalt demokrati, naturbeskyttelse, kultur, ungdomsforhold – og ligestilling af kvinder og mænd.

Den europæiske sprogpagt 

Den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog (sprogpagten) trådte i kraft for Danmark den 1. januar 2001.

Formålet med sprogpagten er at beskytte og fremme Europas historiske, regionale sprog eller mindretalssprog som et truet aspekt af Europas kulturarv. Danmark har identificeret tysk som et mindretalssprog (i Sønderjylland) i Pagtens forstand.

Danmark afgiver periodevist rapporter til Europarådet om Danmarks gennemførelse af sprogpagten. Danmark afgav sin sjette og seneste periodiske rapport under sprogpagten i marts 2023.

Danmarks sjette rapport af 2023 under den europæiske pagt om regionale sprog eller mindretalssprog

Du kan læse mere om Sprogpagten her.

Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal 

Konventionen om beskyttelse af nationale mindretal trådte i kraft for Danmark den 1. februar 1998.

Formålet med rammekonventionen er at sikre nationale mindretals rettigheder og bekæmpe diskrimination, fremme lighed, bevare og udvikle de nationale mindretals kultur og identitet samt at garantere bestemte frihedsrettigheder i forhold til medier, mindretalssprog og uddannelse. Endelig opmuntres de nationale mindretal til at tage del i samfundslivet.

Danmark afgav i forbindelse med ratificering af Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal en erklæring om, at konventionen finder anvendelse på det tyske mindretal i Sønderjylland. 

Danmark afgiver periodevist rapporter til Europarådet om Danmarks gennemførelse af rammekonventionen. Danmark afgav sin sjette landerapport i marts 2023.

Danmarks sjette rapport af 2023 under Rammekonventionen til beskyttelse af nationale mindretal

Du kan læse mere om Rammekonventionen her.

European Cultural Convention ligger til grund for blandt andet kulturområdet:

European Cultural Convention
Council of Europe

UNESCO er forkortelsen for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Det er Undervisningsministeriet, som har det overordnede ansvar for det danske UNESCO arbejde. Derudover har såvel Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling også en væsentlig aktie i arbejdet.

Det overordnede formål med en politik for den danske UNESCO-indsats er at medvirke til at sikre, at UNESCO som en del af FN-systemet og gennem sine medlemsstater opfylder sin målsætning:
Bidrage til fred og sikkerhed gennem samarbejde inden for mandatområderne og i forlængelse heraf, at fremme den universelle respekt for retfærdighed og menneskerettigheder uanset etnisk tilhørsforhold, køn, sprog eller religion.

UNESO’s sektor for kultur har tre hovedområder:

 • Kulturel mangfoldighed
 • Verdensarv
 • Immaterial kulturarv

Den danske UNESCO-nationalkommission

Den danske UNESCO-nationalkommission rådgiver regeringen i UNESCO-spørgsmål og fremmer UNESCO-arbejdet i Danmark.

Nationalkommissionens bekendtgørelse (2010)

Generel hjemmeside for UNESCO

Opdateret 30. marts 2023