Organisation og institutioner

Kulturministeriet består af Kulturministeriets departement, en styrelse og cirka 20 statsinstitutioner.

Kulturministeriets departement

Kulturministeriets væsentligste opgaver består i ministerrådgivning og lovgivningsmæssige initiativer samt styringsmæssige opgaver i forhold til bl.a. de statslige, statsanerkendte og tilskudsmodtagende kulturinstitutioner.

Læs mere om Kulturministeriets departement

Hent liste over statsinstitutioner under Kulturministeriet

 

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsen blev dannet 1. januar 2016 ved en sammenlægning af Kulturstyrelsen og Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. 

Styrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet. Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og vi indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet.

Styrelsen driver og vedligeholder desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene.