Kulturministeriets sikringsudvalg

Sikringsudvalget yder faglig rådgivning af Kulturministeriet om sikringsspørgsmål vedr. f.eks. brand og tyveri på ministeriets statslige institutioner på arkiv-, biblioteks- og museumsområdet.

Se listen
over udvalg

Sekretariat
Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for Kulturministeriets Sikringsudvalg
Kontakt styrelsen

National Indemnity

Udvalget rådgiver endvidere Kulturministeriet i forbindelse med National Indemnity, som er en statslig forsikringsordning, hvor staten kan påtage sig den forsikringsmæssige risiko for danske og udenlandske udlån af værker til kunstnerisk eller kulturelt set betydelige udstillinger på danske museer og udstillingssteder, som specielt er godkendt i dette øjemed jf. museumslovens § 32.

Slots- og Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til udvalget.

Hent også

Kommissorium for Kulturministeriets Sikringsudvalg (pdf)

Vejledning - Værdiredningsplan (pdf)

Sikringsbranchens ordbog vedr. bygningssikring (pdf)
 

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jesper Stub Johnsen (formand) Chef for museumsfaglig afdeling 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Palle Maurice Jepsen (næstformand) Vicedirektør 01.10.2021 31.12.2024 0 kr.
Claus Friis Sikringschef 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Lars Birk Konsulent 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Henriette Elmer Afdelingsleder 0 kr.
Camilla Jalving Vicedirektør 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Berit Fruelund Kjærside Chefkonsulent 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Rune Hernø (suppleant) Sikringschef 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Uffe Stormly (suppleant) Politiinspektør 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Sarah Lund (suppleant) Enhedschef 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.

I henhold til museumslovens § 32 kan kulturministeren godkende, at staten påtager sig den forsikringsmæssige risiko for lån af danske og udenlandske værker til kunstnerisk eller kulturelt set betydelige udstillinger på danske museer og udstillingssteder. Denne forsikringsordning kaldes National Indemnity.

Den samlede værdi af værker i en udstilling skal overstige 10 mio. kr., for at et udstillingsarrangement kan omfattes af National  Indemnity. Den statslige forsikringsmæssige risiko i forbindelse med et enkelt udstillingsarrangement kan ikke overstige 4 mia. kr.

Der er knyttet en selvrisiko til forsikringen.

Betingelserne for at komme betragtning til dansk National Indemnity-dækning er først og fremmest, at der er tale om en udstilling af væsentlig kunstnerisk eller kulturhistorisk betydning, og at udstillingsstedet opfylder en række høje sikkerhedskrav, som det i praksis – indtil videre – kun er muligt at opfylde for rundt regnet 20 af vore hjemlige museer og udstillingssteder. Der ydes hvert år dansk National Indemnity-dækning til mellem 5 og 8 udstillinger.

Ordningen administreres af Kulturministeriet med rådgivning fra Kulturministeriets Sikringsudvalg, som består af repræsentanter fra bl.a. Politiet, Beredskabsstyrelsen, ingeniørbranchen og museerne.

Kulturministeriets Sikringsudvalg bistår efter nærmere aftale og mod honorar museer og udstillingssteder i spørgsmål om sikring i forbindelse med planlægning af byggerier.

Baggrund for National Indemnity-ordningen

For at gøre det muligt for danske museer at vise væsentlige udstillinger af kunstværker og kulturhistoriske genstande af international betydning fra udlandet er der med hjemmel i museumsloven etableret en statslig forsikringsordning. Ordningen er tilrettelagt således, at danske museer og andre udstillingsarrangører kan søge Kulturministeriet om en gratis statslig forsikringsdækning af værker lånt i udlandet.

Det er især prisudviklingen på det internationale kunstmarked, som har medført, at udgifterne til en privattegnet forsikring er steget så meget, at museernes internationale udstillingssamarbejde begrænses. Derfor findes denne mulighed, hvor staten går ind og garanterer økonomisk for de lånte værker i tilfælde af beskadigelse eller bortkomst.

Modellen for ordningen er oprindelig udviklet i Storbritannien, men er efterhånden fulgt op af tilsvarende ordninger i de fleste EU-lande og enkelte lande udenfor Europa, som flittigt bidrager til det internationale museumssamarbejde. I Danmark blev ordningen indført i 1980’erne.

Ansøgning om NI-forsikring

Oplysninger og skema til brug for ansøgning om National Indemnity fås ved henvendelse til Jesper Smed Jensen på tlf. 2047 9721 eller su@remove-this.slks.dk.

Kulturministeriet har tre årlige ansøgningsfrister:

  • udstillinger med dækningsstart 1. maj – frist 1. januar
  • udstillinger med dækningsstart 1. september – frist 1. maj
  • udstillinger med dækningsstart 1. januar – frist 1. september

Det er en forudsætning for en realitetsbehandling af sagen, at ansøgningen udfærdiges på det tilsendte ansøgningsskema.

Imødekommelse af en ansøgning forudsætter, at den lånende institution opfylder de sikringsmæssige krav fra den danske stat og fra udlåner. Som led i behandling af ansøgningen vil Kulturministeriets Sikringsudvalg aflægge et besøg hos ansøger.

Kulturministeriets Sikringsudvalg fører endvidere løbende tilsyn med låners fortsatte overholdelse af vilkårene for National Indemnity gennem uanmeldte besøg. Såfremt Kulturministeriet bliver bekendt med, at de stillede betingelser ikke er opfyldt, kan ministeriet til enhver tid kræve udstillingen lukket.

Alle omkostninger forbundet med Sikringsudvalgets besøg og Kulturministeriets krav samt tilsyn og kontrol af kravenes overholdelse dækkes af den lånende institution.

Kulturministeriet kan på baggrund af et værks særlige karakter afvise at give National Indemnity.

National Indemnity-certifikater

Når Kulturministeriet har godkendt en ansøgning om National Indemnity, skal institutionen udfærdige et antal National Indemnity-certifikater på Kulturministeriets brevpapir.

Kontakt Jesper Smed Jensen på tlf. 2074 9721 eller su@remove-this.slks.dk.

På certifikaterne anføres hvert enkelt værk med identificerbar angivelse og forsikringsværdi. De udfyldte certifikater skal underskrives af den lånende institution samt stemples og kontrasigneres af Kulturministeriet. De færdige certifikater sendes herefter til de respektive udlånere.

Opdateret 14. maj 2024