Kulturministeriets historie

– og ansvarsområder siden 1961.

I forbindelse med regeringsomdannelsen den 7. september 1961 blev der truffet beslutning om oprettelse af Ministeriet for Kulturelle Anliggender, som var ministeriets første navn. Ministeriets fødselsdag regnes fra den 19. september 1961, hvor ministeriets ressort blev fastlagt ved en kongelig resolution. Resolutionen trådte i kraft dagen efter.

Ministeriets sagsområder blev hentet fra Undervisningsministeriet, og fra Justitsministeriet (teater og film), Statsministeriet (fredning), Forsvarsministeriet (Tøjhusmuseet) og Handelsministeriet (Kunstindustrimuseet og Danmarks Tekniske Museum).

Kulturministeriet var fra starten både bevillings- og personalemæssigt af beskeden størrelse. Finanslovsbevillingen for hele ministeriet var for det første fulde finansår under ministeriets eksistens (1962 - 1963) på 91.230.390 kr. Af den første finanslov fremgår endvidere, at der i departementet var ansat 51 personer.

Ministeriets navn

Ministeriet har gennem årene haft forskellige navne: 

  • Ministeriet for Kulturelle Anliggender 1961-87
  • Kultur- og Kommunikationsministeriet 1987-88
  • Kulturministeriet 1988-

Væsentlige ressortændringer

Ved regeringsudnævnelsen i 1987 blev ministeriet omdannet til Kultur- og Kommunikationsministeriet. Ved kongelig resolution af 10. september 1987 blev kommunikationsspørgsmål overført til ministeriet fra Ministeriet for Offentlige Arbejder.

Ministeriet bestod nu af Kulturdepartementet og Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet.

Ved regeringsudnævnelsen i 1988 blev Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. overført fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet ved kongelig resolution af 3. juni 1988. Samtidig overførtes Generaldirektoratet for P & T samt sager vedrørende radio og TV til Trafik- og Kommunikationsministeriet.

Ved regeringsudnævnelsen i 1993 blev Direktoratet for Folkeoplysning, Frie Grundskoler m.v. tilbageført til Undervisningsministeriet ved kongelig resolution af 25. januar 1993. Samtidig tilbageførtes sager vedrørende radio og TV til Kulturministeriet.

Ved regeringsudnævnelsen i 2001 blev fredning og bevaring af bygninger og arkæologi og fortidsminder overført fra Miljøministeriet (Skov og Naturstyrelsen) til Kulturministeriet og varetages her af Slots- og Kulturstyrelsen.

Ved regeringsudnævnelsen i 2011 blev sager vedrørende lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner afgivet til Ministerium for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser ved kongelig resolution af 3. oktober 2011 bortset fra de kunstneriske uddannelser som modtager tilskud fra Kulturministeriet (Statens Teaterskole, Filmskolen, Kunstakademiets Billedkunstskole samt musikkonservatorierne). Samtidig overførtes sager vedrørende folkeoplysning herunder folkehøjskoler, slotte og haver og lov om Dagbladsnævnet til Kulturministeriet.

Opdateret 06. oktober 2020