Licensforhandlinger skal samles på Det Kgl. Bibliotek

Ny rapport peger på en række områder, hvor universiteternes biblioteksbetjening kan understøttes eller forbedres med fælles løsninger, eksempelvis i form af et fælles bibliotekssystem for alle landets universiteter og en styrket strategisk indsats inden for Open Science og data management.

21.02.2019

Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet har på baggrund af rapporten besluttet at reorganisere forhandlingerne om universiteternes adgang til videnskabelige informationsressourcer.

Reorganiseringen vil betyde, at licensområdet under Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker (DEFF) overflyttes til Det Kgl. Bibliotek. Dermed samles de nationale licensforhandlinger ét sted, og samtidig etableres der en ny ledelsesstruktur. Reorganiseringen skal styrke forhandlingsmulighederne over for de videnskabelige forlag for at få lavere priser på tidsskriftartikler og mere Open Access.

Beslutningen er truffet på baggrund af rapporten fra den arbejdsgruppe, som er nedsat for at se på den fremtidige organisering af forskningsbibliotekerne. Arbejdsgruppen kommer i sin rapport med en række andre anbefalinger om samarbejde og fælles løsninger for universitetsbibliotekerne. Anbefalinger, der vil give forskningsbibliotekerne bedre muligheder for at leve op til fremtidens krav til, hvordan forskningsbibliotekerne betjener universiteterne, deres forskere og de studerende.

Arbejdsgruppens rapport og anbefalinger bygger blandt andet på en behovsanalyse af universiteternes ledelser, forskere og studerendes forventninger til den fremtidige forskningsbiblioteksbetjening, som konsulentvirksomheden Oxford Research har udfærdiget, og på en analyse af trends med betydning for forskningsbibliotekernes fremtidige rolle. Begge analyser indgår som bilag til arbejdsgruppens rapport. 

Rapport med anbefalinger fra arbejdsgruppen om forskningsbiblioteker (pdf)

Analyse af trends på forskningsbiblioteksområdet (pdf)

Beskrivelse af forskningsbiblioteksområdet (pdf)

Oxford Research: Analyse af det fremtidige behov for forskningsbiblioteksbetjening (pdf)

Baggrund

Arbejdsgruppen har bestået af medlemmer fra Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, universiteterne og Det Kgl. Bibliotek og har haft til formål at se på det fremtidige behov for biblioteksbetjening af forskere og studerende ved landets universiteter. 

Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet vil nu arbejde videre med arbejdsgruppens anbefalinger i dialog med bibliotekerne, universiteterne og øvrige relevante interessenter på fag- og forskningsbiblioteksområdet.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Uddannelses- og Forskningsministeriets pressetelefon: 72 31 81 81