Udskydelse af evalueringen af udlodningsmodellen

Den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen blev indgået i januar 2017 mellem Socialdemokratiet, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Nyhed
17.06.2021

Den nye udlodningslov, der trådte i kraft den 1. januar 2018, udmønter den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen. Det følger af den nye lov, at modtagerne inddeles i tre grupper:

  • Gruppe 1: Hovedorganisationer og foreninger med faste driftstilskud
  • Gruppe 2: Selvejende institutioner, hestevæddeløbssporten og kulturelle formål samt pulje til visse idrætsformål
  • Gruppe 3: Projektmidler under seks ministerområder

I henhold til udlodningsloven sikres modtagere i gruppe 1 og gruppe 2 fremadrettet et fast beløb, som er specificeret i loven. Modtagerne i gruppe 3 tildeles den resterende del af det samlede udlodningsbeløb.

Af den politiske stemmeaftale om ændring af udlodningsmodellen fremgår det, at udlodningsmodellen skal evalueres tre år efter ikrafttrædelse. Eftersom den nye udlodningslov trådte i kraft 1. januar 2018, betyder det, at modellen bør evalueres i 2021.

Bestemmelsen om evaluering blev i sin tid indsat i aftaleteksten bl.a. grundet et ønske fra aftalepartierne om at sikre midler til gruppe 3, der modtager den resterende del af udlodningsmidlerne efter fordeling af midler til gruppe 1 og gruppe 2.

Gruppe 3 har lige siden udlodningsloven trådte i kraft pr. 1. januar 2018 modtaget et stabilt niveau (omkring 69-77 mio. kr.) og forventes fortsat at modtage udlodningsmidler.

I lyset heraf og eftersom der p.t. også er andre vigtige prioriteringer, der presser sig på i relation til COVID-19, er det aftalepartiernes vurdering, at der på nuværende tidspunkt ikke er noget presserende behov for en evaluering af udlodningsmodellen mhp. at sikre midler til gruppe 3.

Aftalepartierne er på den baggrund enige om at udskyde evalueringen af udlodningsmodellen.

Evalueringen af udlodningsmodellen vil igen blive drøftet i aftalekredsen i 2022 med henblik på at aftale den nærmere proces for en evaluering og revision af aftalen om ændring af udlodningsmodellen. Såfremt udviklingen i overskuddet fra Danske Spil i mellemtiden viser, at der ikke vil være midler til gruppe 3, vil evalueringen af udlodningsmodellen blive igangsat tidligere.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16