Aftenskoler

Aftenskoler skal styrke deltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

Det overordnede formål med den folkeoplysende voksenundervisning på aftenskoler er at styrke deltagernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet. Reglerne for den folkeoplysende voksenundervisning fremgår primært af folkeoplysningslovens kapitel 4.

Folkeoplysende voksenundervisning finder typisk sted på aftenskoler eller i oplysningsforbund. Folkeoplysningen kan være:

  • undervisning
  • studiekredse
  • foredragsvirksomhed
  • debatskabende aktiviteter
  • fjernundervisning mv.

Der skal som udgangspunkt være knyttet deltagerbetaling til aktiviteterne.

Folkeoplysende forening som grundlag for tilskud

Aftenskoler og oplysningsforbund m.v. skal også være organiseret som en folkeoplysende forening, for at være tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven.

En folkeoplysende forening skal være demokratisk opbygget med blandt andet en bestyrelse, der er valgt af medlemmerne. Foreningen skal have en vedtægt, der blandt andet beskriver foreningens formål og reglerne for valg til bestyrelsen.

En folkeoplysende forening skal også være åben for alle, der tilslutter sig foreningens formål.

Kravene til en tilskudsberettiget folkeoplysende forening fremgår af folkeoplysningslovens kapitel 2, §§ 3-5, og folkeoplysningsbekendtgørelsens § 1.

Se lovgivning på området

Tilskud

Det er kommunen, der ud fra en vurdering af foreningens hovedvirksomhed afgør, om foreningen efter loven skal betragtes som en folkeoplysende forening, der er tilskudsberettiget efter folkeoplysningsloven. Det er ligeledes kommunen der udbetaler økonomisk støtte til de enkelte foreninger.

Kommunalbestyrelsen afsætter og fordeler årligt en beløbsramme, som fastsættes i den enkelte kommune til aktiviteter i det folkeoplysende foreningsliv, jf. folkeoplysningslovens kapitel 3. Derudover anviser kommunen lokaler og yder lokaletilskud til egne eller lejede lokaler, jf. folkeoplysningslovens kapitel 6 og 7.

Opdateret 06. oktober 2020