Film

Kulturministeriet varetager den overordnede styring af den danske filmpolitik og -støtte

Det sker først og fremmest gennem Det Danske Filminstitut, der har til opgave at fremme filmkunst og filmkultur i Danmark, blandt andet ved at yde støtte til filmproduktion.

Filmloven og politiske aftaler

Den danske filmpolitik er reguleret gennem filmloven og politiske aftaler, der skal sikre en stabil ramme for en fortsat udvikling af den succes, som dansk film har haft i en årrække.

Det Danske Filminstitut er en statsinstitution under Kulturministeriet. Formålet med instituttets arbejde er at fremme filmkunst, filmkultur og biografkultur i Danmark gennem økonomisk støtte til bl.a. udvikling, produktion, distribution, lancering og forevisning af spille-, kort- og dokumentarfilm. Instituttet har endvidere til opgave at sikre bevaringen af den filmhistoriske kulturarv, herunder forskning og formidling i tilknytning hertil. Gennem støtteordninger og værksted medvirker instituttet til fremme af den eksperimenterende filmkunst og talentudvikling. Endelig har instituttet til opgave at formidle filmkulturen direkte i forhold til publikum gennem instituttets offentligt tilgængelige biografer og andre aktiviteter.

Herudover yder instituttet støtte til udvikling af computerspil for børn og unge.

Læs mere på instituttets hjemmeside

Medierådet for Børn og Unge skal vurdere og godkende film, der vises offentligt, sælges, udlejes eller udlånes offentligt til børn under 11 eller 15 år. Rådet skal vejlede forældre m.fl. om egnetheden af film og andre medier for børn og unge. Medierådet skal derudover rådgive og bistå ministeren herom.

Læs mere på medieraadet.dk

MEDIA DESK Danmark er et videnscenter, som har til formål at give professionelle film-, tv- og multimediefolk oplysninger om EU's audiovisuelle politik og i særdeleshed om støttemulighederne under MEDIA DESK, således at de kan få det størst mulige udbytte af de forskellige støtteordninger.

Læs om MEDIA DESK Danmark 

Kommunal støtte til lokale biografer skal leve op til den såkaldte de minimis-forordning.

Statens Kunstfonds Legatudvalget for Film uddeler arbejds- og rejselegater på baggrund af ansøgninger fra skabende danske filmkunstnere inden for alle filmgenrer og udtryksformer.

Læs mere på kunst.dk

Statens Filmcentral blev oprettet i 1938 med det formål at producere og distribuere oplysende film til undervisningsbrug. Det Danske Filmmuseum blev oprettet på privat initiativ i 1941 og har modtaget offentligt tilskud siden 1950. Fjernsynets fremmarch gennem 1950’erne og 1960’erne gjorde det imidlertid nødvendigt at forstærke og omlægge den statslige indsats.

Filmloven af 1972

Med filmloven i 1972 blev den gamle filmfond nedlagt og erstattet af den statslige institution Det Danske Filminstitut. Samtidig opgav man biografbevillingssystemet, og filmområdet kom på finansloven. Arbejdsdelingen blev, at Filminstituttet primært skulle tage sig af spillefilmproduktionen, og der blev ansat konsulenter, som skulle fordele støtten efter en vurdering af projektets kunstneriske kvalitet. Tilsvarende skulle Statens Filmcentrals programredaktører fordele bevillingen til kort- og dokumentarfilm, mens Filmmuseet skulle sørge for bevaring af film og filmmateriale. Ved revisionerne af loven i 1982 og 1989 blev det tilføjet, at 25 % af produktionsmidlerne skulle reserveres til film for børn og unge, og i 1989 blev den såkaldte fifty/fifty-ordning (i dag 60/40-ordningen) indført, hvorefter Det Danske Filminstitut fik mulighed for at støtte produktionen af film ud fra en vurdering af, om filmen ville appellere til et bredt publikum i danske biografer. 

Filmloven af 1997

I marts 1997 trådte en ny filmlov i kraft, som samlede de tidligere selvstændige institutioner Statens Filmcentral, Det Danske Filminstitut og Det Danske Filmmuseum i den institution, der i dag kendes som Det Danske Filminstitut. Desuden oprettede man Medierådet for Børn og Unge, der afløste det tidligere Statens Filmcensur, der havde censureret biograffilm og videofilm for børn og unge siden voksencensurens ophævelse i 1969.

Læs mere på dfi.dk

Medierådet for Børn og Unge

Medierådet har en bredere sammensætning og flere udadvendte opgaver end Statens Filmcensur havde, men består stadig fortrinsvis af folk, der har professionel viden om børn og unge, således at rådet har en solid basis for at vurdere film i forhold til aldersgrænserne i loven. Aldersgrænserne blev med Filmloven fra 1997 nedsat fra 12 og 16 til 11 og 15 år, mens den vejledende 7-årsgrænse er opretholdt. I biograferne er der desuden indført en ledsageordning, så børn over 7 år, som er ledsaget af forældrene eller en anden voksen, kan få adgang til alle film.

Læs mere på medieraadet.dk

Opdateret 20. oktober 2020