TV

Læs mere om de forskellige programvirksomheder der udsender TV og om de forskellige måder, hvorpå TV kan modtages.

En stor del af danskernes samlede medieforbrug finder stadig sted på de traditionelle tv-platforme, men brugen af det traditionelle tv er faldet de seneste år, hvilket bl.a. skyldes, at flere danskere streamer tv-indhold over internettet. Tv udsendes i Danmark fra flere forskellige såkaldte distributionsplatforme.

Tv kan modtages på flere forskellige måder:

 • Almindelig antenne (tag-/loft- eller stueantenne). Tv, der modtages på denne måde, udsendes via sendemaster på jorden og kaldes enten antenne-tv, jordbaseret tv eller terrestrisk tv. Noget antenne-tv, der distribueres af DR, kan modtages direkte ”fra luften” og kræver således ikke abonnement. Det gælder DR’s kanaler, de regionale TV 2-virksomheders kanaler, Folketingskanalen, ikkekommercielt lokal-tv samt tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser. Andet antenne-tv kan kun modtages ved tegning af abonnement hos den kommercielle distributør af antenne-tv (frem til 2030 Boxer A/S).
 • Parabolantenne (satellit-tv). Noget satellit-tv kan modtages uden videre, mens andet kræver tegning af abonnement hos en kommerciel distributør).
 • Via kabel (kabel-tv). Det meste kabel-tv distribueres af kommercielle distributører via egne eller andres net og forudsætter tegning af abonnement. Andet kabel-tv distribueres af antenneforeninger med eller uden betaling. Al kabel-tv er omfattet af radio- og fjernsynslovens regler om distribution af lyd- og billedprogrammer i fællesantenneanlæg (”must carry, fordeling i pakker mv.).
 • Via internettet (”streaming”) – enten som "live-streaming”-tv (hvor man kan se de programmer, der udsendes på anden vis "lige nu"), som ”catch up”-tv (hvor man i en periode kan se tidligere udsendte programmer) eller som ”on demand”-tv (hvor man kan se enkeltprogrammer på det tidspunkt, der passer én). Som eksempel på sidstnævnte kan nævnes nettjenester som Netflix, HBO o.l.

DR ER DEN STØRSTE UDBYDER AF PUBLIC SERVICE I Danmark

DR er en selvstændig, offentlig institution, der skal sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til hele befolkningen via tv, radio, internet og andre relevante platforme. Udbuddet skal b.la. omfatte nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der må ikke indgå reklamer i DR’s programvirksomhed.

DR’s virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven, bekendtgørelse om vedtægt for DR og bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester samt i DR’s public service-kontrakt.

DR var til og med 2018 offentligt finansieret af indtægter fra medielicensen. I perioden 2019-2021, hvor medielicensen var under afvikling, blev DR finansieret af både licensmidler og finanslovsmidler. Fra 2022 er DR udelukkende finansieret over finansloven. Øvrige indtægter udgør en meget lille del af DR’s samlede indtægter.

DR’S public service-indhold

DR stiller tre flowkanaler til rådighed:

 • DR1 (hovedkanal med et bredt programudbud)
 • DR 2 (en genremæssigt bred kanal med særligt fokus på samfunds- og kulturstof)
 • DR Ramasjang (en kanal med programmer til børn)

Herudover tilbyder DR public service-indhold på streamingtjenesten DRTV. Fra 2020 er de tidligere flow-kanaler DR3 og DR Ultra således omlagt til rene digitale indholdstilbud på bl.a. DRTV, ligesom der på DRTV er adgang on demand til bl.a. programmer fra flow-tv-kanalerne og til DR’s arkivindhold via DR Gensyn. DR tilbyder desuden indhold på dr.dk og sociale medier.

DR OG PUBLIC SERVICE-KONTRAKTEN

Der indgås mellem DR og kulturministeren en public service-kontraktfor for en flerårig periode. Kontrakten præciserer, hvilke opgaver DR forventes at opfylde i perioden, og udstikker generelt rammerne for DR’s public service-virksomhed. DR’s gældende public service-kontrakt for perioden 2024-2026 er indgået på baggrund af Medieaftale 2023-2026 af 14. juni 2023.

Se DRs public service-kontrakt for 2024-2026 (pdf)

Tidligere kontrakter

Se DRs public service-kontrakt for 2022-2025 (pdf)

Se DRs public service-kontrakt for 2019-2023 (pdf)

Se tillæg til DR’s public service-kontrakt for 2019-2023 (pdf)

Se tillæg til public service-kontakt om Disponering af licensmerprovenu 2015-2018 (pdf)

Mere om DR

Læs mere om DR’s radiovirksomhed

Læs mere om DR på DR's egen hjemmeside

TV 2 DANMARK A/S (TV 2) er et statsejet selskab med public service-forpligtelser.

TV 2 var oprindeligt en selvejende institution, som blev etableret ved lov i 1986 med det formål at skabe et alternativ til DR’s fjernsynsvirksomhed. De regionale TV 2-virksomheder var frem til 2003 en del af TV 2.

Ved lov om TV 2 DANMARK A/S blev den landsdækkende del af TV 2 i 2003 omdannet til et 100% statsejet aktieselskab, som har til formål på et forretningsmæssigt grundlag at drive medievirksomhed og anden hermed beslægtet eller relateret virksomhed. Selskabet skal endvidere i henhold til tilladelse udstedt af kulturministeren drive public service-programvirksomhed på hovedkanalen TV 2.

Selskabets virksomhed er ud over den generelle selskabslovgivning reguleret i en særskilt bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed, i selskabets vedtægter samt i public service-tilladelsen.

TV 2 har ikke modtaget licens siden juni 2004 og finansieres i dag overvejende af abonnementsindtægter, herunder for hovedkanalen TV 2, samt reklameindtægter

TV 2’s flow-tv-kanaler:

 • Hovedkanalen TV 2 (en fuldskala-public service-kanal med et varieret udbud af programmer til alle)
 • TV 2 News (en specialiseret kanal med fokus på nyhedsprogrammer)
 • TV 2 Charlie (en specialiseret kanal med fokus på programmer til det modne publikum)
 • TV 2 Echo (en specialiseret kanal med fokus på programmer til unge)
 • TV 2 Fri (en specialiseret kanal med fokus på livsstilsprogrammer)
 • TV 2 Sport (en specialiseret kanal, der udelukkende viser sport)
 • TV 2 Sport X (en specialiseret kanal, der udelukkende viser sport)

Herudover tilbyder TV 2 indhold på streamingtjenesten TV 2 Play, på tv2.dk og sociale medier.

TV 2 og public service-tilladelsen

Den nuværende tilladelse er gældende til den 31. december 2026 og er udstedt på baggrund af Medieaftale 2023-2026 af 14. juni 2023. Det er alene hovedkanalen TV 2, der er pålagt public service-forpligtelser mens de øvrige kanaler og tjenester drives på rent kommercielle vilkår. Efter tilladelsen gælder bl.a. overordnet, at programudbuddet på hovedkanalen skal omfatte nyhedsformidling, sport, oplysning, kunst, kultur og underholdning.

Se TV 2/DANMARK A/S's tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed for 2024-2026 (pdf)

Se Bilag 1 - Sendetidsaftale 

Se Bilag 2 - Bodsaftale

Mere om TV2

Læs mere om TV 2/DANMARK A/S på deres hjemmeside

De regionale TV 2-virksomheder er selvstændige udbydere af regionalt public service-tv, der er otte udbydere: TV2/ Lorry, TV 2/Bornholm, TV ØST, TV 2/FYN, TV SYD, TV MIDTVEST, TV 2/ØSTJYLLAND og TV 2/NORD.

De regionale TV 2-virksomheder har historisk været en del af TV 2, men har siden 2003 været selvstændige public service-institutioner, som er redaktionelt og økonomisk uafhængige af TV 2. De regionale TV 2-virksomheder har dog fortsat et tæt samarbejde med TV 2, og udsender bl.a. regionale nyhedsprogrammer på TV 2-hovedkanalen.

De regionale TV 2-virksomheders virksomhed er primært reguleret i radio- og fjernsynsloven, bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder samt i public service-kontrakter. Kontrakterne suppleres af bekendtgørelse om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester.

De regionale TV 2-virksomheder har til og med 2018 været offentligt finansieret af indtægter fra medielicensen. I perioden 2019-2021, hvor medielicensen er under afvikling, finansieres de af både licensmidler og finanslovsmidler, mens den offentlige finansiering fra 2022 forudsættes at ske udelukkende over finansloven. Øvrige indtægter udgør en meget lille del af de samlede indtægter.

De regionale TV 2-virksomheders flow-tv-kanaler (public service) er:

 • TV/Lorryland
 • Kanal Bornholm
 • Kanal ØST
 • TV 2/FYN
 • TV SYD+
 • TV MIDTVEST Mokka
 • TV 2 OJ+
 • TV 2 NORD Salto

Herudover sender de regionale TV 2-virksomheder nyheds- og aktualitetsprogrammer om og for det pågældende regionale område i såkaldte vinduer på TV 2’s hovedkanal, ligesom de leverer nyhedsindslag til TV 2-sendefladen.

De regionale TV 2-virksomheder stiller desuden indhold til rådighed på egne streamingtjenester, hjemmesider og sociale medier.

De regionale TV 2-virksomheder og public service-kontrakterne

Der indgås mellem de regionale TV 2-virksomheder og kulturministeren public service-kontrakter for en flerårig periode. Kontrakterne præciserer, hvilke opgaver virksomhederne forventes at opfylde i perioden, og udstikker generelt rammerne for deres public service-virksomhed, herunder det regionale fokus. De gældende public service-kontrakter for perioden 2024-2026 er indgået på baggrund af Medieaftale 2023-2026 af 14. juni 2023.

Public service-kontrakt for TV2/ Kosmopol 2024-2026

Public service-kontrakt for TV SYD 2024-2026

Public service-kontrakt for TV 2/NORD 2024-2026

Public service-kontrakt for TV ØST 2024-2026

Public service-kontrakt for TV 2/Bornholm 2024-2026

Public service-kontrakt for TV 2/ ØSTJYLLAND 2024-2026

Public service-kontrakt for TV MIDTVEST 2024-2026

Public service-kontrakt for TV 2/FYN 2024-2026

Ejere af fællesantenne- og kabelanlæg skal sikre, at der i anlægget sker en fordeling af visse kanaler/tjenester. Dette kaldes ”must carry”-forpligtelserne. De kanaler (og programmer), der efter gældende lovgivning skal fordeles i fællesantenne- og kabelanlæg, er:

 • Tv-kanalen FOLKETINGET
 • Tegnsprogstolkede nyhedsudsendelser fra DR og TV 2/DANMARK A/S
 • Programmer fra DR1 og DR2 med synstolkning.

For distributører af satellit-tv og antenne-tv er der ikke tilsvarende krav om fordeling af bestemte programmer.

Kvalitetskrav for fordeling af tv-kanaler

Must carry-programmerne skal fordeles mindst i den samme lyd- og billedkvalitet, som de udsendes i påantenne-tv-nettet.

Fordeling af tv-kanaler i pakker

Hvis fordelingen af kanaler i fællesantenne- eller kabelanlæg sker i pakker, skal samtlige pakker indeholde ”must carry”-programmerne.

Slots- og Kulturstyrelsen, der fører tilsyn med overholdelsen af reglerne

I 1983 blev der i Danmark for første gang sendt lokal-tv.

Lokalstationerne var fra start udelukkende ikkekommercielle, men i 1989 fik lokal-tv-stationerne tilladelse til at sende reklamer. I 2009 blev der med overgangen til digitalt tv dog gennemført en ny ordning, hvorved muligheden for at sende reklamer forsvandt.

I dag sendes ikkekommercielt lokal-tv med tilladelse til at sende i en af de otte regioner, der svarer til de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder. I 2014 blev der udstedt 35 programtilladelser og yderligere to programtilladelser til TV-Glad og ANTV (særordningen). Ved genudbuddet i 2016 blev der udstedt yderligere fire programtilladelser. Der er siden 2014 blevet inddraget to programtilladelser. Der er således i alt 37 tilladelseshavere samt 2 tilladelseshavere i særordningen i dag, hvis programtilladelser udløber ved udgangen af 2019.

Alle har mulighed for at ansøge om en tilladelse til at lave lokal-tv, og der er også mulighed for at få tilskud fra Radio- og tv-nævnet.

Det er Radio- og tv-nævnet, som har ansvaret for at uddele programtilladelser og tilskud samt for at føre tilsyn med, at tv-stationernes programvirksomhed overholder lovens krav. Nævnets daglige administration varetages af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om lokal-tv på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Læs mere om tilskudsmuligheder på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Opdateret 21. maj 2024