Privatlivspolitik

Sådan behandler vi dine personoplysninger.

Når Kulturministeriet modtager personoplysninger om dig, skal vi efter databeskyttelsesforordningen* give dig en række oplysninger. Det gælder, uanset om du henvender dig som borger eller via dit arbejde som journalist eller medarbejder i en privat virksomhed eller anden offentlig myndighed.

Oplysningerne er alene til orientering. Du behøver ikke at foretage dig noget, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Hvad er en personoplysning?

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henføres til en bestemt person. Det kan f.eks. være oplysninger som navn, adresse, e-mailadresse, CPR-nummer eller oplysning om økonomiske forhold. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

Behandling af personoplysninger er alle former for håndtering af personoplysninger, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse og sletning.

Reglerne for behandling af personoplysninger findes i:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kulturministeriet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K
Telefon: 33 92 33 70
E-mail: kum@remove-this.kum.dk  
CVR-nr.: 67 85 50 19

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger om dig eller en anden person (f.eks. helbredsoplysninger eller CPR-nummer), opfordrer vi til, at du sender din henvendelse via sikker e-mail eller Digital Post ved at logge ind på www.borger.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på følgende måder:

Mail: databeskyttelse@remove-this.kum.dk 

Ved brev:
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du selv giver til os, eller som vi modtager fra andre myndigheder, virksomheder eller borgere i forbindelse med en henvendelse eller en sag.

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling som led i vores opgavevaretagelse som offentlig myndighed, f.eks. besvare henvendelser, behandle aktindsigtsanmodninger og behandle klager.

Vi behandler oftest almindelige personoplysninger, som for eksempel dit navn, adresse og andre kontaktoplysninger. Afhængig af sagens eller henvendelsens karakter behandler vi også identifikationsoplysninger (CPR-nummer), følsomme personoplysninger og oplysninger om strafbare forhold.

Behandlingen af almindelige personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og/eller litra e.

Vores grundlag for at behandle følsomme personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, og artikel 9, stk. 2, litra g, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 4.

Følsomme personoplysninger er oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en person, helbredsoplysninger samt oplysninger om seksuelle forhold eller seksuel orientering.

Hvis vi behandler oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2.

Hvis vi behandler oplysninger om dit personnummer, sker det med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Vi tilbyder, at du kan få sendt vores nyhedsbreve. Det er nødvendigt at behandle dine kontaktoplysninger, for at vi kan sende dig nyhedsbreve. Hvis du vil modtage nyhedsbreve fra os, bruger vi dit samtykke som lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger. Grundlaget for, at vi på denne måde lovligt kan indhente dit samtykke, findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a. I dette tilfælde, hvor behandlingen af dine oplysninger beror på dit samtykke, kan du vælge at trække dette samtykke tilbage. Er der tale om et abonnement på vores nyheder, kan du til hver en tid afmelde dit nyhedsabonnement, og derefter bliver dine kontaktoplysninger slettet.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for vores opgavevaretagelse. Det kan f.eks. være videregivelse til andre offentlige myndigheder eller sagsparter, som skal bidrage til sagens oplysning.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjemand, hvis vi er retligt forpligtet til det, eller hvis det i øvrigt er nødvendigt for, at vi kan udføre vores opgaver som myndighed. 

5. Opbevaring af oplysninger om dig

Vi gemmer personoplysninger om dig i vores elektroniske journalsystem, fordi vi som offentlig myndighed har pligt til at journalisere efter offentlighedslovens regler.

Vores journalperioder er på fem år. Hvert femte år afleverer vi derfor en kopi af journalperiodens oplysninger til Rigsarkivet i henhold arkivlovens regler. I en periode efter afslutningen af den journalperiode, hvori sagen er afsluttet og overført til opbevaring i Rigsarkivet, vil vi fortsat have adgang til i relevant omfang at søge oplysningerne frem i en historisk udgave af journalperioden.

Når vi modtager dine oplysninger, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at de behandles sikkert. Vi har implementeret en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse samt fortabelse eller forringelse af oplysninger. Desuden er der lavet foranstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

6. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har efter databeskyttelsesforordningen:

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, og en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Retten til sletning af oplysninger hos offentlige myndigheder er begrænset på grund af reglerne om journalisering og arkivering.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

7. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

*Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 13, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger indsamles hos den registrerede.

 

Opdateret 10. april 2024