Flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser 2007-2010

I umiddelbar forlængelse af den eksisterende flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser og som led i regeringens strategi for Danmark i den globale økonomi indgår regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti en ny flerårsaftale for Kulturministeriets videregående uddannelser for perioden 2007-2010.

26. oktober 2006
Revideret 7. november 2006

Regeringen og et enigt Folketing indgik en flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser for perioden 2003-2006.

En ny aftale for perioden 2007-2010 skal sikre fortsat bred politisk opbakning til udviklingen af Kulturministeriets videregående uddannelser.

I overensstemmelse med Globaliseringsrådets og regeringens målsætning om videregående uddannelse og forskning med internationale perspektiver og konkurrencekraft er det hensigten at skabe en aftaleramme, der både økonomisk og indholdsmæssigt sikrer fortsatte omstillinger af Kulturministeriets videregående uddannelser.

På denne baggrund er det den overordnede målsætning, at en ny flerårsaftale skal bidrage til at sikre, at Kulturministeriets videregående uddannelser kan måle sig med de bedste i verden. 

Den økonomiske ramme

Den økonomiske ramme for Kulturministeriets uddannelser fremgår af FFL 2007, som indebærer, at udgiften pr. studerende til uddannelse og forskning kan fastholdes på samme niveau som i 2006. Herudover er bevillingerne fra 2007 tilpasset det nedsatte aktivitetsniveau, som er en konsekvens af flerårsaftalen for 2003 – 2006, hvor optagelsestallet blev nedsat. Endvidere er der taget højde for, at institutionerne selv kan modtage betaling for udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS som et led i deres internationalisering af uddannelserne fremover.

Aftalen udmøntes i resultatkontrakter mellem Kulturministeriet og uddannelsesinstitutionerne. (Området vil være omfattet af generelle tekniske korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med finanslovsprocesser mv.) 

Indholdet i en ny flerårsaftale

Kvalitet og målrettet udvikling skabes over mange år, ikke mindst når det gælder lange videregående uddannelser. Derfor er udgangspunktet for en ny politisk flerårsaftale for Kulturministeriets uddannelser et langsigtet perspektiv, der skal videreføre den udvikling, der er påbegyndt med flerårsaftalen 2003-2006.

Samtidig skal aftalen sikre, at regeringens strategi på uddannelsesområdet i forlængelse af Globaliseringsrådets arbejde naturligt indgår i udviklingen på Kulturministeriets videregående uddannelser, hvor det er relevant.

På den baggrund indeholder aftalen følgende indsatsområder:

 1. Større og mere bæredygtige faglige miljøer
 2. Højere kvalitet i uddannelserne
 3. Øget fokus på beskæftigelse
 4. Styrket internationalisering 

1. Større og mere bæredygtige faglige miljøer

Større og mere bæredygtige faglige miljøer skal bidrage til at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen på Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner bl.a. med henblik på at sikre, at der fortsat udbydes videregående kunstneriske uddannelser i hele landet.

I den kommende aftaleperiode bør der – bl.a. i lyset af arbejdet med fusioner på universitetsområdet - tages stilling til, om der på Kulturministeriets område vil kunne opnås gevinster ved en ændret organisering af udbuddet af videregående uddannelser, fx design- og arkitektuddannelserne og konservatorieuddannelserne. Også på andre uddannelsesområder bør det undersøges, om der kan opnås gevinster ved forpligtigende samarbejder.

Der nedsættes derfor et udvalg, som inden udgangen af 2007 skal komme med forslag til mulige fusioner, forpligtigende samarbejder og andre faglige og administrative fællesskaber inden for Kulturministeriets videregående uddannelser.

Det skal fremgå af kommissoriet, at der især ønskes forslag om en fusion af Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole og eventuelt Glas- og Keramikskolen på Bornholm samt en eventuel fusion af Designskolen Kolding og Arkitektskolen Aarhus med en beskrivelse af mulige faglige og administrative gevinster.

For så vidt angår konservatorierne bør det fremgå af kommissoriet, at der ønskes forslag om forpligtigende samarbejder på det faglige og administrative område.

Det bør endvidere fremgå af kommissoriet, at der ønskes forslag til, hvor der i øvrigt inden for Kulturministeriets videregående uddannelser kan peges på mulige gevinster ved fusioner, forpligtende samarbejder og andre fællesskaber.

I løbet af aftaleperioden nedsættes et udvalg med det formål at undersøge behovet for nye kunstneriske videregående uddannelser, der uddanner til beskæftigelse inden for nye medier herunder på tværs af kendte uddannelsestyper.

Kulturministeriet vil undersøge muligheden for at overføre overbygningsuddannelsen inden for design af ædelmetal til Kulturministeriets ressort.

2. Højere kvalitet i uddannelserne

Kulturministeriets uddannelser skal kunne måle sig med de bedste i verden. Med henblik på at nå dette mål skal Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner bl.a.:

 • akkrediteres af et uafhængige akkrediteringsråd med henblik på løbende at sikre, at uddannelserne har samfundsrelevans og måles efter internationale standarder. Kun uddannelser som akkrediteres kan modtage tilskud
 • indføre internationalt anerkendte interne kvalitetssikringssystemer, som sikrer den løbende kvalitetskontrol af uddannelserne
 • ved eksterne evalueringer dokumentere kvaliteten af Kulturministeriets videregående uddannelser
 • kvalitetsudvikle designuddannelserne med henblik på, at de senest i 2010 kan akkrediteres som bachelor- og kandidatuddannelser
 • målrette udviklingen af Center for Designforskning med henblik på at Centeret skal bidrage til at designuddannelsen akkrediteres som bachelor- og kandidatuddannelse
 • afrapportere årligt om efteruddannelsesmidler mv. for undervisere.

Statstilskuddet til Designskolen Kolding forhøjes med 2,5 mio. kr. årligt i perioden til kvalitetsudvikling af skolens uddannelse og forskning. I perioden udarbejdes en udredning om Designskolen Koldings og Danmarks Designskoles økonomi.

3. Øget fokus på beskæftigelse

De færdiguddannedes beskæftigelse skal forbedres, og uddannelsernes udvikling skal ske i samarbejde med erhvervslivet.

I de kommende resultatkontrakter opstilles bl.a. mål om :

 • at institutionerne nøje skal følge arbejdsmarkedet med henblik på at tilpasse uddannelserne til samfundets behov med årlige beskæftigelsesrapporter og hjemmesider med oplysninger om jobmuligheder m.m.
 • at institutionerne skal udbygge deres tilbud om karrierevejledning til de studerende, herunder at institutionerne skal være bedre til at markedsføre uddannelserne bl.a. med henblik på at forbedre de færdiguddannedes jobmuligheder og tiltrække kvalificerede samarbejdsparter og ekstern finansiering
 • at der etableres aftagerpaneler ved uddannelsesinstitutionerne med deltagelse af repræsentanter fra branchen. Panelerne skal bl.a. sikre systematisk dialog med aftagerne om uddannelsernes kvalitet og relevans og deltage i udviklingen af nye og eksisterende uddannelser
 • at institutionerne skal indgå partnerskaber med erhvervslivet om fælles projekter om fx praktik, mentorordninger, forskning, erhvervs-ph.d.’er, hvor det er relevant
 • at Statens Teaterskole udbyder såvel en dansepædagog- som en koreografuddannelse og eventuelt også en sceneproducentuddannelse
 • at Den Danske Filmskole permanent udbyder den netværksbaserede og tværfaglige computerspilsuddannelse i samarbejde med en række universiteter og andre videregående uddannelser
 • at institutionerne i øvrigt, hvor det er relevant, skal undersøge mulighederne for at indgå samarbejder med fx universiteterne om udbud af uddannelser inden for kultur- og oplevelsesøkonomien.

Herudover vil Kulturministeriet nøje følge beskæftigelsessituationen for de færdiguddannede.

Endvidere vil beskæftigelsessituationen blive drøftet med aftaleparterne i 2008 i forlængelse af institutionernes årlige afrapportering.

Der skal skabes grundlag for en videreudvikling af grunduddannelsen på Det Danske Musicalakademi i Fredericia. Uddannelsen tilføres et statstilskud på 1 mio. kr. årligt i 2007 og 2008 samt 1,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010.

I løbet af aftaleperioden skal der etableres en musicalgrunduddannelse og -overbygningsuddannelse i provinsen. På baggrund af en faglig vurdering beslutter forligspartierne i fællesskab, hvor uddannelserne placeres. Til dækning af merudgifter i forbindelse med etablering af musicaluddannelserne afsættes i 2010 en reserve på 6 mio.kr.(Sidste sætning i afsnittet om musicaluddannelsen blev revideret den 7. november 2007 efter aftale med forligskredsen)

Odsherred Teaterskole vil pr. 1. januar 2007 blive omdannet til en selvejende institution og vil i perioden modtage et statstilskud til efteruddannelse inden for børne- og ungdomsteater, som svarer til det tilskud, som skolen hidtil har fået af Kulturministeriet og Vestsjælland amtskommune.

Der iværksættes et udredningsarbejde med henblik på at afdække, hvordan kunsthåndværkets tradition og kvaliteter sikres i omstillingen af designuddannelserne med eventuel mulighed for ”praksisbaserede kunstneriske udviklingsstipendiater”, og øget sammenhæng mellem det arbejde der foregår i Kunstfondens og Statens Værksteders regi og de relevante kunstneriske uddannelser.

4. Styrket internationalisering

Kulturministeriets videregående uddannelser og deres studerende skal have et globalt perspektiv og være internationalt anerkendte for deres høje kvalitet. Uddannelserne skal være så attraktive, at anerkendte udenlandske institutioner ønsker at indgå samarbejdsaftaler om bl.a. udveksling af studerende og lærere, og at udenlandske studerende fra lande uden for EU/EØS er villige til at betale for uddannelserne.

I forbindelse med implementering af Bologna-processen skal der tages de nødvendige hensyn til de kunstneriske uddannelsers specifikke struktur.

I aftaleperioden skal institutionerne, hvor det er relevant, bl.a.

 • indgå samarbejdsaftaler med udenlandske uddannelsesinstitutioner
 • øge antallet af studerende på studie - og praktikophold i udlandet
 • gennem international benchmarking sammenligne deres uddannelser med relevante udenlandske uddannelser af høj kvalitet
 • etablere udbud af uddannelser på engelsk
 • etablere udbud af uddannelser til udenlandske betalingsstuderende fra lande uden for EU/EØS.
Opdateret 06. oktober 2020