Radio

Det er i Danmark muligt at modtage radio via det jordbaserede sendenet (FM og DAB), via kabel, via satellit og via internettet.

Muligheden for at modtage radio på forskellige platforme betyder, at man som lytter skal være opmærksom på, om man har det korrekte udstyr til modtagelsen. Den mest udbredte teknologi til radio er FM-radio (analog radio), som udsendes via jordbaserede sendenet, og som har været anvendt i Danmark siden 1950’erne.

Digital radio

FM-båndet har kun plads til et begrænset antal kanaler, mens der på DAB og internettet er flere muligheder. Det er hensigten, at der på et tidspunkt skal slukkes for FM-båndet og ske en overgang til digital radio. Der træffes beslutning om tidspunktet for et FM-sluk, når 50 procent af lytningen, herunder lytningen i biler, er digital.

Der er i dag et større udbud af landsdækkende radio på DAB, end der er på FM, og fra 2016 vil udbuddet af lokalradio på DAB også vokse. Der findes ligeledes et større udbud af internetradio end FM-radio.

Læs mere om planerne for overgang til digital radio i tillægsaftalen om digital radio (pdf)

Radio- og tv-nævnet

Udgangspunktet for udøvelse af radio- og fjernsynsvirksomhed i Danmark er, at det kræver tilladelse eller registrering hos den relevante myndighed, det vil sige Radio- og tv-nævnet.

Læs mere om nævnet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om registreringspligtige radiovirksomheder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

DR er den største udbyder af public service i det danske mediemarked

DR er en selvstændig, offentlig institution, der skal sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen via tv, radio, internet og andre relevante platforme. Udbuddet skal omfatte nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der må ikke indgå reklamer i DR’s programvirksomhed.

DR’s virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven, bekendtgørelse om vedtægt for DR samt i DR’s public service-kontrakt. Kontrakten suppleres af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester.

DR har til og med 2018 været offentligt finansieret af indtægter fra medielicensen. I perioden 2019-2021, hvor medielicensen er under afvikling, finansieres DR af både licensmidler og finanslovsmidler, mens den offentlige finansiering fra 2022 forudsættes at ske udelukkende over finansloven. Øvrige indtægter udgør en meget lille del af de samlede indtægter.

DR’s radiokanaler

  • P1: en kanal med nyheder, aktuel viden og perspektiv
  • P2: en kanal med musikformidling med fokus på klassisk musik og relaterede genrer
  • P3: en kanal målrettet unge med fokus på rytmisk musik, underholdning og sport
  • P4: en kanal med bredt programudbud, regional indhold, musik og nyheder
  • P5: en kanal målrettet ældre lyttere med fokus på journalistisk formidling, fokus musik fra flere årtier og regionale nyheder
  • P6 Beat: en kanal med journalistisk formidling og alternativ rytmisk musik (til og med 2020)
  • P8 Jazz: en kanal med journalistisk formidling og jazzmusik (til og med 2020).

P1, P2, P3 og P4 sendes både analogt (FM) og digitalt (DAB), mens P5, P6 og P8 er rene DAB-kanaler. Alle kanalerne sendes også via DR’s radioapp DR Radio.

DR og public service-kontrakten

Der indgås mellem DR og kulturministeren en public service-kontraktfor en flerårig periode. Kontrakten præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde i perioden, og udstikker generelt rammerne for DR’s public service-virksomhed. DR’s gældende public service-kontrakt for perioden 2019-2023 er indgået på baggrund af Medieaftale 2019-2023 af 29. juni 2018. Der er i marts og september 2019 udarbejdet et tillæg til kontrakten. Hent kontrakt og tillægskontrakter i boksen til højre her på siden.

Læs mere om DR's tv-virksomhed

Læs mere om DR på DR's hjemmeside

I Danmark findes en række landsdækkende radiokanaler, som ikke hører under DR.

De seneste 10 år er der udbudt en række landsdækkende FM-sendemuligheder med tilhørende DAB-sendemuligheder til kommercielle aktører med det sigte at øge konkurrence på landsdækkende radio – også i forhold til DR’s public service-radioudbud. Det første udbud af den femte og den sjette landsdækkende FM-radiokanal blev gennemført i 2003, og der har siden løbende været holdt udbud af disse kanaler i forbindelse med udløb eller tilbagelevering af tilladelserne.

Auktion på landsdækkende FM-radiokanaler

Frem til 2009 blev de landsdækkende FM-sendemuligheder udbudt ved almindelig auktion. Med tillægsaftalen til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. fra 9. juni 2009 blev det dog besluttet, at den femte og sjette landsdækkende FM-sendemulighed ved kommende genudbud skulle udbydes ved såkaldt skønhedskonkurrence uden koncessionsafgifter. Ved skønhedskonkurrence forstås, at de interesserede tilbudsgivere på grundlag af deres respektive tilbud konkurrerer om at få meddelt tilladelse.

Den fjerde landsdækkende FM-radiokanal

I foråret 2011 blev den fjerde landsdækkende FM-radiokanal udbudt til en ny public service-aktør, hvilket blev besluttet med medieaftalen for 2011-2014. Kanalen er en public service-kanal med krav om nyheds-, aktualitets-, kultur- og debatprogrammer. Kanalen finansieres ved bevilling på finansloven og modtager tilskud fra Kulturministeriet.

Udbuddet blev vundet af Berlingske People A/S, som ejes af Berlingske Media og Peoples Press i fællesskab. Tilladelseshaveren startede sin udsendelsesvirksomhed den 1. november 2011 med kanalen Radio24Syv, og tilladelsen udløber 31. oktober 2019. Et genudbud af kanalen blev igangsat i foråret 2019.

Læs mere om den fjerde landsdækkende FM-radio-kanal på Slots & Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om genudbuddet på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Den femte landsdækkende FM-radiokanal

Den femte landsdækkende FM-radiokanal blev genudbudt i foråret 2014 ved en skønhedskonkurrence. Vinderen af udbuddet blev FM5 A/S, som ejes af SBS Discovery Media Holding ApS, og som ligeledes var tilladelseshaver i forudgående periode. Bauer Media ApS overtog i juni 2015 selskabet. Bauer Media ApS  udsender NOVA FM på sendemuligheden. Kanalen er pålagt en public service-forpligtelse blandt andet om at sende mindst 400 timers nyhedsudsendelser pr. år. Tilladelsen til den femte landsdækkende sendemulighed udløber den 19. november 2022.

Læs mere om tilladelsen til den femte landsdækkende FM-radio-kanal på Slots- & Kulturstyrelsens hjemmeside

Den sjette landsdækkende FM-radiokanal

Den sjette landsdækkende FM-radiokanal blev genudbudt i foråret 2018 ved en skønhedskonkurrence. Vinderen af udbuddet blev Bauer Media ApS.  Bauer Media ApS udsender i dag Radio 100 på sendemuligheden. Tilladelsen til den sjette landsdækkende sendemulighed udløber d. 8. juli 2026.

Læs mere om tilladelsen til den sjette landsdækkende FM-radio-kanal

I 1983 blev der taget hul på at sende lokalradio i Danmark.

Lokalradioerne var fra start udelukkende ikke-kommercielle, men i 1988 fik lokalradioerne tilladelse til at sende reklamer. I dag er det både kommerciel og ikke-kommerciel lokalradio som deler de eksisterende sendemuligheder. Stationerne har meget varierende sendetider, ligesom en del af stationerne har indgået netværkssamarbejder, det vil sige samarbejder om samsending af programmer.

Alle har mulighed for at ansøge om en tilladelse til at lave lokalradio, og der er også mulighed for at få tilskud til ikke-kommerciel lokalradio fra Radio- og tv-nævnet.

Det er Radio- og tv-nævnet, som har ansvaret for at uddele programtilladelser og tilskud samt for at føre tilsyn med, at programvirksomheden overholder lovens krav. Nævnets daglige administration varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Du kan læse mere om lokalradio og tilskudsmuligheder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 14. december 2021