Den nye blankmedieordning

Blankmedieordningen trådte første gang i kraft den 1. januar 1993. Ordningen er ændret flere gange siden da, men grundprincipperne er de samme. Blankmedieordningen blev senest revideret ved lov om ændring af lov om ophavsret, lov nr. 2607 af 28/12/2021. Den nye blankmedieordning trådte i kraft den 1. januar 2022.

Blankmedieordningens formål

Ophavsretsloven fastsætter en adgang til lovlig privatkopiering. Det betyder, at private personer kan foretage eksemplarfremstilling til deres private brug, men ikke i erhvervsøjemed.

Eksemplarfremstilling kan ske på forskellige måder, alt efter hvilket medie der bliver kopieret til. Såfremt der kopieres til et analogt medie, som f.eks. CD-rom eller andre fysiske medier, er der en mere vidtgående adgang, end hvis der bliver kopieret til digitale medier. I forhold til fysiske/analoge medier må kopiering ske til ”privat brug”. Dette kan omfatte én selv eller folk man er knyttet til ved personlige bånd, som f.eks. familie, venner, nære kolleger og medstuderende.

Ved kopiering til digitale medier kan dette kun ske til ”personligt brug”. Her må eksemplarfremstillingen kun være til fremstilleren selv eller medlemmer af dennes husstand. Der er altså en sondring mellem ”privat brug” og ”personligt brug”, som man skal være opmærksom på, alt efter om man kopiere til hhv. analoge eller digitale medier.

Formålet med blankmedieordningen er at kompensere rettighedshavere til bl.a. musik og film for den lovlige privatkopiering, der foretages. Lovlig privatkopiering kan eksempelvis være, at man kopierer en købt film fra sin computer over på sin tablet. Dette ville være en kopiering til et digitalt medie.

Blankmedievederlaget betales af producenter og importører af de omfattede lagringsmedier efter ophavsretslovens § 40 (se nærmere nedenfor). Betalingen sker til Copydan KulturPlus, der er godkendt af Kulturministeriet til at administrere vederlagsfordelingen til rettighedshaverne.

Den forhenværende blankmedieordning

Den forhenværende blankmedieordning var toleddet og bestod dels af et vederlag på blanke cd’er, dvd’er, usb-stiks m.v. (blankmedievederlaget), dels af en finanslovsbevilling til rettighedshaverne (dvd-kompensationen).

Den teknologiske udvikling og ændringer i danskernes privatkopieringsadfærd har betydet, at privatkopieringen i dag også finder sted på lagringsmedier, som ikke var omfattet af den hidtidige ordning, eksempelvis smartphones, computere og tablets (integrerede lagringsmedier). Dvd-kompensationen er blevet afskaffet, således at der ikke længere er statslig medfinansiering.

Den nye blankmedieordnings indhold

Den nye blankmedieordning omfatter følgende medier:

 • Eksterne harddisk
 • Netværksharddisk
 • Smartphone
 • Tablet
 • Bærbar computer
 • Stationær computer

Følgende medier er blevet fritaget for ordningen på baggrund af den minimale skadesvirkning, som de har for rettighedshaverne ved kopiering, eller på baggrund af at de er uegnede til privatkopiering:

 • CD
 • Dvd/Bluray
 • Kassettebånd
 • Mini Disc
 • Vhs-bånd
 • Smartwatch
 • Smart TV
 • Media gateway
 • Spillekonsol

§ 40 i lov om ophavsret indeholder nu følgende opgørelse over kompensationsniveauet for hvert medie:

 1. Harddisk ≤ 128 gb: 4,00 kr.
 2. Harddisk > 128 gb: 16,00 kr.
 3. Tablet: 45,00 kr.
 4. Smartphone: 45,00 kr.
 5. Bærbar computer: 45,00 kr.
 6. Stationær computer: 45,00 kr.

Evaluering af den nye blankmedieordning

Det fremgår af § 46 a i lov om ophavsret, at kulturministeren fra 2023 og hvert tredje efterfølgende år skal foretage en evaluering af blankmedieordningen med henblik på at vurdere behovet for ændringer i bestemmelserne.

Evalueringen fra 2023 består af to undersøgelser. En undersøgelse af markedet for lagringsmedier i Danmark samt en undersøgelse af danskernes kopieringsadfærd. Resultaterne af de to undersøgelser er samlet i en rapport. Læs rapporten her

L86, lovforslag til lov om ændring af lov om ophavsret (Revision af blankmedieordningen)

BEK nr. 2659 af 28/12/2021 bekendtgørelse om vederlagsordningen for eksemplarfremstilling til privat brug

Lov nr. 2607 af 28/12/2021 lov om ændring af lov om ophavsret (Revision af blankmedieordningen)

Aftale om ny moderniseret blankmedieordning af 10. februar 2021

Tillæg til aftale om ny moderniseret blankmedieordning af 7. september 2021

Opdateret 21. maj 2024