Organisationer og rammeaftaler

Kulturministeriet giver midler til nedenstående organisationer i henhold til udlodningsloven.

Rammeaftaler som styringsredskab

Kulturministeriet har rammeaftaler med disse organisationer. Rammeaftalerne er et styringsredskab, der anvendes til at sikre, at de offentlige midler, som institutionerne modtager anvendes som tiltænkt. Rammeaftalerne formuleres normalt for en fireårig periode, hvor der opstilles mål for organisationen, som midlerne, organisationen modtager, skal anvendes til at realisere.

Organisationer

Organisationerne, der modtager midler af Kulturministeriet, samt deres overordnede formål:  

DIF har til opgave at virke for fremme af dansk idræt samt for idrættens udbredelse i det danske samfund.

Rammeaftaler

Rammeaftale 2015-2018 (pdf)

Forlængelse af rammeaftale for 2015-2018 mellem Danmarks Idrætsforbund og Kulturministeriet til 2019-2020 (pdf)

Bilag 1: DIF rammeaftale 2019-2020 (pdf)

Om DIF

Danmarks Idrætsforbund (DIF) er paraplyorganisation for 61 specialforbund. Specialforbundene varetager opgaverne for idrætsforeningerne, som varetager de aktives interesser. DIF har over 9.000 idrætsforeninger under sig og mere end 1.9 mio. aktive medlemmer.

DIF er både en bredde- og eliteidrætsorganisation. Alle 61 specialforbund i DIF afholder DM i flere discipliner. De bedste udøvere deltager også i EM og VM. DIF er som olympisk komite i Danmark ansvarlig for den danske OL-deltagelse. 

DIF blev stiftet 14. februar 1896 af 18 foreninger og med Dansk Boldspil-Union (DBU) som eneste specialforbund. Ved stiftelsen repræsenterede DIF ni forskellige idrætsgrene og havde ca. 2.200 medlemmer. 

Baggrunden for DIF’s stiftelse var et ønske om at få lavet ensartede amatør- og konkurrenceregler samt at få etableret en organisation, der kunne varetage idrættens interesser over for offentlige myndigheder.

Økonomisk begyndte det tilbage i 1903 med, at DIF modtog et årligt statstilskud på 3.000 kr. I 2012 modtog DIF 284,6 millioner kr. af Kulturministeriet. 

I 1993 tog Dansk Idræts-Forbund navneforandring til Danmarks Idrætsforbund. Navneforandringen skete i forbindelse med fusionen med Danmarks Olympiske Komité, der indtil da havde varetaget den danske deltagelse i de olympiske lege som en selvstændig komité.

DGI’s formål er at styrke de frivillige foreninger ved at vægte fællesskab, udfordring og sundhed og derigennem fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idrætten.

Rammeaftaler

Rammeaftale 2015-2018 (pdf)

Forlængelse af rammeaftale for 2019 (pdf)

Om DGI

DGI er hovedorganisation for over 6.300 idrætsforeninger, der tæller 1,5 millioner idrætsudøvere. Fundamentet er 16 landsdelsforeninger, der optager lokale idrætsforeninger som medlemmer. 

DGI skaber idræt og videnskurser for foreningerne ud fra en holdning om, at idræt skal være sundt og tilpas udfordrende for den enkelte. Og så er det jo en herlig ekstra bonus, når man også opdager nye kvaliteter hos sig selv eller i andre mennesker. 

Dansk Firmaidrætsforbund har til formål at motivere arbejdspladser i Danmark til firmaidræt og sundhedsfremme.

Rammeaftaler

Rammeaftale 2019-2022 (pdf)​​​​​​​

Om DFIF

Dansk Firmaidrætsforbund er en landsdækkende idrætsorganisation, der arbejder for at motivere arbejdspladserne til firmaidræt, motion og sundhedsfremme. 

Forbundet er den tredjestørste idrætsorganisation i Danmark med ca. 370.000 medlemmer i 80 lokale firmaidrætsforeninger rundt om i hele landet samt en række brancheforbund.

I årligt tilbagevendende kampanger og events som Tæl Skridt, Arbejdspladsernes Motionsdag, Firmaidræt Open, Xtreme Mandehørm, Ung Cup og Bike&Run stafetten får firmaidrætten en lang række særlige målgrupper på banen og i gang med at bevæge sig.

Offentlige selvejende institutioner under Kulturministeriet:

ADD har til formål at fremme bekæmpelsen af doping.

Strategi og Rammeaftaler

Rammeaftale 2019-2022 (pdf)

Strategi for Anti Doping Danmark, 2019-2022 (pdf)

Operationelle mål (pdf)

Om ADD

Anti Doping Danmark (ADD) er en selvejende institution oprettet i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt af 22/12/2004. ADD har til formål at bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både elite- og motionsidrætten.  

Anti Doping Danmark skal i samarbejde med regeringen og idrættens organisationer bekæmpe brugen af doping og styrke de grundlæggende værdier i både eliteidrætten og den brede folkelige idræt i Danmark. ADD skal i samarbejde med WADA og internationale samarbejdspartnere skabe optimale rammer for at løse ADD’s opgaver i overensstemmelse med Lov om fremme af integritet i idrætten og internationale regler på området. 

Ifølge bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten LBK nr. 1168 af 07/10/2015 skal Anti Doping Danmark varetage følgende opgaver: 

  • Dopingkontrol
  • Anmeldelse og indbringelse af dopingsager
  • Oplysningsvirksomhed
  • Forsknings - og udviklingsvirksomhed vedr. bekæmpelse af doping
  • Deltagelse i internationalt samarbejde om bekæmpelse af doping
  • Rådgivning og bistand til offentlige myndigheder i sager indenfor ADD's virkeområde. 

Sekretariatet udfører dopingkontrol både inden for den organiserede idræt og inden for uorganiseret idræt; herunder fitness og styrketræning, samt varetager informations-, rådgivnings- og kampagneopgaver nationalt og internationalt. 

Se Anti Doping Danmarks bestyrelse

DTGU’s formål er at udvikle, styrke og promovere dansk hestevæddeløbssport gennem fordeling af midler til sporten samt at skabe rammerne for en landsdækkende sport med fokus på fællesskaber opbygget omkring heste.

Læs mere om DTGU

IDAN har til formål at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idræts- og folkelysningsområdet. Desuden skal instituttet analysere konsekvenser og perspektiver ved idrætspolitiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning samt initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.

Rammeaftale


Rammeaftale for 2020-2022 (pdf)

Bilag 1: Strategi og omverdensanalyse (pdf)

Bilag 2: Operationelle mål (pdf)

Om IDAN

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet. Desuden skal instituttet analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål.

Blandt instituttets løbende opgaver er at:

  • Skabe overblik over og indsigt i idræt og folkeoplysning nationalt og internationalt. Analysere konsekvenser af og perspektiver ved politiske initiativer i forhold til idræt og folkeoplysning. Initiere offentlig debat om centrale spørgsmål i forhold til folkeoplysning og dansk og international idrætspolitik.
  • Afholde den internationale Play the Game-konference for en dansk og international målgruppe af mediefolk, forskere og idrætsledere med passende mellemrum.
  • Udvikle Videncenter for Folkeoplysning med en selvstændig analyse- og formidlingsprofil.

Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse på seks medlemmer. Kulturministeren udpeger alle medlemmer af bestyrelsen. Ministeren skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sikre, at følgende kompetencer er repræsenteret i bestyrelse: Dansk og international idrætspolitik, medievirksomhed, idrætsforskning, det brede folkeoplysningsområde og økonomi.

Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt. 

Se Idrættens Analyseinstituts bestyrelse

LOA har til formål at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Endvidere skal Lokale- og Anlægsfonden indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug af anlæg, der falder inden for fondens formål, nationalt som internationalt.

Rammeaftale

Rammeaftale 2019-2022 (pdf)

Om LOA

Lokale og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, museer, udstillinger, musik, film, dans, friluftsliv m.v.

Lokale og Anlægsfonden har endvidere til formål at indsamle, formidle og udvikle viden og erfaringer om opførelse, udbredelse og brug af de anlæg, der falder inden for fondens formål, såvel nationalt som internationalt. Fonden kan i forbindelse hermed drive ikke-kommerciel indtægtsdækket virksomhed.

Støtte kan gives til såvel indendørs som udendørs anlæg. Støtte kan gives til såvel nyopførelser, udbygning eller nyindretning af eksisterende anlæg.

Det er fondens overordnede mål at støtte projekter, der bygger på arkitektonisk kvalitet og fremtræder nyskabende i funktion og indhold. På idrætsområdet har især fornyelsen af den klassiske idrætshal været i centrum, men også nye rammer for vandkultur, skøjteløb, idræt i byrum og landskab samt en bred skala af faciliteter for bløde bevægelsesformer står centralt i Fondens udviklingsarbejde.  

Fondens bestyrelse består af syv medlemmer. Formanden og tre yderligere medlemmer udpeges af Kulturministeren. Herudover udpeger DGI, Danmarks Idrætsforbund og Dansk Firmaidrætsforbund hver et medlem.

Læs om fondens bestyrelse

Sport Event Denmark har til formål at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder større internationale breddeidrætsbegivenheder.

Rammeaftale for 2019-2022

Læs mere om Sport Event Danmark og se hvem der sidder i bestyrelsen

Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde.

Rammeaftale for 2017-2020

Læs mere om Team Danmark og se hvem der sidder i bestyrelsen

Opdateret 03. juni 2022