Minister: Der skal bedre styr på danske sten- og jorddiger

Kulturminister Joy Mogensen har sat Kulturministeriet i spidsen for arbejdet med at udarbejde et bedre kortgrundlag over sten- og jorddiger i Danmark for at få et bedre overblik over, hvilke diger, der er beskyttede.

Pressemeddelelse
01.12.2020

Kulturminister Joy Mogensen siger:

"Danmark har i mange år været i en situation, hvor mange sten- og jorddiger ikke er retvisende registeret. Derfor sætter jeg nu gang i et arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag. Formålet er at give et bedre overblik over beskyttede sten- og jorddiger i Danmark. Det vil skabe et bedre grundlag for, at vi kan passe på vores sten- og jorddiger. Og samtidig får lodsejere større klarhed over, om der er et beskyttet dige på deres grund."

Baggrund

Der er i Danmark i dag ca. 34.000 km registrerede sten- og jorddiger. Sten- og jorddigerne fortæller historien om Danmarks inddeling i sogne, landsby- og herregårdsejerlav, om driften i marken, og om beskatnings- og ejerforhold gennem 2000 år. Digerne er desuden vigtige levesteder og spredningsveje for planter og dyr, og digerne har en visuel betydning for oplevelsen af landskabet.

Slots- og Kulturstyrelsen under Kulturministeriet skal indgå i et samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet for at finde en teknisk løsning til at registrere beskyttede sten- og jorddiger med udgangspunkt i eksisterende offentlige data.

Styrelserne har allerede i denne måned igangsat et pilotprojekt, der forventes at strække sig over tre måneder. Pilotprojektet forventes afsluttet i starten af 2021. På baggrund af pilotprojektet vil der blive taget stilling til, hvordan en landsdækkende kortlægning kan udformes.

En forbedret registrering vil give myndighederne et bedre grundlag for administration af museumslovens bestemmelser, samt give lodsejerne en bedre viden om, hvilke beskyttede diger, der er på deres jord.

Der vil desuden blive nedsat en referencegruppe bestående af Miljøministeriet og KL samt Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening, der skal komme med input til det videre arbejde med at lave et forbedret kortgrundlag over de beskyttede sten- og jorddiger.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16