Bureaukrati presser mange foreningsaktive

Over 2.400 foreningsaktive har hjulpet med at skabe overblik over de bureaukratiske byrder i landets foreninger. Billedet er klart. Næsten halvdelen oplever et problem med bureaukratiske byrder. En del overvejer sågar at stoppe på grund af stor mængde administrativt arbejde.

Nyhed
23.09.2022

Administrativt arbejde og bureaukrati fylder meget for de aktive i landets foreninger. Det viser en spørgeskemaundersøgelse, Kulturministeriet har gennemført med hjælp fra Danmarks Idrætsforbund, DGI, Dansk Firmaidræt, Dansk Ungdoms Fællesråd og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Spørgeskemaet er besvaret af 2.470 foreningsaktive, som typisk udfører administrativt arbejde eksempelvis som formand, kasserer eller bestyrelsesmedlem i en forening.

48 procent angiver, at de oplever et problem med bureaukratiske byrder i foreningerne.

46 procent har de seneste år gjort sig overvejelser om at stoppe som aktiv i foreningen. Heraf angiver hele 51 procent den store mængde administrativt arbejde som en af de væsentligste årsager.

Blandt de administrative krav, som flest foreningsaktive fremhæver som byrdefulde, er:

  • Det er krævende og omkostningsfuldt at have en foreningskonto i et pengeinstitut.
  • Ansøgninger om tilskud og lokaler hos kommunerne er tidskrævende og besværligt.
  • Medlemsregistrering hos både kommuner og organisationer er omstændeligt.

Et lignende billede tegner sig også i den åbne høring 'Meld et benspænd', hvor alle foreningsaktive har kunnet skrive ind til en dedikeret mailpostkasse hos Kulturministeriet. Her er der modtaget 258 svar.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Vores rige og unikke danske foreningsliv er rygraden i vores nationale fællesskab. Derfor går det ikke, at vores foreningsliv er så presset af bureaukratiske byrder. Det gør mig trist at høre, at byrderne får frivillige ildsjæle til at miste gejsten. Vi er nødt til at gøre noget ved problemerne. Vi kan nok desværre ikke fjerne alle byrder, men vi kan forhåbentlig rydde ud i nogle regler, vejlede bedre eller oplyse om, hvilke muligheder der allerede findes. Noget af det, som undersøgelsen peger på, er, at amatørkulturelle foreninger, for eksempel teaterforeninger, ikke altid får støtte som folkeoplysende foreninger. Jeg vil derfor nu blandt andet se på, om vi kan skabe bedre og mere tidssvarende rammer om folkeoplysningen og sørge for, at loven fortolkes lige så bredt, som den er tænkt."

Kulturministeriet vil nu indkalde til møder med foreningslivets organisationer, relevante ministerier og KL om at fjerne byrder for foreningslivet.

Der er allerede et arbejde i gang i Erhvervsministeriet for at lette livet for foreninger i forhold til hvidvaskreglerne. Desuden er Indenrigs- og Boligministeriet i færd med at afsøge muligheden for at lave en samlet digital indgang for foreningers ansøgninger om events til kommuner.

Fakta:

Øvrige resultater fra spørgeskemaundersøgelsen:

73 procent oplever udfordringer med at hverve frivillige.

50 procent oplever udfordringer med at fastholde frivillige.

Om respondenterne:

57 procent af respondenterne svarer, at de er leder/formand i foreningen. Derudover er det især bestyrelsesmedlemmer og kasserere, der har besvaret spørgeskemaet.

56 procent svarer på vegne af en idrætsforening, 16 procent på vegne af en spejderforening og 5 procent på vegne af en amatørkulturel forening. Der er også besvarelser fra idépolitiske foreninger, aftenskoler og sociale og religiøse foreninger. 16 procent svarer på vegne af en 'anden type forening'.

Læs rapporten "Sammenfatning af resultater fra spørgeskemaundersøgelse af foreningers bureaukratiske byrder".

Yderligere oplysninger

Pressehenvendelser: Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16

Øvrige henvendelser: Specialkonsulent Michael Winding: 41 39 38 44