Folketingets partier enige om at fordele 860,5 millioner kroner til ældre, patienter og udsatte borgere

Et bredt flertal af partier har indgået aftale om fordeling af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. I de næste fire år er der blandt andet afsat midler til handicapområdet, hjemløse, ældre og forebyggelse af ensomhed.

Nyhed
19.11.2021

Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået aftale om at fordele 860,5 millioner kroner fra reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har erstattet den tidligere satspulje.

Pengene går til initiativer, der gør en forskel for udsatte mennesker på social-, ældre-, sundheds-, uddannelses-, beskæftigelses-, og ligestillingsområdet. Den største del af reserven går til initiativer på social- og ældreområdet, hvor der bl.a. er afsat penge til en national ensomhedsstrategi, bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, et nationalt partnerskab for indsatsen mod hjemløshed og nye forsøg med mere selvbestemmelse i visitationen i ældreplejen og styrkede palliative indsatser for udsatte ældre.

På sundhedsområdet er der bl.a. afsat penge til behandling af patienter med BED og en mere fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien. På beskæftigelses- og ligestillingsområdet er partierne bl.a. blevet enige om et markant løft af indsatsen til ofre for menneskehandel. Og på børne- og undervisningsområdet afsættes midler til at forlænge Gladfondens toårige flexuddannelse for tidligere STU-elever med et nyt optag i 2022.

Den brede aftale glæder social- og ældreminister Astrid Krag:

” Igen i år er vi lykkedes med at lukke en bred aftale til gavn for de ældre og de mest sårbare og udsatte borgere i vores samfund. Aftalen om en national ensomhedsstrategi er vigtig og kommer på et helt rigtigt tidspunkt efter tiden med corona har gjort flere danskere ensomme. Vi sætter derudover målrettet ind med indsatser, som skal skabe bedre retssikkerhed og tillid på handicapområdet, ligesom vi har fokus på at færre børn skal vokse op i familier med vold. Også for de mest udsatte borgere i hjemløshed rummer aftalen vigtige initiativer. På ældreområdet skal de nu kigges på selvvisitation, på initiativer til nedbringelse af sygefravær i hjemmeplejen og på at forebygge ensomhed blandt ældre mennesker med særligt fokus på ældre mænd. Jeg vil gerne sige stor tak til aftalepartierne for samarbejdet”.

Fungerende beskæftigelses- og ligestillingsminister Mattias Tesfaye siger: 

”Jeg er rigtig glad for, at det er lykkedes at indgå en bred aftale, som hjælper nogle af de mennesker i vores samfund, som har det allerhårdest. På Beskæftigelsesministeriets området er der bl.a. afsat penge til et markant løft af indsatsen til ofre for menneskehandel. Midlerne skal styrke både myndighedssamarbejdet og NGO-indsatsen. Det vil give bedre muligheder for at finde og hjælpe ofre for menneskehandel. De fortjener et liv fri for udnyttelse, og det mål kommer vi nu et vigtigt skridt nærmere”.

Sundhedsminister Magnus Heunicke siger:

Med aftalen har regeringen sammen med aftalepartierne sikret midler målrettet patienter med spiseforstyrrelsen BED. Det har været en vigtig prioritet for regeringen, at de behandlingstilbud, der har vist, at der findes en meget effektiv behandling af spiseforstyrrelsen, også fremover vil kunne behandle patienter med BED. Samtidig afsætter vi midler til at styrke den selvmordsforebyggende indsats i det nationale partnerskab for selvmordsforebyggelse og styrker på den måde markant partnerskabets mulighed for at sænke antallet af selvmord i Danmark.

Børne- og undervisningsmister Pernille Rosenkrantz-Theil siger:

”Alle mennesker skal have mulighed for at forfølge deres drømme. Det gælder også mennesker med handicap. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan forlænge Gladfondens flexuddannelse for tidligere STU-elever, så der også vil være et optag af nye elever næste år. Det er et vigtigt bidrag til, at også denne gruppe unge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger: 

”Ensomheden er et af vores store samfundsproblemer, som desværre rammer bredt. Kultur- og foreningslivet kan noget helt særligt med at skabe mødesteder og fællesskaber, som bryder ensomheden. Vi skal have flere med i den mangfoldighed af fællesskaber, der er her. Jeg glæder mig over, at vi med initiativet tager de første skridt for at skabe et bedre liv for tusindvis af danskere.”

Birgitte Vind, Socialordfører, Socialdemokratiet siger:

“Jeg er særlig glad for,  at vi med denne aftale både får taget fat på arbejdet med at lave en national ensomhedsstrategi og dertil en særlig indsats for ældre. Men også unge oplever ensomhed. Det skønnes, at 380.000 danskere oplever svær ensomhed. Heraf mere end 55.000 ældre.
Ensomhed kan udløse mistrivsel, depression, fysisk sygdom og dødsfald. Det må og skal vi modvirke og bedst i samarbejde med de civile samfundsorganisationer” 

Marlene Ambo-Rasmussen, Socialordfører, Venstre siger:

"Der er mange gode elementer og V aftryk i aftalen og det har været en vigtig mærkesag for Venstre at handle på den stigende ensomhed på tværs af aldersgrupper og det har været en vigtig prioritet i forhandlingerne at kæmpe for flere midler til en målrettet indsats for at bekæmpe ensomhed. Derfor er jeg også glad for, at vores kamp har båret frugt, og at vi afsætter flere midler til indsatsen mod ensomhed.

Derudover har det bl.a. også været en prioritet for Venstre at bygge ovenpå aftalen om “Børnene Først” og vi har derfor fået afsat midler til støtte op om at tidligere anbragte børn får hjælp til at tilgå deres sagsakter." 

Karina Adsbøl, Socialordfører, Dansk Folkeparti, siger: 

"Der er mange gode initiativer i aftalen. I Dansk Folkeparti er vi dog særligt glade for det øgede fokus på selvvisitering, så ældre borgere i højere grad kan få indflydelse på den hjælp, de har behov for, palliative indsatser til de mest sårbare ældre samt udsatte og en ensomhedsstrategi, som skal hjælpe i opgøret mod den stigende ensomhed, vi desværre ser blandt ældre. Der er mange andre greb, vi stadig mangler at skrue på, men aftalen her er en start”

Christina Thorholm, Socialordfører, Radikale Venstre:

"RV glæder os over, at alle partier er blevet enig om en aftale om fordeling af Reservemidler, for at styrke retssikkerheden og tillid for mennesker med handicap, styrkelse af en vej ud hjemløshed og initiativer for en styrket ældreindsats. Det Radikale særligt vil fremhæve er at vi skal en national ensomhedsstrategi, som skal hjælpe de op mod 380.000 mennesker, som føler sig svært ensomme og Helt konkret bliver der også afsat midler til at modvirke ensomhed hos ældre medborgere.

Trine Torp, Socialordfører, SF siger:

“Vi har landet en god aftale med vigtige midler til hjemløse, ofre for menneskehandel, ældre, mennesker med handicap mm. Jeg vil gerne fremhæve ét særligt SF-aftryk i aftalen blandt mange: Initiativet Center for Kunst og Mental Sundhed. Hvor professionelle læger og psykologer arbejder sammen med forfattere, kunstnere og skuespillere i behandling af psykiske lidelser og i rehabiliteringen. Hvor konstruktive fællesskaber med udgangspunkt i kunst og kultur faktisk bekæmper dårlig mental trivsel. Det arbejde glæder jeg mig til at følge nærmere. Vi ved nemlig fra tidligere forskning, at kunst og kultur kan have en gavnlig effekt på patienternes mentale sundhed”.

Pernille Skipper, Socialordfører, Enhedslisten siger:

”Det er en jungle at finde rundt i sundhedssystemet og de familieretlige regler for LGBT+-familier. Og de mennesker der arbejder i systemet kan heller ikke altid rådgive ordentligt. Nu skal der laves en samlet hjemmeside med klar kommunikation til både familie og personale i berøring med dem. Det er en af de mange små ting i den her aftale, som betyder alverden. ”

Brigitte Klintskov Jerkel, Socialordfører, Det Konservative Folkeparti siger:

“For Det Konservative Folkeparti og mig har det været helt afgørende at lave en aftale, som hjælper hjemløse gennem housing first. Desuden har det været en vigtig prioritet at hjælpe de unge, der er kommet skævt i gang med livet gennem et løft af børne- og ungekrisecenteret, Johannahuset, for ingen unge skal leve i hjemløshed. Vi noterer os også med tilfredshed den øget fokus på borgernes retssikkerhed”, udtaler Brigitte Klintskov Jerkel, Social- og Handicapordfører for Det Konservative Folkeparti

Torsten Gejl, Socialordfører, Alternativet siger:

”Foruden støtten til hjemløse og handicapområdet er vi i Alternativet også glade for støtten til metodeudvikling for frontmedarbejdere, som arbejder med udsatte børn.”

Jens Rohde, Socialordfører, Kristendemokraterne siger:

”Det er en brandgod aftale, som Folketingets partier er enige om her. Den har fokus på civilsamfundet og kommer hele vejen rundt. Kampen mod ensomhed og stofmisbrug et mærkesager for KD, ligesom vi også har haft fokus på at hjælpe
børn i sorg som pårørende til syge eller afdøde forældre. Vi er glade for, at det også fandt vej i aftalen.”

Læs aftalen på Social- og Ældreministeriets hjemmeside.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16