Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder.

Udgiver:
Kulturministeriet

Publiceret:
2000

Type:
Betænkning

Udvalgets opgaver er defineret på følgende måde i kommissoriet:

Udvalget skal på baggrund af en vurdering af krænkelsernes omfang undersøge de særlige omstændigheder, der gør sig gældende ved bevissikring i sager om krænkelse af immaterialrettigheder, navnlig på edb-området.

Udvalget skal vurdere de eksisterende bevissikringsmuligheder i gældende dansk lovgivning i lyset af Danmarks forpligtelser efter TRIPS-aftalen. Udvalget bør herunder belyse retstillingen i andre lande vedrørende bevissikring i immaterialretssager.

Udvalget skal endelig vurdere, om der er behov for ændringer i lovgivningen, og i givet fald fremkomme med konkrete forslag til lovændringer.

Betænkning om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder (pdf)

Opdateret 13. april 2021