Vejledning til kommuner om folkeoplysningsloven

Beskrivelse af praksis for behandling af henvendelser fra kommuner vedrørende fortolkning og administration af folkeoplysningsloven.

Ifølge folkeoplysningsloven er det kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om alle forhold vedrørende virksomhed efter denne lov, der ikke er henlagt til andre myndigheder.

Hent lovgivning på området

Af hensyn til kommunernes selvbestemmelse kan spørgsmål fra kommuner om administration efter folkeoplysningsloven samt fortolkningsmæssige spørgsmål i forbindelse med konkrete afgørelser ikke besvares af Kulturministeriet. Kun generelle lovfortolkende spørgsmål kan i denne forbindelse besvares af Kulturministeriet. 

Kommunerne opfordres under alle omstændigheder til at benytte KL's dialogportal, eller til at undersøge egen eller andre kommuners praksis. Henvendelser vedrørende kommunalfuldmagten kan rettes til Familieretshuset eller for uformel rådgivning til KL’s juridiske afdeling.  

Ændring af folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017

Folketingets vedtog i december 2016 en ændring af folkeoplysningsloven, som trådte i kraft 1. januar 2017, med det formål at sikre, at der fremover ikke kan ydes støtte til foreninger, der modarbejder eller underminerer de grundelementer i vores samfund, som loven netop har til formål at understøtte. Til hjælp for kommunerne har Kulturministeriet lavet en sammenskrivning af lovens forarbejder.

Opdateret 01. februar 2024