Klager over radio- og tv-programmer og andre forhold på radio- og tv-området

Klager over radio-og tv-programmer skal i første omgang rettes til de pågældende radio- og tv-stationer.

Klager over radio- og tv-programmer kan ikke rettes til kulturministeren eller til Kulturministeriet, da hverken ministeren eller ministeriet i henhold til radio- og fjernsynslovgivningen har kompetence til at behandle sådanne klager. 

Det er ifølge radio- og fjernsynslovens § 17 og § 18 DR’s bestyrelse, som har det overordnede programansvar, og generaldirektøren, der har det daglige programansvar. Tilsvarende er det TV2 DANMARKs bestyrelse, der har det overordnede programansvar for TV2 DANMARK. 

Hvis programmerne findes at være i strid med reglerne i radio- og fjernsynslovgivningen og/eller de udstedte tilladelser eller kontrakter til at udøve programvirksomhed, er det muligt at klage til Radio- og tv-nævnet.

Radio- og tv-nævnet er den myndighed, der behandler klager over produktplacering og sponsorering af programmer i radio og fjernsyn og visse tv-lignende internettjenester.

Læs mere og radio- og tv-nævnet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Der kan klages over en række andre forhold på radio- og tv-området end over programmerne, jf. nedenfor.

DR har i den forbindelse oprettet en hjemmeside, der forklarer nærmere om muligheden for at klage over DR.

Gå til hjemmesiden for klager til DR's programvirksomheder

Reglerne for DR’s behandling af klager, herunder klager over afvisning af programforslag og lignende, er i øvrigt fastsat i DR’s vedtægter.

Se reglerne for DR's klagebehandling

Det fremgår af radio- og fjernsynsloven, at DR’s afgørelser i sager, der vedrører institutionens virksomhed, ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over DR’s afgørelser.

Presseskik

DR’s afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle dog kan indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarsloven. Det fremgår af vedtægten, at klager over DR’s overtrædelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, skal indgives til DR senest 4 uger efter offentliggørelsen. DR’s afgørelser i disse sager kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet.

Anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt over for generaldirektøren senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.

Generaldirektøren er ansvarlig for, at klager behandles hurtigst muligt efter deres modtagelse, og normalt inden 4 uger efter at klagen er kommet frem til DR, medmindre andet følger af medieansvarsloven.

Lytternes og seernes redaktør

Lytternes og seernes redaktør bliver ofte beskrevet som en 'brugernes ambassadør', som 'DR's interne ombudsmand' eller som 'DR's vagthund'. Redaktøren er ansat af DR's bestyrelse og arbejder således uafhængigt af DR's daglige ledelse. Redaktøren er DR's ankeinstans, når det gælder klager over brud på DR's Programetik.

Læs mere om DR's programetik

I første omgang skal alle programklager besvares af de relevante redaktioner. Men når det omhandler væsentlige brud på god presseskik og DR's programetik, kan man klage videre til lytternes og seernes redaktør, der så kan indstille til generaldirektøren, at DR's afgørelse ændres.

Læs mere om lytternes og seernes redaktør på DR’s hjemmeside

TV 2/DANMARK A/S har oprettet en hjemmeside, der forklarer om muligheden for at klage over TV 2/ DANMARK A/S.

Gå til hjemmesiden for klager til TV 2/Danmark A/S

Klager over overtrædelse af radio- og fjernsynsloven eller TV 2/DANMARK A/S’ public service-tilladelse, kan ske til Radio- og tv-nævnet

Klagefristen er tre måneder, efter at de forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet. Klager skal være skriftlige.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over TV 2/DANMARK A/S.

Presseskik

TV 2/DANMARK A/S’ afgørelser i sager om god presseskik og om genmæle kan indbringes for Pressenævnet efter reglerne i medieansvarsloven.

Læs reglerne for pressenævnet i medieansvarsloven

Klager over TV 2/DANMARK A/S’ overtrædelse af medieansvarslovens bestemmelser om, at massemediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, skal indgives til TV 2/DANMARK A/S senest 4 uger efter offentliggørelsen. TV 2/DANMARK A/S’ afgørelser i disse sager kan, senest 4 uger efter at afgørelsen er kommet frem til klageren, indbringes for Pressenævnet. Anmodning om genmæle skal fremsættes skriftligt over for TV 2/DANMARK A/S’ administrerende direktør senest 4 uger efter offentliggørelsen af de faktiske oplysninger, der ønskes imødegået. Afslag på genmæle skal snarest muligt skriftligt meddeles den, der har anmodet om genmælet, med oplysning om, at afslaget kan indbringes for Pressenævnet senest 4 uger efter, at afslaget er kommet frem. Klage over et ufyldestgørende genmæle kan senest 4 uger efter dettes offentliggørelse indbringes for Pressenævnet.

Seernes redaktør

Seernes redaktør ved TV 2/DANMARK A/S er en uafhængig klageinstans, ansat af bestyrelsen og med reference til den administrerende direktør. Seernes redaktør kan bl.a. fremsætte kritik af TV 2/DANMARK A/S. 

Læs mere om Seernes redaktør ved TV 2 her

Klager over andre danske radio- og tv-foretagender end DR og TV 2/DANMARK A/S kan rettes til Radio- og tv-nævnet, som fører tilsyn med foretagenderne på baggrund af de udstedte programtilladelser og registreringer. Klagerne skal være skriftlige.

Læs mere om klager til radio- og tv-nævnet

Klager over tv-kanaler, som sender til Danmark fra andre lande, skal rettes til de kompetente myndigheder i disse lande. Klagerne kan evt. indsendes til Slots- og Kulturstyrelsen, der vil videresende dem til rette sted.

Se en samlet oversigt over, hvilke kanaler der er tilgængelige i Danmark, og hvor de sender fra 

Når du klikker på navnet for en kanal, åbnes en side, hvoraf det blandt andet fremgår, i hvilket land tilladelsen er udstedt, og ofte også hvilken myndighed der har udstedt tilladelsen.

Du kan således ikke klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over andre danske eller udenlandske radio- og tv-foretagender.

Reglerne i radio- og fjernsynsloven i forhold til distribution af tv handler navnlig om, at der i fællesantenneanlæg og andre kabelanlæg er pligt til at fordele ”must carry”-programmerne, der efter de gældende regler omfatter tv-kanalen FOLKETINGET, tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S og programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

Klage over "must carry"

Slots- og Kulturstyrelsen fører tilsyn med overholdelsen af ”must carry”-forpligtelserne. Klager om dette spørgsmål skal derfor rettes til Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om krav om fordeling af tv-kanaler her på Kulturministeriets hjemmeside 

Læs mere om "must carry"-forpligtelserne og klageadgang på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside 

Kalge over andre forhold

Klage vedr. andre forhold (betaling mv.) i forbindelse med distribution af tv må rettes til det enkelte distributionsselskab.

Klager over en tv-distributørs markedsføring mv. kan rettes til Forbrugerombudsmanden, der behandler spørgsmål om erhvervsdrivendes markedsføring i relation til primært markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning. 

Læs mere om klager og spørgsmål til Forbrugerombudsmanden på dennes hjemmeside 

Det gælder både regler om reklamernes indhold, identifikation, placering og omfang, samt klager om sponsorering og produktplacering mv. Klager skal være skriftlige.

Læs en guide til klager på reklameområdet

Klagefristen er fire uger, efter at indslaget eller programmet har været udsendt. Radio- og tv-nævnets afgørelser om reklamer kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over nævnets afgørelser på reklameområdet.

Gå til DR's egen hjemmeside for klager over licens

DR’s afgørelser m.v. vedrørende licens kan ikke indbringes for kulturministeren eller Kulturministeriet eller anden administrativ myndighed, og kulturministeren eller Kulturministeriet kan derfor ikke blande sig i, hvordan DR opkræver licensen m.v.

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over licens.

Medieansvarsloven gælder for en række massemedier, herunder radio- og tv-foretagender, som er omfattet af radio- og fjernsynsloven.

Se medieansvarsloven

Medieansvarsloven indeholder blandt andet regler om, at mediernes indhold og handlemåde skal være i overensstemmelse med god presseskik, og loven fastsætter regler om genmæle. Pressenævnet, der er nedsat i henhold til loven, kan behandle klager over overtrædelse af god presseskik og spørgsmål om genmæle.

Læs mere på Pressenævnets hjemmeside

Det vil sige, at du ikke kan klage til kulturministeren eller til Kulturministeriet over overtrædelser af medieansvarsloven.

Opdateret 03. juni 2022