Hvad er ophavsret?

Som kunstner eller designer har du en række lovfæstede rettigheder i forhold til andres brug af dine litterære eller kunstneriske værker, hvad enten de er tilgængelige online eller i fysisk form.

Generelt gælder det, at den, der har skabt et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket. Det betyder, at ophavsmanden eller rettighedshaveren har eneret til at fremstille eksemplarer af værket og til at gøre det tilgængeligt for andre indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis du vil bruge et litterært eller kunstnerisk værk på en måde, der er omfattet af ophavsmandens eller rettighedshaverens eneret, kræver det normalt tilladelse, med mindre det er tilladt efter en særregel i ophavsretsloven.

Reglerne om ophavsret skal overordnet balancere mellem to hensyn. På den ene side skal det sikres, at kunstnere og designere får betaling for andres brug af deres værker. På den anden side skal brugernes adgang til samt udbredelsen af litterære eller kunstneriske værker ikke begrænses unødigt. Reglerne er således i både samfundets, rettighedshavernes og brugernes interesse, da det tilskynder til ny produktion og udbredelse af kunst og design.

Læs mere om de specifikke regler under de enkelte kunst- og kulturområder:

Spørgsmål om ophavsret

Har du spørgsmål til bestemmelserne i ophavsretsloven, kan du kontakte Kulturministeriet.

Før du kontakter os, bør du være opmærksom på, at Kulturministeriet ikke udtaler sig om konkrete forhold vedrørende ophavsret. Vi vejleder dog gerne i forhold til generelle spørgsmål om regler og lovgivning på området.

Hvad kan Kulturministeriet udtale sig om, når det gælder ophavsretsreglerne?

Kulturministeriet modtager dagligt mange spørgsmål om ophavsret. Det er dog ikke alt, vi har mulighed for at svare på, da det er op til domstolene at afgøre tvister i konkrete sager. Du kan søge rådgivning om konkrete forhold hos advokater og/eller faglige organisationer.  

Kulturministeriet kan:

Svare på spørgsmål om indholdet af bestemmelserne i ophavsretsloven. Udtale sig om forhold, der klart fremgår af loven, forarbejderne eller af domstolenes praksis på området. Udtale sig generelt om, hvilke typer af værker der efter gældende ret kan være beskyttet.

Kulturministeriet kan IKKE:

Optræde som rådgiver i konkrete sager. Udtale sig om den nærmere forståelse af regler i ophavsretsloven, der er åbne for fortolkning, fx hvad der er god skik mht. citater i en konkret sag, jf. ophavsretslovens § 22. Vurdere konkrete forhold, fx om et specifikt værk er beskyttet efter ophavsretsloven. Udtale sig om retstilstanden i andre lande. Udtale sig om lovgivningen på andre ministeriers ressortområder. Fremkomme med omfattende udredninger om gældende ret som svar på konkrete henvendelser.

Opdateret 16. oktober 2020